அபாகு (அம்ருதா, பார்த்தசாரதி குறுக்கெழுத்து) - Amritha Parthasarathy Tamil Cryptic Crssword - 120
Fillable using the English keyboard
ஆன்மீக ஸ்பெஷல்

அபாகு-119 குறுக்கெழுத்து ஒரு பக்தி ஸ்பெஷலாக வந்தது. ஆன்மீகம் இம்முறையும் தொடர்கிறது அனைத்துக் குறிப்புகளின் விடை அல்லது குறிப்பு ஆன்மீகம் பற்றியதாக இருக்கும் . ஆனாலும் விடைகளை கண்டு பிடிக்க ஆன்மீக அறிவு தேவையில்லை .


மார்ச் 2016 06-03-2016)

This unique web based solver for Tamil crosswords has been developed by Mr. Hari Balakrishnan and lets you directly type Tamil characters using an English keyboard. For example, for "புதிர்", type "puthir". The transliteration scheme,viz., which English character to type for getting the Tamil character, is at the bottom. You click on a cell to highlight the word. If a cell is part of both across and down clues, when you click again, it toggles the highlighting. Play with it and send your feedback to puthir.mayam@gmail.com.

Please do not post your answers at Kurukkum Nedukkum. Send them to spchennai@gmail.com

ஆகஸ்ட் 14, 2014 முதல் தொடர்ந்து 21 குறுக்கெழுத்துகள் வரிசையாக ஒவ்வொரு ஞாயிறும் வெளியிட முடிந்தது. ஆனால் இது சிரமமாகவே இருந்தது. இனிமேல் முடியாது என்ற எண்ணம் தோன்றியதால் பிப்ரவரி 2015 முதல் ஒவ்வொரு மாதமும் முதல் ஞாயிறும் மூன்றாம் ஞாயிறும் மட்டுமே அபாகு (அம்ருதா, பார்த்தசாரதி குறுக்கெழுத்து) வெளி வருகிறது. அம்ருதா & பார்த்தசாரதி - மார்ச் 06, 2016

1 அம்ருதா, பார்த்தசாரதி குறுக்கெழுத்து 115 - டிசம்பர் 2015 (06-12-2015)


குறுக்காக:
3. சுப்ரமணியன் தலை மகரங்களுடன் வாலை சேர்த்த அறுபடைவீடு (5)
6. காஞ்சிக்கு முதல் பெருமை சேர்க்கும் தெய்வம் (4)
7. படிப்பவர் மூன்றாம் ஸ்வரம் விட்டு கீதை பாதியிணைத்தால் ஆவார் நாவுக்கரசர் (4)
8 திரும்பி இரு , இரவு விழித்திருக்கும் தினம் (6)
13. உயர்ந்த மதிலரண் உச்சியில் முதலில் பாரதம் கேட்டவன் இருப்பான் (6)
14. வாசனையுடையவன் முருகன் ? (4)
15. உயிர் சேர்த்த தவமுனிவர் அரைமறை (4)
16. ரத மாற்றம் புரிந்த பரவச்செய்தல் வினியோகிக்கப் படும் (5)

நெடுக்காக:
1. தகாமல் பாதி திட்டியா வரும் பதினொன்றாம் திதியா ? (5)
2. யாரால் பட்டம் சேர்ந்தது ? யாம் இல்லை. பெருமாளுக்கு பூஜை செய்பவரால் (5)
4. கிருபானந்தர் பாதி போனாலும் மீண்டும் சேர்த்துத் தருவார் அள்ளி அள்ளி (4)
5. அம்மன் பூஜைக்கு ஏற்றவண்ணம் முடியாது ஒரு ஸ்வரம் சேர்த்த பூங்கொத்து (4)
9. சிதம்பரம் பார்த்ததில் லைலா-மஜ்னு பிடித்தது (3)
10. ரமா தொகுத்த ரகுவம்சத்து உயர்ந்தவனே (5)
11. ஆடை சேர்த்த அந்த மனிதர் ஆனார் ராமானுஜர் (5)
12. அழகிய நம்பியாரூரனாகப் பிறந்த நாயன்மார் முடியவில்லை (4)
13. பரமன் மதம் என்ன எனத் தெரி்ந்த ஆண்டு (4)
Transliteration scheme:
உயிர்a : அ|aa, A : ஆ|i : இ|ee,I : ஈ|u : உ|oo,U : ஊ|e : எ|ae, E : ஏ|ai : ஐ|o : ஒ|oa,O : ஓ|au : ஔ|
மெய்k,kh,g : க்|ng,nG : ங்|c,ch,s : ச்|nj,nY : ஞ்|d,t : ட்|N : ண்|dh,th : த்|n-,nt : ந்|b,bh,p : ப்|m : ம்|y : ய்|r : ர்|l : ல்|v,w : வ்|z,zh : ழ்|L : ள்|R : ற்|n : ன்|j : ஜ்|sh : ஷ்|S : ஸ்|h : ஹ்|
உயிர்மெய் (மாதிரி)ka : க|kaa,kA : கா|ki : கி|kee, kI : கீ|ku : கு|koo,kU : கூ|ke : கெ|kae,kE : கே|kai : கை|ko : கொ|koa,kO : கோ|kau : கௌ|k: க்|
ஆய்தம்H : ஃ
நகல் அனுப்புக

Posted at 10.00 PM on 5th March 2016 (Third Saturday) from Chennai


Please do not post your answers at Kurukkum Nedukkum. Send them to spchennai@gmail.comBACK TO MAIN PAGEClick here to visit my Home Page