அபாகு (அம்ருதா, பார்த்தசாரதி குறுக்கெழுத்து) - Amritha Parthasarathy Tamil Cryptic Crssword - 118 Fillable using the English keyboard

பிப்ரவரி 2016 (07-02-2016)

This unique web based solver for Tamil crosswords has been developed by Mr. Hari Balakrishnan and lets you directly type Tamil characters using an English keyboard. For example, for "புதிர்", type "puthir". The transliteration scheme,viz., which English character to type for getting the Tamil character, is at the bottom. You click on a cell to highlight the word. If a cell is part of both across and down clues, when you click again, it toggles the highlighting. Play with it and send your feedback to puthir.mayam@gmail.com.

Please do not post your answers at Kurukkum Nedukkum. Send them to spchennai@gmail.com

ஆகஸ்ட் 14, 2014 முதல் தொடர்ந்து 21 குறுக்கெழுத்துகள் வரிசையாக ஒவ்வொரு ஞாயிறும் வெளியிட முடிந்தது. ஆனால் இது சிரமமாகவே இருந்தது. இனிமேல் முடியாது என்ற எண்ணம் தோன்றியதால் பிப்ரவரி 2015 முதல் ஒவ்வொரு மாதமும் முதல் ஞாயிறும் மூன்றாம் ஞாயிறும் மட்டுமே அபாகு (அம்ருதா, பார்த்தசாரதி குறுக்கெழுத்து) வெளி வருகிறது. அம்ருதா & பார்த்தசாரதி - பிப்ரவரி 07, 2016

1 அம்ருதா, பார்த்தசாரதி குறுக்கெழுத்து 115 - டிசம்பர் 2015 (06-12-2015)


குறுக்காக:
3. உடுப்பி நிலா உயிரிழந்த அளவைக் கண்டுபிடி (5)
6. சுவாரசியமான யாரும் நடுவில் உச்சி முடிவதில்லை (4)
7 விவசாயி நடக்க உதவும் தாவரப் புத்தகம் (4)
8 இப்போதைக்கு தகர நாற்காலியும் குறைந்தது (6)
13. சச்சரவை அமைதியோடு ஏற்கொள்ளும் மனைவியோடு இல்லாத ஆள்பவர் குழு (6)
14. பணிபுரியா சிறு கடை இருக்குமிடம் திருவத்திபுரம் (4)
15. தந்தை உறவில் ஆச்சரியம் இல்லை , நடுக்கம்தான் (4)
16. புது மலர்ச்சி பெற பாதி பொறியல். முழு வடை. கொஞ்சம் நெல்லி கலக்கவும் (5)

நெடுக்காக:
1. கௌரவம் கொள்ளும் தென்னமெரிக்க நாடு நடுத்தரம் (5)
2. கவிதை பயிலா வாய் பாதி கசக்கும் (5)
4. அதி மாற்றம் செய்த பாம்பு எடுக்கும் நீர் வடிவம் (4)
5. விஞ்ஞானிகளின் செயல் கண்டு விட்டால் கிடைக்கும் பற்று (4)
9. ஆந்திரக்கல் பாதி வெட்டி அஞ்சனமிடும் பணி (3)
10. பொன் தேடுவோர் செய்யும் தர்க்கம் சாறு பற்றி? (5)
11. தேயிலை இடையில்லாமல் வைத்தால் இன்றியமையும் (5)
12. கரியைக் காசாக்கும் தமிழக நகரம் (4)
13. முருகனில்லங்கள் காண சேனை முன் வெட்டு (4)
Transliteration scheme:
உயிர்a : அ|aa, A : ஆ|i : இ|ee,I : ஈ|u : உ|oo,U : ஊ|e : எ|ae, E : ஏ|ai : ஐ|o : ஒ|oa,O : ஓ|au : ஔ|
மெய்k,kh,g : க்|ng,nG : ங்|c,ch,s : ச்|nj,nY : ஞ்|d,t : ட்|N : ண்|dh,th : த்|n-,nt : ந்|b,bh,p : ப்|m : ம்|y : ய்|r : ர்|l : ல்|v,w : வ்|z,zh : ழ்|L : ள்|R : ற்|n : ன்|j : ஜ்|sh : ஷ்|S : ஸ்|h : ஹ்|
உயிர்மெய் (மாதிரி)ka : க|kaa,kA : கா|ki : கி|kee, kI : கீ|ku : கு|koo,kU : கூ|ke : கெ|kae,kE : கே|kai : கை|ko : கொ|koa,kO : கோ|kau : கௌ|k: க்|
ஆய்தம்H : ஃ
நகல் அனுப்புக

Posted at 7.00 AM on 7th February 2016 (First Sunday) from Bangalore


Please do not post your answers at Kurukkum Nedukkum. Send them to spchennai@gmail.comBACK TO MAIN PAGEClick here to visit my Home Page