அபாகு (அம்ருதா, பார்த்தசாரதி குறுக்கெழுத்து) - Amritha Parthasarathy Tamil Cryptic Crssword - 126
Fillable using the English keyboard

ஜூன் 2016 (05-06-2016)

This unique web based solver for Tamil crosswords has been developed by Mr. Hari Balakrishnan and lets you directly type Tamil characters using an English keyboard. For example, for "புதிர்", type "puthir". The transliteration scheme,viz., which English character to type for getting the Tamil character, is at the bottom. You click on a cell to highlight the word. If a cell is part of both across and down clues, when you click again, it toggles the highlighting. Play with it and send your feedback to puthir.mayam@gmail.com.

Please do not post your answers at Kurukkum Nedukkum. Send them to spchennai@gmail.com

ஆரம்ப காலத்தில் 2 முதல் 4 விடைகளே வந்தன. ஆனால் எங்களுக்கு புதிர் அமைப்பதில் நிறைய ஆர்வம் இருந்தால் தொடர்ந்து வெளியிட்டு வந்தோம். அவற்றை மறுபடி வெளியிடலாம் எனத் தோன்றியதால் அபாகு-01 சென்ற குறுக்கெழுத்துடன் (அபாகு-125) வெளியிடப்பட்டது. அபாகு-02 இந்த 126-வது புதிருடன் இணைப்பாக வருகிறது. - அம்ருதா & பார்த்தசாரதி - ஜூன் 5, 2016

1 அம்ருதா, பார்த்தசாரதி குறுக்கெழுத்து 126 - ஜூன் 5 , 2016 (01-05-2016)


குறுக்காக:
3. ஒரு மாதம் , பாதி நிலா , 360 நொடிகளுடன் கிடைக்கும் களங்கமற்ற கல் (5)
6. ரச மாற்றம் செய்த ஓசை உடலில் ஓடும் (4)
7. திரும்பிய எருதுடன் தரங்கம் அந்தாதி தந்த பொய்கை (4)
8. மன உறுதி இருந்தால் உலகம் அமெரிக்க மலையடக்கும் (6)
13. அதிகமாக முன்வரி சேர்த்தாலும் கடிதத்தில் எழுத முடியாத விலாசம் (2,4)
14. ஒற்றைச் சக்கரம் ஓட்டும் மண்மகன் (4)
15. காவியம் இந்தியா இல்லை - பாவலன் பாரதி (4)
16. வைதேகி கடைசியில் இல்லையில்லை , வேண்டாம் (5)

நெடுக்காக:
1. சிவனின் பகைவன் ஒப்புமையில்லா எதிரி (3,2)
2. நாற்காலி பொருட்டு விநாயகராம் முன் சொல் முடியவில்லை (5)
4. தமிழ் மருத்துவமுறையுடன் நம் பாதி எண்ணம் (4)
5. வாத்தியங்களை விட இனிய மழலை பேசும் ஜனம் (4)
9. சங்கப்பலகை செய்தவன் மாறி உயிரெடுப்பான் (3)
10. இல்லத்துக்கு சொந்தமானவள் கர்வம் பிடித்தவள் (5)
11. விட்டுவிலகா அனுமதி பாசமானவர் ஊர்செல்லும்போது கொடுப்பது (5)
12. உழைப்பைக் காட்டும் படம் வரைபவர் உயிரிழக்க வை (4)
13. இடிக்குமுன் பளிச்சிட அரைவால் வேண்டும் (4)
Transliteration scheme:
உயிர்a : அ|aa, A : ஆ|i : இ|ee,I : ஈ|u : உ|oo,U : ஊ|e : எ|ae, E : ஏ|ai : ஐ|o : ஒ|oa,O : ஓ|au : ஔ|
மெய்k,kh,g : க்|ng,nG : ங்|c,ch,s : ச்|nj,nY : ஞ்|d,t : ட்|N : ண்|dh,th : த்|n-,nt : ந்|b,bh,p : ப்|m : ம்|y : ய்|r : ர்|l : ல்|v,w : வ்|z,zh : ழ்|L : ள்|R : ற்|n : ன்|j : ஜ்|sh : ஷ்|S : ஸ்|h : ஹ்|
உயிர்மெய் (மாதிரி)ka : க|kaa,kA : கா|ki : கி|kee, kI : கீ|ku : கு|koo,kU : கூ|ke : கெ|kae,kE : கே|kai : கை|ko : கொ|koa,kO : கோ|kau : கௌ|k: க்|
ஆய்தம்H : ஃ
நகல் அனுப்புக

Posted at 7.00 AM on 5th June 2016 (First Sunday) from ChennaiClick here to solve Apaku-02 published in May 2009


Please do not post your answers for Apaku-126 at Kurukkum Nedukkum. Send them to spchennai@gmail.comBACK TO MAIN PAGEClick here to visit my Home Page