அபாகு (அம்ருதா, பார்த்தசாரதி குறுக்கெழுத்து) - Amritha Parthasarathy Tamil Cryptic Crssword - 133
Fillable using the English keyboard

டிசம்பர் 2016 (04-12-2016)

This unique web based solver for Tamil crosswords has been developed by Mr. Hari Balakrishnan and lets you directly type Tamil characters using an English keyboard. For example, for "புதிர்", type "puthir". The transliteration scheme,viz., which English character to type for getting the Tamil character, is at the bottom. You click on a cell to highlight the word. If a cell is part of both across and down clues, when you click again, it toggles the highlighting. Play with it and send your feedback to puthir.mayam@gmail.com.

Please do not post your answers at Kurukkum Nedukkum. Send them to spchennai@gmail.com

ஏற்கெனவே அறிவித்தபடி அபாகு புதிர் ஒவ்வொரு மாதமும் முதல் ஞாயிறில் மட்டுமே வெளிவரும். Partha EC-தவி குறுக்கெழுத்து (English Clues - தமிழ் விடைகள் ) ஒவ்வொரு மாதமும் மூன்றாம் சனிக்கிழமை வெளியிடப்படும் . நவம்பர்- 20 ல் வந்த Partha EC-தவி-02 குறுக்கெழுத்து க்கு விடைகளை டிசம்பர்17 வரைஅனுப்பலாம் . பழைய புதிர்களை மறுபடி வெளியிடலாம் எனத் தோன்றியதால் அபாகு-01 125-வது புதிருடன் இணைப்பாக வந்தது. இம்முறை அபாகு-05 இணைப்பாக விடைகளுடன் வருகிறது . - அம்ருதா & பார்த்தசாரதி -டிசம்பர் 04, 2016

அம்ருதா, பார்த்தசாரதி குறுக்கெழுத்து 133 - டிசம்பர் 06 , 2016 (04-12-2016)


குறுக்காக:
3. கோபாலனின் சிறுவன் சென்று மிச்சம் உள்ளே வைத்ததால் கொழுந்து விடும் சினம் (5)
6. விளைநிலத்தின் கருவி (4)
7. அளவில் வழக்கில்லாத பாடம் (4)
8. ஆயுதம் உறுப்புடன் வந்தால் சொத்தில் பிரச்சினை (6)
13. அணாவுடன் சேர்ந்த ஆயிரம் ரூபாய் போகாத பணம் (6)
14. கண்ணில் துயரம், முன்னால் ஈ, பின்னால் கோழி பாதியுடன் சூரியன் (4)
15. வஞ்சம் செய்யப்பட்ட இளிச்சவாயன் சோணகிரியில்லை (4)
16. ராகம் நடுவில் ஐயங்காராத்தில் ஊற்று , பிறர்க்கு அளித்துப் பின் சாப்பிடு (5)

நெடுக்காக:
1. அண்ணலும் அவளும் நோக்கியபின் உடைந்த ஆயுதம் (3,2)
2. காலி பாத்திரம் குலைந்து அசுரன் பாதி , அமரன் பாதியென மனிதன் வாழும் சமயம் (5)
4. அடியில் மூன்றாம் ஸ்வரத்தடை (4)
5. வயதான அரசர் சென்றது உதயசூரியன் பக்கமோ? (4)
9. விழியிழந்த மீனலோசனியின் கெண்டைமீன் (3)
10. ஆன்மீகத்தில் நாட்டம் கொண்டு துள்ளுபவர் ? (5)
11. உயிர்த்தூய்மை சோறு போடாது (5)
12. பூச்சி தரும் பொருள் வாரணாவதத்தில் பயன்பட்டது (4)
13. வளமாக பேச்சு வழக்கில் மடிந்து பாதி மொழி சேர் (4)
Transliteration scheme:
உயிர்a : அ|aa, A : ஆ|i : இ|ee,I : ஈ|u : உ|oo,U : ஊ|e : எ|ae, E : ஏ|ai : ஐ|o : ஒ|oa,O : ஓ|au : ஔ|
மெய்k,kh,g : க்|ng,nG : ங்|c,ch,s : ச்|nj,nY : ஞ்|d,t : ட்|N : ண்|dh,th : த்|n-,nt : ந்|b,bh,p : ப்|m : ம்|y : ய்|r : ர்|l : ல்|v,w : வ்|z,zh : ழ்|L : ள்|R : ற்|n : ன்|j : ஜ்|sh : ஷ்|S : ஸ்|h : ஹ்|
உயிர்மெய் (மாதிரி)ka : க|kaa,kA : கா|ki : கி|kee, kI : கீ|ku : கு|koo,kU : கூ|ke : கெ|kae,kE : கே|kai : கை|ko : கொ|koa,kO : கோ|kau : கௌ|k: க்|
ஆய்தம்H : ஃ
நகல் அனுப்புக

Posted at 10.00 P.M. IST on 3rd December 2016 (First Saturday) from Bangalore



Please do not post your answers at Kurukkum Nedukkum. Send them to spchennai@gmail.com


Click here to solve Apaku-05 first published in August 2009


Click here to solve the Bilingual crossword ParthaEC-தவி-01


BACK TO MAIN PAGE



Click here to visit my Home Page