அபாகு (அம்ருதா, பார்த்தசாரதி குறுக்கெழுத்து) - 01 (ஏப்ரல் - 2009) - Republished on 15th May 2016
Fillable using the English keyboard

This unique web based solver for Tamil crosswords has been developed by Mr. Hari Balakrishnan and lets you directly type Tamil characters using an English keyboard. For example, for "புதிர்", type "puthir". The transliteration scheme,viz., which English character to type for getting the Tamil character, is at the bottom. You click on a cell to highlight the word. If a cell is part of both across and down clues, when you click again, it toggles the highlighting. Play with it and send your feedback to puthir.mayam@gmail.com.

Please do not post your answers at Kurukkum Nedukkum. Send them to spchennai@gmail.com

அபாகு (அம்ருதா, பார்த்தசாரதி குறுக்கெழுத்து) - 01 (ஏப்ரல் - 2009) - Republished on 15th May 2016 அபாகு (அம்ருதா, பார்த்தசாரதி குறுக்கெழுத்து) - 01 (ஏப்ரல் - 2009) - Republished on 15th May 2016


குறுக்காக:
3.ராணி அதை முதலில் அனுபவி (3)
5.கவிழ்ந்தாலும் விழ மாட்டார் நகைச்சுவை நாயகர் (5)
6.பட்டை முதலில் கிளப்பிய பவார் பட்டை (2)
7.நம் நடுவே முதல் கஷ்டம் விரல் நுனியில் (3)
8.கலயம் நடத்தி நலம் இல்லா சட்ட விரோத இறக்குமதி செய்த (5)
11.தியாகராஜன் பாதி மானுடன் பாதி சேர்த்த மேதை (5)
12.அதை மாத்து என்ற மாது போனாள் அப்பாவின் தங்கை வந்தாள் (3)
14.சிவனை வணங்குகின்ற எதிரி திட்டு (2)
16.அரசன் கோலா? ராமர் வில்லா? (5)
17.இலங்கையில் பாதி அங்கத்தில் (3)

நெடுக்காக:
1.மாதரசி பாதி திரும்ப இடையில் விக்கலா? கஷ்டப்படலாமா? (6)
2.அன்று முதல் இடையில்லாத டமாரம் பிடிவாதம் (3)
3.2ல் விட்டது பாதி நட்சத்திரம் (5)
4.திருப்பிப் படி அழிக்கும் கடவுளே (2)
9.மாருதி கத்த கலைந்து சரியாக (6)
10.வாமனன் கேட்டதை அளக்கும் கருவி? (5)
13.தண்டு வடத்தில் வழியில் போன பூச்சி (3)
15.சூசை கையில் ஜாடை காட்டு (2)
Transliteration scheme:
உயிர்a : அ|aa, A : ஆ|i : இ|ee,I : ஈ|u : உ|oo,U : ஊ|e : எ|ae, E : ஏ|ai : ஐ|o : ஒ|oa,O : ஓ|au : ஔ|
மெய்k,kh,g : க்|ng,nG : ங்|c,ch,s : ச்|nj,nY : ஞ்|d,t : ட்|N : ண்|dh,th : த்|n-,nt : ந்|b,bh,p : ப்|m : ம்|y : ய்|r : ர்|l : ல்|v,w : வ்|z,zh : ழ்|L : ள்|R : ற்|n : ன்|j : ஜ்|sh : ஷ்|S : ஸ்|h : ஹ்|
உயிர்மெய் (மாதிரி)ka : க|kaa,kA : கா|ki : கி|kee, kI : கீ|ku : கு|koo,kU : கூ|ke : கெ|kae,kE : கே|kai : கை|ko : கொ|koa,kO : கோ|kau : கௌ|k: க்|
ஆய்தம்H : ஃ
நகல் அனுப்புக

Crossword originally posted in April 2009 and re-posted at 7.00 AM on 15th May 2016 (Third Sunday) from Bangalore. Solution posted on 4th June 2016.Click here to solve Apaku-02 (originally posted in April 2009 and re-posted on 05-06-2016)


BACK TO MAIN PAGEClick here to visit my Home Page