அபாகு (அம்ருதா, பார்த்தசாரதி குறுக்கெழுத்து) - Amritha Parthasarathy Tamil Cryptic Crssword - 131
Fillable using the English keyboard

அக்டோபர் 2016 (02-10-2016)

This unique web based solver for Tamil crosswords has been developed by Mr. Hari Balakrishnan and lets you directly type Tamil characters using an English keyboard. For example, for "புதிர்", type "puthir". The transliteration scheme,viz., which English character to type for getting the Tamil character, is at the bottom. You click on a cell to highlight the word. If a cell is part of both across and down clues, when you click again, it toggles the highlighting. Play with it and send your feedback to puthir.mayam@gmail.com.

Please do not post your answers at Kurukkum Nedukkum. Send them to spchennai@gmail.com

ஏற்கெனவே அறிவித்தபடி அபாகு புதிர் ஒவ்வொரு மாதமும் முதல் ஞாயிறில் மட்டுமே வெளிவரும். - அம்ருதா & பார்த்தசாரதி - அக்டோபர் 02, 2016

அம்ருதா, பார்த்தசாரதி குறுக்கெழுத்து 131 - அக்டோபர் 02 , 2016 (02-10-2016)


குறுக்காக:
3. மலர் உங்களுடையது , ஐந்து சக்திகளும்தான் (5)
6. பிறருழைப்பை அநியாயமாகக் கீறு (4)
7. கணத்தலைவர் மணம் சேர்த்ததாகப் பேச்சு (4)
8. கல் கட்டினால் நெட்டை , கட்டாவிடின் குட்டை (6)
13. சந்திரன் சிறு விஷயங்களில் தெளிவாக இருப்பது அறிவுக்கூர்மை (6)
14. அரை ரூபாய் அடைய கடைக்கண்ணா ? (4)
15. பிரியா விட்டுச்சென்ற ராகம் முறுக்கு இருக்க வேண்டியவிதம் (4)
16. நெடுமரத்துள் பாதி சென்றால் மைலாப்பூர் வாக்காளரிடம் கிடைக்கும் (2,3)

நெடுக்காக:
1. சுபம் புகுதல் பாதி கலந்தால் காளையும் தின்னும் (5)
2. சரஸ்வதியின் தாமரை வண்ணத்தில் கப்பல் சாக் ஷி மாலிக்கின் பதக்கம் (5)
4. மரமாய் கொடுக்க வேண்டுகிறேன் (4)
5. கையுள் ஸ்வரம் , தலைமேல் பூங்குடம் (4)
9. ஒளி தரும் தந்தை (3)
10. அட்டிகை பாதி , மாலை முழுதும் எழுத்து (5)
11. அடிக்கடி செய்தியில் வரும் வண்ண விருட்சம் (5)
12. கவிதையிழந்த தாத்தா மலர் சேர்த்ததால் கொள்ளும் சேர்ந்தது (4)
13. கள்ளன் , ரமணாவை பாதிப்பாதி ஆக்கிய பதி (4)
Transliteration scheme:
உயிர்a : அ|aa, A : ஆ|i : இ|ee,I : ஈ|u : உ|oo,U : ஊ|e : எ|ae, E : ஏ|ai : ஐ|o : ஒ|oa,O : ஓ|au : ஔ|
மெய்k,kh,g : க்|ng,nG : ங்|c,ch,s : ச்|nj,nY : ஞ்|d,t : ட்|N : ண்|dh,th : த்|n-,nt : ந்|b,bh,p : ப்|m : ம்|y : ய்|r : ர்|l : ல்|v,w : வ்|z,zh : ழ்|L : ள்|R : ற்|n : ன்|j : ஜ்|sh : ஷ்|S : ஸ்|h : ஹ்|
உயிர்மெய் (மாதிரி)ka : க|kaa,kA : கா|ki : கி|kee, kI : கீ|ku : கு|koo,kU : கூ|ke : கெ|kae,kE : கே|kai : கை|ko : கொ|koa,kO : கோ|kau : கௌ|k: க்|
ஆய்தம்H : ஃ
நகல் அனுப்புக

Posted at 10.00 P.M. IST on 1st October 2016 (First Saturday) from BangalorePlease do not post your answers at Kurukkum Nedukkum. Send them to spchennai@gmail.com


Click here to solve Apaku-03 first published in June 2009


BACK TO MAIN PAGEClick here to visit my Home Page