அபாகு (அம்ருதா, பார்த்தசாரதி குறுக்கெழுத்து) - Amritha Parthasarathy Tamil Cryptic Crssword - 125
Fillable using the English keyboard

மே 2016 (15-05-2016) - விடைகள்

This unique web based solver for Tamil crosswords has been developed by Mr. Hari Balakrishnan and lets you directly type Tamil characters using an English keyboard. For example, for "புதிர்", type "puthir". The transliteration scheme,viz., which English character to type for getting the Tamil character, is at the bottom. You click on a cell to highlight the word. If a cell is part of both across and down clues, when you click again, it toggles the highlighting. Play with it and send your feedback to puthir.mayam@gmail.com.

Please do not post your answers at Kurukkum Nedukkum. Send them to spchennai@gmail.com

1 அம்ருதா, பார்த்தசாரதி குறுக்கெழுத்து 125 - மே 2016 (15-05-2016) - விடைகள்


குறுக்காக:
3. அதிக வட்டியுடன் பாதி சத்தம் பாகற்சுவை கொடுத்தது (5)
6. செவ்வண்ணம் கலைந்து வாழ்தல் (4)
7. உடை ஐந்துக்கு அடுத்து சர்ச்சை (4)
8. செயல்முறை வழியில் ஏச எட்டு ஆழாக்கு (6)
13. நிச்சயம் அப்பா கண்கட்டி அட்டிகை பாதி இழப்பார் (6)
14. பாதிப்பாதி சவுக்கு பட்டால் வெற்று ஆரவாரம் (4)
15. அந்த எருது வாளா இருத்தல் (4)
16. தகரங்கள் முன் நீர்த்தேக்கம் தழுவியது (5)

நெடுக்காக:
1. நாணத்தால் செம்மையாக பத்தும் பறந்து போகும்போது தலையும் போகும் (5)
2. சித்திரம் அடக்கிய கப்பல் நடுவில் அப்பளத்தின் கேரள உறவு (5)
4. குறுகிய தெரு முடியாமல் கோலோசை (4)
5. ஆயத்த நிலையில் ஓயாத ராகம் ப்ரணவ ஒலியிழந்தது (4)
9. மேல்தட்டு பரதன் அண்ணி தன் கட்சி இழந்தாள் (3)
10. உணவு செய்திட முடியாத ஆயுதம் (5)
11. கடை பாசந்தி விலை அதிகம் என்றாலும் சுவை குன்றாது (5)
12. தூளிக்குள் திரும்பிய கவுரி இரண்டாம் ஸ்வரமிழந்து அக்னியானாள் (4)
13. படிக்காத பாறைக் கதிரவன் பாதி (4)
Transliteration scheme:
உயிர்a : அ|aa, A : ஆ|i : இ|ee,I : ஈ|u : உ|oo,U : ஊ|e : எ|ae, E : ஏ|ai : ஐ|o : ஒ|oa,O : ஓ|au : ஔ|
மெய்k,kh,g : க்|ng,nG : ங்|c,ch,s : ச்|nj,nY : ஞ்|d,t : ட்|N : ண்|dh,th : த்|n-,nt : ந்|b,bh,p : ப்|m : ம்|y : ய்|r : ர்|l : ல்|v,w : வ்|z,zh : ழ்|L : ள்|R : ற்|n : ன்|j : ஜ்|sh : ஷ்|S : ஸ்|h : ஹ்|
உயிர்மெய் (மாதிரி)ka : க|kaa,kA : கா|ki : கி|kee, kI : கீ|ku : கு|koo,kU : கூ|ke : கெ|kae,kE : கே|kai : கை|ko : கொ|koa,kO : கோ|kau : கௌ|k: க்|
ஆய்தம்H : ஃ
நகல் அனுப்புக

Crossword posted at 7.00 AM on 15th May 2016 (Third Sunday) from Bangalore. Solution posted on 4th June 2016 from BangaloreBACK TO MAIN PAGEClick here to visit my Home Page