அபாகு (அம்ருதா, பார்த்தசாரதி குறுக்கெழுத்து) - Amritha Parthasarathy Tamil Cryptic Crssword - 121
Fillable using the English keyboard

மார்ச் 2016 (20-03-2016) - விடைகள்

This unique web based solver for Tamil crosswords has been developed by Mr. Hari Balakrishnan and lets you directly type Tamil characters using an English keyboard. For example, for "புதிர்", type "puthir". The transliteration scheme,viz., which English character to type for getting the Tamil character, is at the bottom. You click on a cell to highlight the word. If a cell is part of both across and down clues, when you click again, it toggles the highlighting. Play with it and send your feedback to puthir.mayam@gmail.com.

Please do not post your answers at Kurukkum Nedukkum. Send them to spchennai@gmail.com

ஆகஸ்ட் 14, 2014 முதல் தொடர்ந்து 21 குறுக்கெழுத்துகள் வரிசையாக ஒவ்வொரு ஞாயிறும் வெளியிட முடிந்தது. ஆனால் இது சிரமமாகவே இருந்தது. இனிமேல் முடியாது என்ற எண்ணம் தோன்றியதால் பிப்ரவரி 2015 முதல் ஒவ்வொரு மாதமும் முதல் ஞாயிறும் மூன்றாம் ஞாயிறும் மட்டுமே அபாகு (அம்ருதா, பார்த்தசாரதி குறுக்கெழுத்து) வெளி வருகிறது. அம்ருதா & பார்த்தசாரதி - மார்ச் 20, 2016

1 அம்ருதா, பார்த்தசாரதி குறுக்கெழுத்து 121 - மார்ச் 2016 - 20-03-2016


குறுக்காக:
3. கண்ணனுக்கு வழிவிட்ட , ரவிசங்கர் வழியெடுத்துக் கொண்ட ஆறு (3,2)
6. விற்பனையில் பாதி மாற்றானை விட்டதைக் கற்றுக்கொடு (4)
7. கைதி அரைக்கல்வி சேர்த்தது ஆச்சரியம் (4)
8. விஸ்வநாதரிடம் செல்ல குடையும் செருப்பும் போதும் (2,4)
13. யுகம் பின் யுத்தம், அதன்பின் நடுவில் தனியாக மாநிலம் (6)
14. விரலணி அம்பா ? உயிரெடுத்து அழி (4)
15. வியாபாரத் தலைநகரில் தமிழ் கேட்குமிடம் பெண் நதிமூலம் இழந்தாள் (4)
16. மரவுடை பின்னம் ஆனதால் மரம் விழுந்த சரிவு (5)

நெடுக்காக:
1. வேண்டி பக்திக்காக திக்க முடியாத வெகுளிப்பெண் (5)
2. திருமலை வாயால் செல்வமிழந்து நாடு மாறியவரா ? (5)
4. மூன்று அலை தரும் இலச்சினை (4)
5. படிப்பை நம்பு , பம்பை போனாலும் கணேசனின் தொழில் வரும் (4)
9. கடிதத்திற்கு பதில் லிகிதத்தில் நகரம் (3)
10. கண்டும் உலகம் படித்ததும் பாதி விட்டது (5)
11. கரமா ? காதலா ? இந்நிலையில் எதுவும் செய்ய முடியாது (5)
12. உதவியோடு வருபவன் அந்தாதி சேர்க்கும் கணவன் (4)
13. மதிப்பற்ற குப்பை பின்னல் முன் நீக்கு (4)
Transliteration scheme:
உயிர்a : அ|aa, A : ஆ|i : இ|ee,I : ஈ|u : உ|oo,U : ஊ|e : எ|ae, E : ஏ|ai : ஐ|o : ஒ|oa,O : ஓ|au : ஔ|
மெய்k,kh,g : க்|ng,nG : ங்|c,ch,s : ச்|nj,nY : ஞ்|d,t : ட்|N : ண்|dh,th : த்|n-,nt : ந்|b,bh,p : ப்|m : ம்|y : ய்|r : ர்|l : ல்|v,w : வ்|z,zh : ழ்|L : ள்|R : ற்|n : ன்|j : ஜ்|sh : ஷ்|S : ஸ்|h : ஹ்|
உயிர்மெய் (மாதிரி)ka : க|kaa,kA : கா|ki : கி|kee, kI : கீ|ku : கு|koo,kU : கூ|ke : கெ|kae,kE : கே|kai : கை|ko : கொ|koa,kO : கோ|kau : கௌ|k: க்|
ஆய்தம்H : ஃ
நகல் அனுப்புக

Posted at 7.00 AM on 20th March 2016 (Third Sunday) from Bangalore. Solution posted on 2nd April 2016 from Bangalore.


Please do not post your answers at Kurukkum Nedukkum. Send them to spchennai@gmail.comBACK TO MAIN PAGEClick here to visit my Home Page