அபாகு (அம்ருதா, பார்த்தசாரதி குறுக்கெழுத்து) - Amritha Parthasarathy Tamil Cryptic Crssword - 123
Fillable using the English keyboard

ஏப்ரல் 2016 17-04-2016) - விடைகள்

This unique web based solver for Tamil crosswords has been developed by Mr. Hari Balakrishnan and lets you directly type Tamil characters using an English keyboard. For example, for "புதிர்", type "puthir". The transliteration scheme,viz., which English character to type for getting the Tamil character, is at the bottom. You click on a cell to highlight the word. If a cell is part of both across and down clues, when you click again, it toggles the highlighting. Play with it and send your feedback to puthir.mayam@gmail.com.

Please do not post your answers at Kurukkum Nedukkum. Send them to spchennai@gmail.com

1 அம்ருதா, பார்த்தசாரதி குறுக்கெழுத்து 122 - ஏப்ரல் 2016 (17-04-2016) - விடைகள்


குறுக்காக:
3. உட்காரா(த) இளம்பெண் தலையிழந்து சோழ இளவரசி ஆனாள் (5)
6. முழு மரம் பாதி மனிதன் கலந்தவன் நியாயத்தை மதிப்பவன் (4)
7. ராகதாளம் ஸ்வரமின்றி உருட்டினால் பஞ்சமில்லை (4)
8. முதலிரண்டு மாதமுடிவில் சேரும் பரி ஒரு காட்டுவிலங்கு (6)
13. சிசுக்கொலை செய்யும் அப்பா உயிரெடுத்து கள்ளில் கலப்பார் (6)
14. பொன்செவி இடைகளிழந்தால் விரைவில் விட்டுப் போய்விடும் (4)
15. மாட்டிக்கொள்ளாத புரட்சிக் காதலன் மாட்டினான் (4)
16. முனைப் பச்சைத்தாவரம் மேலெழுந்தவாரியாக மேயப்படும் (5)

நெடுக்காக:
1. இப்பதவிக்கு ஆசைப்படுவோர் ஆயிரம், கிடைக்கப்போவது ஒரு விநாயகர் (5)
2. மூளையில்லாதவன் சிதைத்த ஆவணம் பாதி தாவரம் (5)
4. தாதி மாற்றிய கூனி வாழையிலைக்கு மாற்றாக இலை தருவாள் (4)
5. அலகில் பாதியெடுத்து அள்ள வல்ல பாரி? (4)
9. அழகி திரும்ப அவள் கடை சேர்ந்த கூட்டம் (3)
10. ஈடுபாடுன்றி இணை , மூக்கு நிறைய நுழையும்' (5)
11. குறைகூறுவோர் உரைக்கும் இல்லாததுடன் குறும்புத்தனமானது (5)
12. கடைசித் திங்கள் பாகம் பின் தனி பாதி (4)
13. பழத்துண்டம் தரும் கன்னம்? (4)
Transliteration scheme:
உயிர்a : அ|aa, A : ஆ|i : இ|ee,I : ஈ|u : உ|oo,U : ஊ|e : எ|ae, E : ஏ|ai : ஐ|o : ஒ|oa,O : ஓ|au : ஔ|
மெய்k,kh,g : க்|ng,nG : ங்|c,ch,s : ச்|nj,nY : ஞ்|d,t : ட்|N : ண்|dh,th : த்|n-,nt : ந்|b,bh,p : ப்|m : ம்|y : ய்|r : ர்|l : ல்|v,w : வ்|z,zh : ழ்|L : ள்|R : ற்|n : ன்|j : ஜ்|sh : ஷ்|S : ஸ்|h : ஹ்|
உயிர்மெய் (மாதிரி)ka : க|kaa,kA : கா|ki : கி|kee, kI : கீ|ku : கு|koo,kU : கூ|ke : கெ|kae,kE : கே|kai : கை|ko : கொ|koa,kO : கோ|kau : கௌ|k: க்|
ஆய்தம்H : ஃ
நகல் அனுப்புக

Crossword posted at 7.00 AM on 16th April 2016 (Third Sunday) from Bangalore. Solution posted on 1st May 2016 from ChennaiBACK TO MAIN PAGEClick here to visit my Home Page