அபாகு (அம்ருதா, பார்த்தசாரதி குறுக்கெழுத்து) - Amritha Parthasarathy Tamil Cryptic Crssword - 127
Fillable using the English keyboard

ஜூன் 2016 (19-06-2016)

This unique web based solver for Tamil crosswords has been developed by Mr. Hari Balakrishnan and lets you directly type Tamil characters using an English keyboard. For example, for "புதிர்", type "puthir". The transliteration scheme,viz., which English character to type for getting the Tamil character, is at the bottom. You click on a cell to highlight the word. If a cell is part of both across and down clues, when you click again, it toggles the highlighting. Play with it and send your feedback to puthir.mayam@gmail.com.

Please do not post your answers at Kurukkum Nedukkum. Send them to spchennai@gmail.com

பழைய புதிர்களை மறுபடி வெளியிடலாம் எனத் தோன்றியதால் அபாகு-01 125-வது புதிருடன் இணைப்பாக வந்தது. ஆனால் நேரமின்மையால் இம்முறை அபாகு-03 வெளியிட முடியவில்லை.. அடுத்த குறுக்கெழுத்துடன் வெளிவரும், - அம்ருதா & பார்த்தசாரதி - ஜூன் 19, 2016

1 அம்ருதா, பார்த்தசாரதி குறுக்கெழுத்து 127 - ஜூன் 19 , 2016 (01-05-2016)


குறுக்காக:
3. கட்டு பிரியாதபடி உயிர்க் கொண்டாட்டம் குஸ்தி - யுத்தமில்லை (5)
6. இலங்கை நகருள் முதல் ரசிகனுக்கு ரசம் ஊற்ற வேண்டும் (4)
7. பொதுத்துறை அல்லார் கூட இல்லாமல் எவர்? (4)
8. படிக்காத வலியும் பாதி கலைவது நிரந்தரமல்ல (6)
13. சுளையான லாபம் இழப்பதற்கா ? இல்லை இதற்கா ? (6)
14. கணவன் வேண்டும் பாதி விவரங்கள் எழுதப்பட்டுள்ளது (4)
15. சகாயம் தந்த உயர்பதவி குறையும் (4)
16. கொடை அள்ளித் தரும் வெள்ளைக்காரர் ? (5)

நெடுக்காக:
1. நோயில்லாது அந்த உயிர் போனாலும் வாசனை (5)
2. முதல் வீதி , கடைசி ஆண் நுழையார் என்பது பயனற்ற முறையீடு (2,3)
4. உண்டி சுருங்குதல் தய மாற்றம் செய்த செலவு (4)
5. தூய கன்னி மார்கழிக்குப் பின் பெறும் மதிப்பு (4)
9. நேருவுடன் வாழ்ந்தது நடிகரா ? (3)
10. வீண் பொருள் பலர் கடையை விட்டு முதலைப் பிடிப்பர் (5)
11. சீட்டாட்டத்தின் பின் சந்தேகம் உயிரிழப்பது அழகு (5)
12. அவர் பதிந்து வந்து விட்ட ஒபாமா (4)
13. கிடந்த கோலத்தில் துன்பம் கொடு (4)
Transliteration scheme:
உயிர்a : அ|aa, A : ஆ|i : இ|ee,I : ஈ|u : உ|oo,U : ஊ|e : எ|ae, E : ஏ|ai : ஐ|o : ஒ|oa,O : ஓ|au : ஔ|
மெய்k,kh,g : க்|ng,nG : ங்|c,ch,s : ச்|nj,nY : ஞ்|d,t : ட்|N : ண்|dh,th : த்|n-,nt : ந்|b,bh,p : ப்|m : ம்|y : ய்|r : ர்|l : ல்|v,w : வ்|z,zh : ழ்|L : ள்|R : ற்|n : ன்|j : ஜ்|sh : ஷ்|S : ஸ்|h : ஹ்|
உயிர்மெய் (மாதிரி)ka : க|kaa,kA : கா|ki : கி|kee, kI : கீ|ku : கு|koo,kU : கூ|ke : கெ|kae,kE : கே|kai : கை|ko : கொ|koa,kO : கோ|kau : கௌ|k: க்|
ஆய்தம்H : ஃ
நகல் அனுப்புக

Posted at 7.00 AM on 19th June 2016 (Third Sunday) from BangalorePlease do not post your answers for Apaku-126 at Kurukkum Nedukkum. Send them to spchennai@gmail.comBACK TO MAIN PAGEClick here to visit my Home Page