அபாகு (அம்ருதா, பார்த்தசாரதி குறுக்கெழுத்து) - 1 (APRIL 2009)Use mouse to select letter with appropriate glyph sign (kombu, pulli, kaal etc.), then cut and paste it in the box of crossword grid

 

_1 _2 _3 __ _4
_5 __ __ __ __ _6 __
__ __ __
_7 __ __ _8 __ __ _9 __
__ 10 __ __
11 __ __ __ __ 12 __ __
__ 13 __
14 15 16 __ __ __ __
17 __ __ __ __

குறுக்காக

3 ராணி அதை முதலில் அனுபவி (3)

5 கவிழ்ந்தாலும் விழ மாட்டார் நகைச்சுவை நாயகர் (5)

6 பட்டை முதலில் கிளப்பிய பவார் பட்டை (2)

7 நம் நடுவே முதல் கஷ்டம் விரல் நுனியில் (3)

8 கலயம் நடத்தி நலம் இல்லா சட்ட விரோத இறக்குமதி செய்த (5)

11 தியாகராஜன் பாதி மானுடன் பாதி சேர்த்து கணித மேதை (5)

12 அதை மாத்து என்ற மாது போனாள் அப்பாவின் தங்கை வந்தாள் (3)

14 சிவனை வணங்குகின்ற எதிரி திட்டு (2)

16 அரசன் கோலா? ராமர் வில்லா? (5)

17 இலங்கையில் பாதி அங்கத்தில் (3)

நெடுக்காக

1 மாதரசி பாதி திரும்ப இடையில் விக்கலா? கஷ்டப்படலாமா? (6)

2 அன்று முதல் இடையில்லாத டமாரம் பிடிவாதம் (3)

3 2ல் விட்டது பாதி நட்சத்திரம் (5)

4 திருப்பிப் படி அழிக்கும் கடவுளே (2)

9 மாருதி கத்த கலைந்து சரியாக (6)

10 வாமனன் கேட்டதை அளக்கும் கருவி (5)

13 தண்டு வடத்தில் வழியில் போன பூச்சி (3)

15 சூசை கையில் ஜாடை காட்டு (2)Click for Hints to solve the Crossword