அபாகு (அம்ருதா, பார்த்தசாரதி குறுக்கெழுத்து) - Amritha Parthasarathy Tamil Cryptic Crssword - 132
Fillable using the English keyboard

நவம்பர் 2016 (06-11-2016)

This unique web based solver for Tamil crosswords has been developed by Mr. Hari Balakrishnan and lets you directly type Tamil characters using an English keyboard. For example, for "புதிர்", type "puthir". The transliteration scheme,viz., which English character to type for getting the Tamil character, is at the bottom. You click on a cell to highlight the word. If a cell is part of both across and down clues, when you click again, it toggles the highlighting. Play with it and send your feedback to puthir.mayam@gmail.com.

Please do not post your answers at Kurukkum Nedukkum. Send them to spchennai@gmail.com

ஏற்கெனவே அறிவித்தபடி அபாகு புதிர் ஒவ்வொரு மாதமும் முதல் ஞாயிறில் மட்டுமே வெளிவரும். Partha EC-தவி குறுக்கெழுத்து (English Clues - தமிழ் விடைகள் ) ஒவ்வொரு மாதமும் மூன்றாம் சனிக்கிழமை வெளியிடப்படும் . அக்டோபர்- 16 ல் வந்த Partha EC-தவி-01 குறுக்கெழுத்து க்கு விடைகளை நவமபர் 20 வரைஅனுப்பலாம் . பழைய புதிர்களை மறுபடி வெளியிடலாம் எனத் தோன்றியதால் அபாகு-01 125-வது புதிருடன் இணைப்பாக வந்தது. இம்முறை அபாகு-04 இணைப்பாக விடைகளுடன் வருகிறது . - அம்ருதா & பார்த்தசாரதி - நவம்பர் 06, 2016

அம்ருதா, பார்த்தசாரதி குறுக்கெழுத்து 132 - நவம்பர் 06 , 2016 (06-11-2016)


குறுக்காக:
3. நிலவின் பின் குலைந்த அம்மா இவர் வீட்டு வாசலை மிதிக்க மாட்டார் (5)
6. வேலி அமைக்க பிழைத்துப்போ , உள்ளே கொஞ்சம் ஓடு (4)
7. கட்டாயம் உயிரிழந்தால் ஈர்ப்பு கிடைக்கும் (4)
8. அரசே , ஓர் பாதி பிரஜை சேர்த்தால் கிடைக்கும் ஊர் எது ? (6)
13. இலங்கையில் மலர்க்கடலிடை நிலம் (6)
14. கரம் மாறும் - மாற்றினால் பதிலுதவி கிட்டும் (4)
15. முடியாத சினிமா இருமுறை பார்த்த பேச்சில் அவசரம் இருக்கும் விதம் (4)
16. தடியனே , உனக்கும அந்தாதி கலந்தால் கருத்தரிக்கும் (5)

நெடுக்காக:
1. உயிர் தர்மரிடம் குறைந்தது நியாயமற்றது (5)
2. வாசன் தந்தை வயதானவர் ஆனால் நடுவே இருப்பார் (5)
4. முதல் வணக்கம் சேர்த்த கள்ளி போற்றும் பாதம் (4)
5. ஒரு லட்சுமி தரும் அகங்காரத் தத்துவம் (4)
9. சொந்தக்கூடு இல்லாமலே குடும்பம் நடத்தும் பறவை (3)
10. இணைவழி குறைந்தாலும் உடல்வலி குறைய கொடுக்கப்படும் (5)
11. வசதி இன்றி சவுதி கண்டவர் கொங்கு வேளாளர் (5)
12. ரத்தம் சிந்தாமலே கிடைக்கும் பூமி ? (4)
13. பட்சணம் பெற ஆறு முட்டைக்கு ஆட்டை விடு (4)
Transliteration scheme:
உயிர்a : அ|aa, A : ஆ|i : இ|ee,I : ஈ|u : உ|oo,U : ஊ|e : எ|ae, E : ஏ|ai : ஐ|o : ஒ|oa,O : ஓ|au : ஔ|
மெய்k,kh,g : க்|ng,nG : ங்|c,ch,s : ச்|nj,nY : ஞ்|d,t : ட்|N : ண்|dh,th : த்|n-,nt : ந்|b,bh,p : ப்|m : ம்|y : ய்|r : ர்|l : ல்|v,w : வ்|z,zh : ழ்|L : ள்|R : ற்|n : ன்|j : ஜ்|sh : ஷ்|S : ஸ்|h : ஹ்|
உயிர்மெய் (மாதிரி)ka : க|kaa,kA : கா|ki : கி|kee, kI : கீ|ku : கு|koo,kU : கூ|ke : கெ|kae,kE : கே|kai : கை|ko : கொ|koa,kO : கோ|kau : கௌ|k: க்|
ஆய்தம்H : ஃ
நகல் அனுப்புக

Posted at 10.00 P.M. IST on 5th November 2016 (First Saturday) from BangalorePlease do not post your answers at Kurukkum Nedukkum. Send them to spchennai@gmail.com


Click here to solve Apaku-04 first published in July 2009


Click here to solve the Bilingual crossword ParthaEC-தவி-01


BACK TO MAIN PAGEClick here to visit my Home Page