APAKU (அபாகு (அம்ருதா, பார்த்தசாரதி குறுக்கெழுத்து - Amritha Parthasarathy Tamil Cryptic Crssword) - 100 ஏப்ரல் 2015 (Sunday 05-04-2015) Fillable using the English keyboard

ஏப்ரல் 2015 (Sunday 05-04-2015)

This unique web based solver for Tamil crosswords has been developed by Mr. Hari Balakrishnan and lets you directly type Tamil characters using an English keyboard. For example, for "புதிர்", type "puthir". The transliteration scheme,viz., which English character to type for getting the Tamil character, is at the bottom. You click on a cell to highlight the word. If a cell is part of both across and down clues, when you click again, it toggles the highlighting. Play with it and send your feedback to puthir.mayam@gmail.com.

Please do not post your answers at Kurukkum Nedukkum. Send them to spchennai@gmail.com

ஆங்கில cryptic crosswordsகளுக்கு ஈடாக தமிழிலும் புதிர்கள் அமைக்க முடியும் என முதலில் செய்து காட்டியவர் திரு வாஞ்சிநாதன். வட அமெரிக்காவிலிருந்து வெளியாகும் தென்றல் மாத இதழில் திரு வாஞ்சிநாதன் அமைக்கும் இப்புதிர்கள் 2001 முதல் 2012 வரை மாதம் தவறாமல் தரம் குறையாமல் வந்தன. குறுக்கும் நெடுக்கும் எனும் இப்புதிர்களுக்கு நிறைய ரசிகர்கள் உண்டூ. பல ஆண்டுகளாக ஆங்கில cryptic crosswordsகளை solve செய்து வரும் நானும் என் மனைவி அம்ருதாவும் கலிஃபோர்னியாவில் ஜனவரி 2009ல் குறுக்கும் நெடுக்கும் பார்த்தவுடன் அதன் தீவிர ரசிகர்களானோம். சென்னை வந்தபின் இணைய தளத்தில் பழைய தென்றல் இதழ்களைத் தேடி ஒவ்வொரு புதிரையும் அவிழ்த்து மகிழ்ந்தோம். பின்னர் திரு வாஞ்சிநாதனை சந்தித்தோம். அவர் அளித்த ஊக்கத்தால் ஏப்ரல் 2009 முதல் நானும் என் மனைவியும் புதிர்களை அமைக்க ஆரம்பித்தோம். இந்த அபாகு - 100 புதிர் எங்களுக்கு இரண்டுவிதத்தில் முக்கியமானது - எண்ணிக்கையில் நூறாவது, மற்றும் நாங்கள் ஆரம்பித்து ஆறு ஆண்டுகள் பூர்த்தியாகியுள்ளது. எல்லாப் பெருமையும் ரசிகர்களான உங்களுக்கே நன்றி, நன்றி

அம்ருதா, பார்த்தசாரதி குறுக்கெழுத்து 100 ஏப்ரல் 2015 (Sunday 05-04-2015)


குறுக்காக:
1.அன்புக்குள் கொடுக்க ஓடும் உலோகம் (5)
4.மெய்யிழந்த புத்தத்துறவி கொண்ட செருக்கு (2)
9.காஞ்சியில் கொடுப்பவன் ஸ்வரமிழந்த மாப்பிள்ளை (3)
10.இடைச்சொல் உங்களுக்குத் தெரியும் (7)
11.புருவம் குறைத்தால் வீண் பேச்சு (3)
12.ஆதலால் யுத்தம் செய்ய வீதியுலா பாதிவிட்டு முஸ்தீபு பண்ணுதல் (5,4)
15.கடையும் வடவரை மகத்துவம் பாதி (3)
16. தேவலோகத்தவருடன் முருகர் கவிதையின்றிப் பாடுவரோ? (7)
17.மனதை அடக்கிச் செய்வது மாற்றினால் கொலை (3)
19.உத்தியோகம் தலைபோனால் கஷ்டப்படு (2)
20.முடியாத தென்னை வெளியே கன்னியாகுமரியின் திசை (5)

நெடுக்காக:
1. குழந்தைக்கு அறிவுரை தரும் வனமிழந்த சகாரா மக்கள்? (5)
2.மாத்ரிபுத்திரன் அமரன் அல்ல, நண்பன் (2)
3.நீங்கள் பார்க்கும் அபாகு மெய்களிழந்தும் நூல் வற்றாது (4)
5.இப்புதிரில் நிறைய இருக்கும் ஜோதிடம் பாதி அளப்பு (4)
6.படையப்பா மட்டுமல்ல, உடன்பயணிப்பவர் இல்லாத எவரும் சொல்லலாம் (2,2,2,2)
7.முத்துவரிசை வாக்கியம் வாரிசை இழந்தாலும் பெற்ற முதன்மை (8)
8. கனிந்த முதல் பணியில் எல்லைகளில்லா அழுத்தம் (4)
13.சிவப்பான சிரம் காலில் பாதி (4) (புதிய சொல்)
14.அப்பா, அம்மா, குழந்தைகள் ராசி அடக்கிய பாதி வீடு (5)
15.காமன் காலிழந்த வருடம் (4)
16.கதகதப்பூட்டும் அங்கம் பளிச்சிடும் (4)
18.குழம்பில் மிதக்கும் அகங்காரம் (2)
Transliteration scheme:
உயிர்a : அ|aa, A : ஆ|i : இ|ee,I : ஈ|u : உ|oo,U : ஊ|e : எ|ae, E : ஏ|ai : ஐ|o : ஒ|oa,O : ஓ|au : ஔ|
மெய்k,kh,g : க்|ng,nG : ங்|c,ch,s : ச்|nj,nY : ஞ்|d,t : ட்|N : ண்|dh,th : த்|n-,nt : ந்|b,bh,p : ப்|m : ம்|y : ய்|r : ர்|l : ல்|v,w : வ்|z,zh : ழ்|L : ள்|R : ற்|n : ன்|j : ஜ்|sh : ஷ்|S : ஸ்|h : ஹ்|
உயிர்மெய் (மாதிரி)ka : க|kaa,kA : கா|ki : கி|kee, kI : கீ|ku : கு|koo,kU : கூ|ke : கெ|kae,kE : கே|kai : கை|ko : கொ|koa,kO : கோ|kau : கௌ|k: க்|
ஆய்தம்H : ஃ
நகல் அனுப்புக

Posted on 5th April 2015 (Sunday) from Bangalore
Please do not post your answers at Kurukkum Nedukkum. Send them to spchennai@gmail.comBACK TO MAIN PAGEClick here to visit my Home Page