அபாகு (அம்ருதா, பார்த்தசாரதி குறுக்கெழுத்து) - Amritha Parthasarathy Tamil Cryptic Crssword - 122
Fillable using the English keyboard

ஏப்ரல் 2016 (03-04-2016) - விடைகள்

This unique web based solver for Tamil crosswords has been developed by Mr. Hari Balakrishnan and lets you directly type Tamil characters using an English keyboard. For example, for "புதிர்", type "puthir". The transliteration scheme,viz., which English character to type for getting the Tamil character, is at the bottom. You click on a cell to highlight the word. If a cell is part of both across and down clues, when you click again, it toggles the highlighting. Play with it and send your feedback to puthir.mayam@gmail.com.

Please do not post your answers at Kurukkum Nedukkum. Send them to spchennai@gmail.com

1 அம்ருதா, பார்த்தசாரதி குறுக்கெழுத்து 122 - ஏப்ரல் 2016 (03-04-2016) - விடைகள்


குறுக்காக:
3. புதை மாற்றிக் கலந்து சிதைத்தேன்., அதை சாப்பிட்டேன் (5)
6. முதல் தங்கைக்கு மூடனைப் பிடித்த அக்கா (4)
7. எரியும் தாது ஸ்வரமிழந்து தரும் மணம் (4)
8. ஓடும் பேருந்தில் நடத்துனர் வைப்பது அளவுக்கு மீறியது? (6)
13. வரம்புடன் வரி நாட்டின் வடிவத்தைப் பிரித்துக் காட்டும் (6)
14. கூட்டணியில் குறைந்தால் கணக்கில் மொத்தம் கிடைக்கும் (4)
15. முதுகிழவன் வழக்கு பாதி தள்ளுபடியானதில் கிடைத்த வருடம் (4)
16. நாட்டை ஆளப்போகிறவர் நாட்டை நன்கறிவார் , நாட்டை ஆள்பவரிடம் பரிசு பெற்றார் (5)

நெடுக்காக:
1. மிகப் பழைய காலத்து அரசன் . சுல்தானின் தந்தை (5)
2. அரிசியை அரைத்து தரையில் சித்திரம் மாலனுக்கோ நாம் குறைத்து வரைகிறோம் ? (5)
4. அக்கா கட்சியில் விட்டுவிட்டுக் கலந்த பிரச்சினை (4)
5. ரதம் நகர்தல் குடியிருப்பு சென்றாலும் அரசியல்வாதிக்கு சோதனை (4)
9. பாதத்துள் முதலில் வரும் பாதுகாப்பு (3)
10. அதிர்ச்சியான கொங்கணவனை கற்புக்கரசி கேட்ட கேள்வி '----- நினைத்தாயோ ?' (5)
11. வேகப்படுத்திய மூலையில் மூலையெடுத்து சிறிய மூலையை வைக்கவும் (5)
12. ஆணை கிடைக்க அழகு கூட்ட தலை விடு (4)
13. ராஷ்டிரகூடரின் ஓவியங்களிடம் செல்ல எல்லோராலும் முடியாது (4)
Transliteration scheme:
உயிர்a : அ|aa, A : ஆ|i : இ|ee,I : ஈ|u : உ|oo,U : ஊ|e : எ|ae, E : ஏ|ai : ஐ|o : ஒ|oa,O : ஓ|au : ஔ|
மெய்k,kh,g : க்|ng,nG : ங்|c,ch,s : ச்|nj,nY : ஞ்|d,t : ட்|N : ண்|dh,th : த்|n-,nt : ந்|b,bh,p : ப்|m : ம்|y : ய்|r : ர்|l : ல்|v,w : வ்|z,zh : ழ்|L : ள்|R : ற்|n : ன்|j : ஜ்|sh : ஷ்|S : ஸ்|h : ஹ்|
உயிர்மெய் (மாதிரி)ka : க|kaa,kA : கா|ki : கி|kee, kI : கீ|ku : கு|koo,kU : கூ|ke : கெ|kae,kE : கே|kai : கை|ko : கொ|koa,kO : கோ|kau : கௌ|k: க்|
ஆய்தம்H : ஃ
நகல் அனுப்புக

Crossword posted at 7.00 AM on 3ed April 2016 (First Sunday) from Bangalore. Solution posted on 16th April 2016 from ChennaiBACK TO MAIN PAGEClick here to visit my Home Page