அபாகு (அம்ருதா, பார்த்தசாரதி குறுக்கெழுத்து) - Amritha Parthasarathy Tamil Cryptic Crssword - 119
Fillable using the English keyboard
பக்தி ஸ்பெஷல்

சென்ற வாரம் நாங்கள் ஸ்ரீரங்கம், திருவானைக்காவல், உறையூர், வெக்காளி, குடந்தை, நாச்சியார் கோவில், ஒப்பிலியப்பன் கோவில், திருச்சேரை மற்றும் சில கோவில்களில் வணங்கி குடந்தை குளத்திலும் நீராடியதால் இக்குறுக்கெழுத்து ஒரு பக்தி ஸ்பெஷல். அனைத்துக் குறிப்புகளின் விடை அல்லது குறிப்பு பக்தி/கோவில் பற்றியதாக இருக்கும் . ஆனாலும் விடைகளை கண்டு பிடிக்க கோவிலுக்கு சென்றிருக்கத் தேவையில்லை.


பிப்ரவரி 2016 (21-02-2016)

This unique web based solver for Tamil crosswords has been developed by Mr. Hari Balakrishnan and lets you directly type Tamil characters using an English keyboard. For example, for "புதிர்", type "puthir". The transliteration scheme,viz., which English character to type for getting the Tamil character, is at the bottom. You click on a cell to highlight the word. If a cell is part of both across and down clues, when you click again, it toggles the highlighting. Play with it and send your feedback to puthir.mayam@gmail.com.

Please do not post your answers at Kurukkum Nedukkum. Send them to spchennai@gmail.com

ஆகஸ்ட் 14, 2014 முதல் தொடர்ந்து 21 குறுக்கெழுத்துகள் வரிசையாக ஒவ்வொரு ஞாயிறும் வெளியிட முடிந்தது. ஆனால் இது சிரமமாகவே இருந்தது. இனிமேல் முடியாது என்ற எண்ணம் தோன்றியதால் பிப்ரவரி 2015 முதல் ஒவ்வொரு மாதமும் முதல் ஞாயிறும் மூன்றாம் ஞாயிறும் மட்டுமே அபாகு (அம்ருதா, பார்த்தசாரதி குறுக்கெழுத்து) வெளி வருகிறது. அம்ருதா & பார்த்தசாரதி - பிப்ரவரி 21, 2016

1 அம்ருதா, பார்த்தசாரதி குறுக்கெழுத்து 115 - டிசம்பர் 2015 (06-12-2015)


குறுக்காக:
3. நோன்பு கூட மணம் தரும் (5)
6. சனிபகவானைத் தாங்கும் கரும்புள்ளோ? காப்பாற்ற மாட்டாயோ? (4)
7. முருகன் பாணியில்லை அவன் கடைசியில் செய்த வணக்கம் (4)
8. மேடை நடுவில் கணவர் பள்ளி கொண்டார் (6)
13. குடம் நடுவில் வளைய பிரளயத்தில் பிறந்த ஊர் (6)
14. கருடன் வடம் பிடித்து கடன் விலகிய ஆண்டு (4)
15. ராகம் தரும் குடந்தை தெய்வமே (4)
16. உறையூர் பாதி நஞ்சு சேர்த்தாலும் வீடு தரும் (5)

நெடுக்காக:
1. அனுமன் , மார்க்கண்டேயன் - மற்றும் அனைத்து சிரஞ்சீவிகளும் பெற்ற அழிவில்லாப் பேறு (2,3)
2. பெருங்காவியத்தில் இநதியா கிடையாது , நட்சத்திரம் சேர்த்த மாமாங்கம் (5)
4. அரிசி நீக்கிய நெல் நாக்கு நடுவில் அடக்கி ஆகலாம் அடியவர் (4)
5. மாயக் கண்ணன் உதைத்து தூள்தூளாகிய சக்கரம் (4)
9. மனதை அடக்கி செய்வது வர மாற்றம் செய்த தரம் (3)
10. உடன்பிறந்தோன் முதல் ஸ்வரம் விட்டு நான்காம் ஸ்வரம் சேர்த்துக் கிடைத்த பெருவயிறுடைய விநாயகன் (5)
11. வெக்காளி பெண் தெய்வம் முதலில் காட்டிய அந்தப் பெரியவர் (5)
12. திருவெள்ளாறை வருக , திரும்பி மூலவரிடம் தெரியும் (4)
13. கைகூப்ப பக்தனுக்கும் பிடரியில் கிடைக்கும் (4)
Transliteration scheme:
உயிர்a : அ|aa, A : ஆ|i : இ|ee,I : ஈ|u : உ|oo,U : ஊ|e : எ|ae, E : ஏ|ai : ஐ|o : ஒ|oa,O : ஓ|au : ஔ|
மெய்k,kh,g : க்|ng,nG : ங்|c,ch,s : ச்|nj,nY : ஞ்|d,t : ட்|N : ண்|dh,th : த்|n-,nt : ந்|b,bh,p : ப்|m : ம்|y : ய்|r : ர்|l : ல்|v,w : வ்|z,zh : ழ்|L : ள்|R : ற்|n : ன்|j : ஜ்|sh : ஷ்|S : ஸ்|h : ஹ்|
உயிர்மெய் (மாதிரி)ka : க|kaa,kA : கா|ki : கி|kee, kI : கீ|ku : கு|koo,kU : கூ|ke : கெ|kae,kE : கே|kai : கை|ko : கொ|koa,kO : கோ|kau : கௌ|k: க்|
ஆய்தம்H : ஃ
நகல் அனுப்புக

Posted at 7.00 AM on 21st February 2016 (Third Sunday) from Bangalore


Please do not post your answers at Kurukkum Nedukkum. Send them to spchennai@gmail.comBACK TO MAIN PAGEClick here to visit my Home Page