அபாகு (அம்ருதா, பார்த்தசாரதி குறுக்கெழுத்து) - 10

Tamil Cryptic Crossword compiled by Amritha & Parthasarathy - JANUARY 2010PLEASE DO NOT POST YOUR ANSWERS AT KURUKKUM NEDUKKUM. MAIL THEM TO amrithaparthasarathy@gmail.com

Use mouse to select letter with appropriate glyph sign (kombu, pulli, kaal etc.), then cut and paste it in the box of crossword grid

_1 _2 _3 __ _4
_5 __ __ __ __ _6 __
__ __ __
_7 __ __ _8 __ __ _9 __
__ 10 __ __
11 __ __ __ __ 12 __ __
__ 13 __
14 15 16 __ __ __ __
17 __ __ __ __

குறுக்காக

3 அது நடுவே முதன்முதல் இனிய மொழிக்கு சுப்புரத்தினம் வைத்த பேர் (3)

5 குண்டு நடுவில் ஒருவகை மருத்துவம் சுவைத்தவை (5)

6 குரு சிஷ்யன் இருவரும் கண்ட சுவை (2)

7 வங்க தேசத்திற்கு விளையாடிய மயிலைக் கடவுள் (3)

8 அழகு இல்லாத சமையலறை செவி சேர்த்தால் தாங்காது (5)

11 ஹிட்லர் குலத்தவரினுள் சிக்கல் தொடங்கிய வாத்தியார் (5)

12 வாசனை மொழிக்கு பாரதியின் ரசிகர் வைத்த மூன்றாம் பேர் (3)

14 கடைவதை மெய்யிழக்க வைப்பதும் தமிழுக்கு பாவேந்தர் வைத்த பேர்தான் (2)

16 பலமுறை பாடப்படுவதா? காஞ்சி அரசியா? (5)

17 நீர் சூழ்ந்திருக்கும் வசை (3)

 

நெடுக்காக

1 மரச்சிப்பாய் கால் உடைந்து விழுந்தபோது கிடைத்த வேறொரு பொம்மை (6)

2 தகரங்கள் செய்யும் கிழவர் (3)

3 விட்டு விட்டு அகவை கூட்டு, நம் சபை தொடங்கும் (2,3)

4 தேங்காயிலிருந்து பூவைப் பெற முடியாமல் இரும்பின் அழுக்கு (2)

9 ரம்யா காண முதலில் துடித்து கலைந்தது ஏன்? (4,2)

10 தவப்பயன் நாடு. நாதன் இல்லாமல் வசமாகு (5)

13 புரட்சிக் கவிஞர் தாய் மொழிக்கு வைத்த மற்றொரு பேர் மதி (3)

15  பத்து திக்கிலும் செய்வோம் வந்தனம் (2)

 PLEASE DO NOT POST YOUR ANSWERS AT KURUKKUM NEDUKKUM. MAIL THEM TO amrithaparthasarathy@gmail.com

Main Page


Click here to visit my Home Page