அபாகு (அம்ருதா, பார்த்தசாரதி குறுக்கெழுத்து) - Amritha Parthasarathy Tamil Cryptic Crssword - 116
இசை ஸ்பெஷல்
அனைத்துக் குறிப்புகளின் விடை அல்லது குறிப்பு கர்நாடக இசை பற்றியதாக இருக்கும் . ஆனாலும் விடைகளை கண்டு பிடிக்க இசைஞானம் தேவையில்லை
Fillable using the English keyboard

ஜனவரி 2016 (10-01-2016)

This unique web based solver for Tamil crosswords has been developed by Mr. Hari Balakrishnan and lets you directly type Tamil characters using an English keyboard. For example, for "புதிர்", type "puthir". The transliteration scheme,viz., which English character to type for getting the Tamil character, is at the bottom. You click on a cell to highlight the word. If a cell is part of both across and down clues, when you click again, it toggles the highlighting. Play with it and send your feedback to puthir.mayam@gmail.com.

Please do not post your answers at Kurukkum Nedukkum. Send them to spchennai@gmail.com

ஆகஸ்ட் 14, 2014 முதல் தொடர்ந்து 21 குறுக்கெழுத்துகள் வரிசையாக ஒவ்வொரு ஞாயிறும் வெளியிட முடிந்தது. ஆனால் இது சிரமமாகவே இருந்தது. இனிமேல் முடியாது என்ற எண்ணம் தோன்றியதால் பிப்ரவரி 2015 முதல் ஒவ்வொரு மாதமும் முதல் ஞாயிறும் மூன்றாம் ஞாயிறும் மட்டுமே அபாகு (அம்ருதா, பார்த்தசாரதி குறுக்கெழுத்து) வெளி வருகிறது. சென்னையில் மிகவு்ம் பிஸியாக இருந்ததால் ஜனவரி 2016=ல் முதல் ஞாயிறன்று வெளியிட இயலவில்லை. மன்னிக்கவும். - அம்ருதா & பார்த்தசாரதி - ஜனவரி 10, 2016

1 அம்ருதா, பார்த்தசாரதி குறுக்கெழுத்து 115 - டிசம்பர் 2015 (06-12-2015)


குறுக்காக:
3. சக்ரவாகம் அந்தாதி வந்த இனிய பருவம் (5)
6. பிந்து கடைசியில் வந்து கலந்த பேரிகை ராகம் (4)
7 இளமையில் செய்யவேண்டியது தகரங்கள் இன்றித் தணியாது கலந்த ராகம் (4)
8 நடுத் திருப்பதி தேவி தலைகளிழந்ததால் கிடைத்த ராகம் (6)
13. சிவன் செல்வதுள் காளி வனம் நடுவில் சரசாங்கி பெற்ற ராகம் (6)
14. முடிவில்லாப் படுக்கை இரண்டாம் ஸ்வரத்துடன் இசைக்கப்படும் (4)
15. ஓட்டியாகக் குறைந்த நான் ஒரு ஸ்வரம் அடக்கிய ராகம் (4)
16. மிருதங்கமும் கடமும் மோதுவதை ரசிப்பது அலாதி ஆனந்தம் (2,3)

நெடுக்காக:
1. நான்காம் ஸ்வரத்தின் பின் வெள்ளைக்காரன் நேரம் காட்டும் ஐயர் பாடகர் (3,2)
2. சாவேரி துல்லியம் வேலில் இல்லாதது திறமை (5)
4. இசையில் சொல்லப்படும் செய்தி (4)
5. பரதன் யாசித்துப் பெற்ற ராகம் (4)
9. ராகம் துளி மாற்றம் செய்ய வராது (3)
10. உணவு அடக்கிய கானடா ஆரம்பித்தால் ரசிகர்கள் உற்சாகத்துடன் செய்வது (5)
11. வழக்கில் தேடப்படும் அறிவா ? கச்சேரியில் பாடப்படுவதா ? (5)
12. ஆரஞ்சை ஆறாம் கோள் சேர்க்க ஆசையில்லாது பாடிய ராகம் (4)
13. தந்திர விலங்காக மாற நடபைரவியில் ஆரம்பித்து பிலகரி இறுதி சேர்த்து முடியாத யாகம் தேவை (4)
Transliteration scheme:
உயிர்a : அ|aa, A : ஆ|i : இ|ee,I : ஈ|u : உ|oo,U : ஊ|e : எ|ae, E : ஏ|ai : ஐ|o : ஒ|oa,O : ஓ|au : ஔ|
மெய்k,kh,g : க்|ng,nG : ங்|c,ch,s : ச்|nj,nY : ஞ்|d,t : ட்|N : ண்|dh,th : த்|n-,nt : ந்|b,bh,p : ப்|m : ம்|y : ய்|r : ர்|l : ல்|v,w : வ்|z,zh : ழ்|L : ள்|R : ற்|n : ன்|j : ஜ்|sh : ஷ்|S : ஸ்|h : ஹ்|
உயிர்மெய் (மாதிரி)ka : க|kaa,kA : கா|ki : கி|kee, kI : கீ|ku : கு|koo,kU : கூ|ke : கெ|kae,kE : கே|kai : கை|ko : கொ|koa,kO : கோ|kau : கௌ|k: க்|
ஆய்தம்H : ஃ
நகல் அனுப்புக

Posted at 7.00 AM on 10th January 2016 (Second Sunday) from Bangalore


Please do not post your answers at Kurukkum Nedukkum. Send them to spchennai@gmail.comBACK TO MAIN PAGEClick here to visit my Home Page