அபாகு (அம்ருதா, பார்த்தசாரதி குறுக்கெழுத்து) - Amritha Parthasarathy Tamil Cryptic Crssword - 117 Fillable using the English keyboard

ஜனவரி 2016 (24-01-2016)

This unique web based solver for Tamil crosswords has been developed by Mr. Hari Balakrishnan and lets you directly type Tamil characters using an English keyboard. For example, for "புதிர்", type "puthir". The transliteration scheme,viz., which English character to type for getting the Tamil character, is at the bottom. You click on a cell to highlight the word. If a cell is part of both across and down clues, when you click again, it toggles the highlighting. Play with it and send your feedback to puthir.mayam@gmail.com.

Please do not post your answers at Kurukkum Nedukkum. Send them to spchennai@gmail.com

ஆகஸ்ட் 14, 2014 முதல் தொடர்ந்து 21 குறுக்கெழுத்துகள் வரிசையாக ஒவ்வொரு ஞாயிறும் வெளியிட முடிந்தது. ஆனால் இது சிரமமாகவே இருந்தது. இனிமேல் முடியாது என்ற எண்ணம் தோன்றியதால் பிப்ரவரி 2015 முதல் ஒவ்வொரு மாதமும் முதல் ஞாயிறும் மூன்றாம் ஞாயிறும் மட்டுமே அபாகு (அம்ருதா, பார்த்தசாரதி குறுக்கெழுத்து) வெளி வருகிறது. சென்னையில் மிகவு்ம் பிஸியாக இருந்ததால் ஜனவரி 2016=ல் முதல் ஞாயிறன்று வெளியிட இயலவில்லை. ஆகவே ஜனவரி 2016-ல் மட்டும் இரண்டாவது மற்றும் நான்காவது ஞாயிற்றுக் கிழமைகளில் அபாகு (அம்ருதா, பார்த்தசாரதி குறுக்கெழுத்து) வெளி வருகிறது. அம்ருதா & பார்த்தசாரதி - ஜனவரி 24, 2016

1 அம்ருதா, பார்த்தசாரதி குறுக்கெழுத்து 115 - டிசம்பர் 2015 (06-12-2015)


குறுக்காக:
3. நிலவு மங்கை தேர்வில் பெற்றாள் (5)
6. கதகதப்பூட்டும் கோல் கொடு (4)
7 அம்பு மையம் அஞ்சனமிழந்தால் சுரப்பியாகும் (4)
8 லட்சுமி வாசனை மெய்யிழந்து தினம் சேர்ந்தாலும் அவன் கை பற்றிய தினம் கொண்டாட்டம் (4,2)
13. இரு ஸ்வரங்களைக் கொண்ட நாட்டியம் ஏறி, இறங்கி ஆடலாம் (6)
14. இடையில்லாத் தாலாட்டுப் பாடிக் கணக்கிடு , ஏறி அமர்ந்து கொள் (4)
15. மாப்பிள்ளை இருதரம் குறைந்ததால் மாமியார கழுதை போலானவிதம் (4)
16. கற்று கன்னத்தில் தாக்கு , உயிரிழந்தால் குளக்கரையில் காணலாம் (5)

நெடுக்காக:
1. முண்டாசுக்காரரின் கூற்று - ஜெயம் ரவிக்கு சாப்பாடு கிடக்காவிட்டால் அழிப்போம் உலகத்தை (5)
2. மனைவி அடக்கிய தர்மப்படி பாதி பாயும் குஜராத் ஆறு (5)
4 பேச்சுவழக்கில் சாப்பிட நாள் பாதி நாள் (4)
5 மாது பிரித்துப் பார்த்தால் அளவில் குறைந்ததில்லை (4)
9. நாக்கு இன்பம் பெற முதல் நாள், பின் முடிவில்லா ஏழு நாட்கள் வேண்டும் (3)
10. பசுமை சாகுபடி ஆரம்பித்து எரு கலந்தால் விருந்தோம்பல் உண்டு (5)
11. மனைவி சகிதம் அந்தாதி - பின் மையப்பொருள் சேர் (5)
12. பார்த்தனுக்குக் கண்ணன், கர்ணனுக்கு அவன் தந்தை? (4)
13. அடங்காது வேலை என்ன? (4)
Transliteration scheme:
உயிர்a : அ|aa, A : ஆ|i : இ|ee,I : ஈ|u : உ|oo,U : ஊ|e : எ|ae, E : ஏ|ai : ஐ|o : ஒ|oa,O : ஓ|au : ஔ|
மெய்k,kh,g : க்|ng,nG : ங்|c,ch,s : ச்|nj,nY : ஞ்|d,t : ட்|N : ண்|dh,th : த்|n-,nt : ந்|b,bh,p : ப்|m : ம்|y : ய்|r : ர்|l : ல்|v,w : வ்|z,zh : ழ்|L : ள்|R : ற்|n : ன்|j : ஜ்|sh : ஷ்|S : ஸ்|h : ஹ்|
உயிர்மெய் (மாதிரி)ka : க|kaa,kA : கா|ki : கி|kee, kI : கீ|ku : கு|koo,kU : கூ|ke : கெ|kae,kE : கே|kai : கை|ko : கொ|koa,kO : கோ|kau : கௌ|k: க்|
ஆய்தம்H : ஃ
நகல் அனுப்புக

Posted at 7.00 AM on 24th January 2016 (Fourth Sunday) from Bangalore


Please do not post your answers at Kurukkum Nedukkum. Send them to spchennai@gmail.comBACK TO MAIN PAGEClick here to visit my Home Page