அபாகு (அம்ருதா, பார்த்தசாரதி குறுக்கெழுத்து) - Amritha Parthasarathy Tamil Cryptic Crssword - 130
Fillable using the English keyboard

செப்டம்பர் 2016 (04-09-2016)

This unique web based solver for Tamil crosswords has been developed by Mr. Hari Balakrishnan and lets you directly type Tamil characters using an English keyboard. For example, for "புதிர்", type "puthir". The transliteration scheme,viz., which English character to type for getting the Tamil character, is at the bottom. You click on a cell to highlight the word. If a cell is part of both across and down clues, when you click again, it toggles the highlighting. Play with it and send your feedback to puthir.mayam@gmail.com.

Please do not post your answers at Kurukkum Nedukkum. Send them to spchennai@gmail.com

ஏற்கெனவே அறிவித்தபடி அபாகு புதிர் ஒவ்வொரு மாதமும் முதல் ஞாயிறில் மட்டுமே வெளிவரும். - அம்ருதா & பார்த்தசாரதி - செப்டம்பர் 04, 2016

அம்ருதா, பார்த்தசாரதி குறுக்கெழுத்து 130 - செப்டம்பர் 04 , 2016 (04-09-2016)


குறுக்காக:
3. நெருப்பு பாதி விரயம் செய்பவன் வழக்கு தொடுப்பவன் ஆனாலும் குண்டு வைப்பான் (5)
6. பாதி பிரிந்துள்ள இறுதிச் செயல் செருக்குச் செயல் (4)
7. சிவன் தலையிலிருக்கும் கொத்துப்பூவில் ஒன்றை எடுத்தால் குடிமகன் கேட்பான் ? (4)
8. நீர் தரும் தாமரையுள் கண்ட தலை விட்டது (6)
13. பணம் ஈட்டி கோதுமை , தகரங்கள் சேர்க்கலாம் (6)
14. காதில் அணிந்ததால் குரல் அடைப்பு ? (4)
15. கலகம் பாதிவிட்ட உற்சாகம் நட்பு ஆக மாறும் (4)
16. நிறைவு பெறா மணிமகுடம் ஒரு தின்பண்டமா ? (5)

நெடுக்காக:
1. இனிய பாவலர் பெருமாளைப் பாடாத ஆழ்வார் (5)
2. தோழா , வெள்ளரி பாதி சேர் - சமையலகாரன் கதை கிடைக்கும் (5)
4. முதலில் விட்ட சாத்தமுது ஆபாசம் (4)
5. பிறப்பிலிருந்து இறப்பு வரை கடைத்தமிழ் சொல்லை சேர் (4)
9. தாள ஒழுங்கு பெற நந்தியிருக்குமிடத்தில் சிவா வேண்டாம் (3)
10. முதல் முதல் கஜேந்திரன் அழைத்தான் (5)
11. தம்முள் கயிறு நிரம்பி வழியும் (5)
12. ஒரு அணாவில் பன்னிரண்டு பெண்யானை (4)
13. அகப்பட்டதை விடமாட்டான் ஆயிரங்கண்ணன் (4)
Transliteration scheme:
உயிர்a : அ|aa, A : ஆ|i : இ|ee,I : ஈ|u : உ|oo,U : ஊ|e : எ|ae, E : ஏ|ai : ஐ|o : ஒ|oa,O : ஓ|au : ஔ|
மெய்k,kh,g : க்|ng,nG : ங்|c,ch,s : ச்|nj,nY : ஞ்|d,t : ட்|N : ண்|dh,th : த்|n-,nt : ந்|b,bh,p : ப்|m : ம்|y : ய்|r : ர்|l : ல்|v,w : வ்|z,zh : ழ்|L : ள்|R : ற்|n : ன்|j : ஜ்|sh : ஷ்|S : ஸ்|h : ஹ்|
உயிர்மெய் (மாதிரி)ka : க|kaa,kA : கா|ki : கி|kee, kI : கீ|ku : கு|koo,kU : கூ|ke : கெ|kae,kE : கே|kai : கை|ko : கொ|koa,kO : கோ|kau : கௌ|k: க்|
ஆய்தம்H : ஃ
நகல் அனுப்புக

Posted at 10.00 P.M. on 3rd September 2016 (First Saturday) from BangalorePlease do not post your answers at Kurukkum Nedukkum. Send them to spchennai@gmail.comBACK TO MAIN PAGEClick here to visit my Home Page