அபாகு (அம்ருதா, பார்த்தசாரதி குறுக்கெழுத்து) - Amritha Parthasarathy Tamil Cryptic Crssword - 124
Fillable using the English keyboard

மே 2016 (01-05-2016)

This unique web based solver for Tamil crosswords has been developed by Mr. Hari Balakrishnan and lets you directly type Tamil characters using an English keyboard. For example, for "புதிர்", type "puthir". The transliteration scheme,viz., which English character to type for getting the Tamil character, is at the bottom. You click on a cell to highlight the word. If a cell is part of both across and down clues, when you click again, it toggles the highlighting. Play with it and send your feedback to puthir.mayam@gmail.com.

Please do not post your answers at Kurukkum Nedukkum. Send them to spchennai@gmail.com

ஆகஸ்ட் 14, 2014 முதல் தொடர்ந்து 21 குறுக்கெழுத்துகள் வரிசையாக ஒவ்வொரு ஞாயிறும் வெளியிட முடிந்தது. ஆனால் இது சிரமமாகவே இருந்தது. இனிமேல் முடியாது என்ற எண்ணம் தோன்றியதால் பிப்ரவரி 2015 முதல் ஒவ்வொரு மாதமும் முதல் ஞாயிறும் மூன்றாம் ஞாயிறும் மட்டுமே அபாகு (அம்ருதா, பார்த்தசாரதி குறுக்கெழுத்து) வெளி வருகிறது. அம்ருதா & பார்த்தசாரதி - மே 1, 2016

1 அம்ருதா, பார்த்தசாரதி குறுக்கெழுத்து 124 - மே 1 , 2016 (01-05-2016)


குறுக்காக:
3. ஆரம்பப் பார்வை தருவது மேடைப்பேச்சில் தொடக்கத்தில் வரும் (5)
6. சுவைக்காக சின்ன தலையுடன் குறைந்ந ருக்குமணி (4)
7. காட்டினுள் மாட்டிய ஸ்வரம் சந்திரபிம்ப முகம் (4)
8. சித்திரை முழுநிலவன்று தங்கை திருமணம் காணவருபவர் (6)
13. உறுதி அடக்கிய மதுரைப்படை பாதி தரும் பொழுதுபோக்கு (6)
14. விஸ்வரூபம் மதிப்பெண் பெற மனப்பாடம் ? (4)
15. ஒன்று சேர்ந்த அழகி திரும்பி நெருங்க உயிரில்லை (4)
16. மார்கழியில் படுதா ஆதவனைக் கண்டால் விலகும் (5)

நெடுக்காக:
1. கனகாபிஷேக அந்தாதியுடன் கலக்கும் நாரும் ஊரும் ஒன்று (5)
2. மே 16, 2016 அன்று கறை படிந்த கரம் வேண்டும் தமிழகவாசி (5)
4. புரட்சி இல்லாவிட்டாலும் எம்.ஜி.ஆர். முதன்மையானவர்தான் (4)
5. தன மாற்றம் செய்த லிகிதம் எளிதல்ல (4)
9. ஓரம் நடுவில் திரிதலை நாற்காலி என்பர் (3)
10. எருவுள் முதல் பசுவின் சாணி சேர்ப்பது விருந்தோம்பல் (5)
11. ஆச்சி காதில் நாகத்தின் பாதி சித்திரம் (5)
12 பனிக்கட்டி நடுவில் சென்றால் உணவு கிடையாது (4)
13 செல்வமும் அறிவும் சேர்ந்தவள் மனைவி (4)
Transliteration scheme:
உயிர்a : அ|aa, A : ஆ|i : இ|ee,I : ஈ|u : உ|oo,U : ஊ|e : எ|ae, E : ஏ|ai : ஐ|o : ஒ|oa,O : ஓ|au : ஔ|
மெய்k,kh,g : க்|ng,nG : ங்|c,ch,s : ச்|nj,nY : ஞ்|d,t : ட்|N : ண்|dh,th : த்|n-,nt : ந்|b,bh,p : ப்|m : ம்|y : ய்|r : ர்|l : ல்|v,w : வ்|z,zh : ழ்|L : ள்|R : ற்|n : ன்|j : ஜ்|sh : ஷ்|S : ஸ்|h : ஹ்|
உயிர்மெய் (மாதிரி)ka : க|kaa,kA : கா|ki : கி|kee, kI : கீ|ku : கு|koo,kU : கூ|ke : கெ|kae,kE : கே|kai : கை|ko : கொ|koa,kO : கோ|kau : கௌ|k: க்|
ஆய்தம்H : ஃ
நகல் அனுப்புக

Posted at 7.00 AM on 1st May 2016 (First Sunday) from Chennai


Please do not post your answers at Kurukkum Nedukkum. Send them to spchennai@gmail.comBACK TO MAIN PAGEClick here to visit my Home Page