அபாகு (அம்ருதா, பார்த்தசாரதி குறுக்கெழுத்து) - Amritha Parthasarathy Tamil Cryptic Crssword - 128
Fillable using the English keyboard

ஜூலை 2016 03-07-2016) - விடைகள்

This unique web based solver for Tamil crosswords has been developed by Mr. Hari Balakrishnan and lets you directly type Tamil characters using an English keyboard. For example, for "புதிர்", type "puthir". The transliteration scheme,viz., which English character to type for getting the Tamil character, is at the bottom. You click on a cell to highlight the word. If a cell is part of both across and down clues, when you click again, it toggles the highlighting. Play with it and send your feedback to puthir.mayam@gmail.com.

Please do not post your answers at Kurukkum Nedukkum. Send them to spchennai@gmail.com

1 அம்ருதா, பார்த்தசாரதி குறுக்கெழுத்து 128 -ஜூலை 2016 (03-07-2016) - விடைகள்


குறுக்காக:
3. முதல் ஈழத்து சான்றோர் மூவர் அலையென விட்டுவிட்டுக் கலந்த வடகீழ்க் கோடி (3, 2)
6. சோழநாட்டு ஜோஸ்யரிடம் நடுப்படம் ஒதுக்கி இடைப்பழம் எடுத்த சிசு (4)
7. காஞ்சி ராஜன் தலை நுழைத்த அண்டை நாட்டு நகரம் (4)
8. ஒன்றுக்கொன்று விரைவாக வேலை செய்யும் விதம் ஸ்வாமிக்கும் அந்தாதி சேர்க்கும் (6)
13. கட்டாயம் விளையாதா ? ஒன்று விட்டுக் கலந்தால் வினையாக முடியலாம் (6)
14. காயத்திரி அலைய வேண்டாம் , லட்சுமியுடன் சேர கொஞ்சநாள் பொறு (4)
15. முதியவரே தலைவிட்டு உடல் முதலில் வந்தால் விவசாயியே (4)
16. இன்பம் தோன்ற வெளிப்புறங்கள் தலை , மெய்கள் காட்ட வேண்டாம் (5)

நெடுக்காக:
1. குப்பன் தவறை தன் இழப்பால் மாற்றிய கற்குமிடம் (5)
2. அங்கிருக்கும் பொருள் தலையிழந்ததால் கிடைத்த கவுரவம் (5)
4. இசைப் பயிற்சி நலம் தரும் (4)
5. ஆதி மூடரின் ஸ்வரமில்லா சர்ச்சை தரும் மயக்கம் (4)
9. ரம்யாவை முதலில் அழகுடன் கண்டதில் கலாட்டா (3)
10. மணம் புரிய முடியாத கிழவி திரும்பி வடிவானவள் ஆனாள் (5)
11. தனவானாக்கும் கோடு மீன் கையில் இருக்குமோ ? (5)
12. ஸ்வீகாரம் கொடு , தவி (4)
13. தலை கிள்ளிய மொட்டு விதைத்தலை ஆசைப்படு (4)
Transliteration scheme:
உயிர்a : அ|aa, A : ஆ|i : இ|ee,I : ஈ|u : உ|oo,U : ஊ|e : எ|ae, E : ஏ|ai : ஐ|o : ஒ|oa,O : ஓ|au : ஔ|
மெய்k,kh,g : க்|ng,nG : ங்|c,ch,s : ச்|nj,nY : ஞ்|d,t : ட்|N : ண்|dh,th : த்|n-,nt : ந்|b,bh,p : ப்|m : ம்|y : ய்|r : ர்|l : ல்|v,w : வ்|z,zh : ழ்|L : ள்|R : ற்|n : ன்|j : ஜ்|sh : ஷ்|S : ஸ்|h : ஹ்|
உயிர்மெய் (மாதிரி)ka : க|kaa,kA : கா|ki : கி|kee, kI : கீ|ku : கு|koo,kU : கூ|ke : கெ|kae,kE : கே|kai : கை|ko : கொ|koa,kO : கோ|kau : கௌ|k: க்|
ஆய்தம்H : ஃ
நகல் அனுப்புக

Crossword posted on 6th July 2016. Solution posted on 5th August 2016BACK TO MAIN PAGEClick here to visit my Home Page