அபாகு (அம்ருதா, பார்த்தசாரதி குறுக்கெழுத்து) - 9 (DECEMBER 2009)PLEASE DO NOT POST YOUR ANSWERS AT KURUKKUM NEDUKKUM. MAIL THEM TO amrithaparthasarathy@gmail.com

Use mouse to select letter with appropriate glyph sign (kombu, pulli, kaal etc.), then cut and paste it in the box of crossword grid

1 2 3 4 5
6
7
8 9
10 11
12 13
14
15
16

 

குறுக்காக:

3 அழிவே சமயம் மாற்றி அழிப்பவனுக்குப் பிடித்த மறை (5)


6 1,00,000 குறிக்கும் குற்றுயிர் மெய் (4)

 

7 முதல் மனைவியுடன் சுல்தான் பெற்ற செல்வாக்கு (4)

 

8 முதலில் தீக்குள் விரலை ரசிப்பவன் பிறகு செய்யும் சர்ச்சை வன்முறை


13 காய் படைக்க விரும்பி இருதிறத்தாரின் போராட்டத்தில் இடை நின்று தவிப்பவர் (6)


14 வில்லிலிருந்து புறப்பட்ட ஆயுதமா சரிபாதி உயர்ந்த ஆசனம் (4)

 

15 புருஷனை கைவிட்டவள் நம்பிய மன்னனா? (4)

 

16 ஆடிச்சலுகை ஆகாய விமானம் ஏற உதவும் (5)

நெடுக்காக:

1 முக்கால் லத்தீன் முழு மாவு கலந்த இந்திய மகா சமுத்திர நாடு (5)

 

2 வாரணம் பாதி மாலையில் நுழைந்ததால் பேரொலி (5)

 

4 அம்மன் பாதி மருந்து பாதி கலந்த ரகசியம் (4)

 

5 தவறுடன் சேர்ந்த விடுதலை வேட்கை (4)

 

9 தகுதியுடைய பதக்கம் கொண்டது (3)

 

10 தலைகளின்றி கசக்க மரம் தந்த உருளை (5)

 

11 வள்ளுவரா மெய் சேர்த்த காவல் தெய்வம் (5)

 

12 மரியாதைக்குரிய பெண் அவள் சும்மாடு கலைந்த சுவடு இல்லாமல் (4)

 

13 இரக்கத்துக்குரிய குதிரை முதலில் தாண்டிய பசு (4)

 PLEASE DO NOT POST YOUR ANSWERS AT KURUKKUM NEDUKKUM. MAIL THEM TO amrithaparthasarathy@gmail.com

Main Page


Click here to visit my Home Page