அபாகு (அம்ருதா, பார்த்தசாரதி குறுக்கெழுத்து) - 5(AUGUST 2009)

PLEASE DO NOT POST YOUR ANSWERS AT KURUKKUM NEDUKKUM. MAIL THEM TO amrithaparthasarathy@gmail.comUse mouse to select letter with appropriate glyph sign (kombu, pulli, kaal etc.), then cut and paste it in the box of crossword grid

_1 _2 _3 __ _4
_5 __ __ __ __ _6 __
__ __ __
_7 __ __ _8 __ __ _9 __
__ 10 __ __
11 __ __ __ __ 12 __ __
__ 13 __
14 15 16 __ __ __ __
17 __ __ __ __

குறுக்காக

3 தலையெழுத்தில் மலர் அணிவர் நெற்றியில் (3)

5 குழப்பமாக ரதி பாதி அழகாக (5)

6 அச்சை கையில் வைத்து செய்த சமிக்கை (2)

7 நுனி நாக்கு தயிர் உள்ளே பொருத்தம் (3)

8 அத்தனை பதம்தனை கண்டதில்லை. ஆனால் வீண் (5)

11 புத்தகம் பார்த்து தைக்க உதவும் (2,3)

12 அறியாமை மத மாற்றம் செய்தால் வழி (3)

14 சிறு சேமிப்பில் ஈடுபடும் பறவை முடிவின்றி ஆசிரியர் (2)

16 உயிர்மெய்யில் ஒரு வகையா? காடா உயிரிழந்த அல்லி கைப்பற்றியது? (5)

17 பாதி இன்னல் கழிந்தால் சின்னவன் அழிப்பான்  (3)

நெடுக்காக

1 கல்வி இங்கு தர கவி இல்லாமல் மாற்றி தயை செய்தல் வேண்டும் (6)

2 ஆயுதம் இழந்த அரக்கனிடம் அண்ணல் சொன்னது (2,1)

3 கற்றது பாதி விளம்பரம் பாதி கலந்த மனக்கோணல் (5)

4 பாதி சைனியம் வென்றது வடக்கோ தெற்கோ? (2)

9 தலை கண்டமா? மாற்ற 300 வெண்பாக்களால் பாடு (4,2)

10 தேவன் அவன் விண்ணப்பம் கொடுத்தான் அப்பம் வேண்டாமென (5)

13 கடா வகை கடைசி உறவு சேர்ந்து அழகு (3)

15 குரு சிறப்பாக செய்வதில் நல்ல சமையலுக்கு தேவையானது கிட்டும் (2)PLEASE DO NOT POST YOUR ANSWERS AT KURUKKUM NEDUKKUM. MAIL THEM TO amrithaparthasarathy@gmail.com

Main Page


Click here to visit my Home Page