அபாகு (அம்ருதா, பார்த்தசாரதி குறுக்கெழுத்து) -ஆன்மீக ஸ்பெஷல். Amritha Parthasarathy Tamil Cryptic Crssword - 134
Fillable using the English keyboard

ஜனவரி 2017 (15-01-2017)

This unique web based solver for Tamil crosswords has been developed by Mr. Hari Balakrishnan and lets you directly type Tamil characters using an English keyboard. For example, for "புதிர்", type "puthir". The transliteration scheme,viz., which English character to type for getting the Tamil character, is at the bottom. You click on a cell to highlight the word. If a cell is part of both across and down clues, when you click again, it toggles the highlighting. Play with it and send your feedback to puthir.mayam@gmail.com.

Please do not post your answers at Kurukkum Nedukkum. Send them to spchennai@gmail.com

இது ஒரு ஆன்மீக ஸ்பெஷல். அனைத்து விடைகளுக்கும ஆன்மிகத் தொடர்பு உண்டு . இருபது நாட்கள் சென்னையில் காலையில், கோவிலிலும் , பின்பு கர்நாடக இசையிலும் பிஸியாக இருந்தோம் . அபாகு-134 delay ஆனதின் காரணம் ஏற்கெனவே எழுதியதை மறுபடி இதோ தருகிறேன் .

ஆதவன் எழுமுன்னரே திருப்பாவை முப்பதும் தப்பாமே
மாதவன் சத்யவரதராஜனுக்கு வணக்கம் செலுத்தியபின்
கயிலைநாதர் போற்றும் கர்நாடக இசை
மயிலையில் மட்டுமே அதிகம் கிடைப்பதால்
உண்டியாக்கி பொங்கலுடன் உண்டபின்
வண்டியெடுத்து ஓடும் எங்களை
பாழும் நேரம் அபாகு-134 அமைக்க விடவில்லையே
ஏழுநாள் காக்க அன்போடு வேண்டுகிறோம்

- புத்தாண்டு வாழ்த்துக்களுடன் அம்ருதா & பார்த்தசாரதி , ஜனவரி 1, 2017

Partha EC-தவி குறுக்கெழுத்து (English Clues - தமிழ் விடைகள் ) ஒவ்வொரு மாதமும் மூன்றாம் சனிக்கிழமை வெளியிடப்படும் . இம்மாதம் மட்டும் ஜனவரி 29-ல் வெளிவரும் . டிசமபர் - 18 ல் வந்த Partha EC-தவி-03 குறுக்கெழுத்து க்கு விடைகளை ஜனவரி 28 வரை அனுப்பலாம் .

பழைய புதிர்களை மறுபடி வெளியிடலாம் எனத் தோன்றியதால் அபாகு-01 125-வது புதிருடன் இணைப்பாக வந்தது. இம்முறை அபாகு-06 இணைப்பாக விடைகளுடன் வருகிறது . . - அம்ருதா & பார்த்தசாரதி -ஜனவரி 15, 2017

அம்ருதா, பார்த்தசாரதி குறுக்கெழுத்து 134 - ஜனவரி 15 , 2017


குறுக்காக:
3. தாண்டவம் காணும் நாள் லட்சுமியா படுதா பிடித்தாள் ? (5)
6. அரை யாரிடம் அரை ? கலந்தது மாதாகோவில் பட்டரா ? (4)
7. ஸ்வரம் பின் கேசியைக் கொன்றவன் குறைந்து வந்த சிவன் (4)
8. தெய்வீக வில்லை ஏந்தியவன் குடந்தைக் கிடந்தான் (6)
13. ஒரு நதிமூலம் தலைவிரிகோலம் சேர்த்த அக்கா உயிரிழந்து கோலம் அழிந்தது (6)
14. கடைசித் திங்கள் பாகம் இனி பாதி (4)
15. வணக்கம் முடியாமல் இலக்கு அடைந்தன (4)
16. நாராயணன் என உள்ளம் புகுந்து குளிர்ந்த பேரரவம் (2,3)

நெடுக்காக:
1. கோவை திரும்பிய தலைவர் அரசன் இளங்கடவுள் (5)
2. விளக்கில் எரிவதுடன் சுட்டாலும் வெண்மை தரும் இரண்டும் கெட்டான் (5)
4. ஓரங்களை விட்டுப் பெருக்கி நேரம் சேர்த்த திருமதி கிருஷ்ணன் (4)
5. ரசமாற்றம் செய்து கலந்த நீர்மம் ஓர் சடங்கு (4)
9. சூடிக் கொடுத்தவளின் 143 கவிதை ஆரம் (3)
10. கர்நூல் மாவட்டத்தில் பெரிய சிவனைச் சுமக்கும் (5)
11. ஸ்வரபேதம் செய்த அக்கறைக் காட்சி (5)
12. செய்தித் திரி மாற்றிய பார்வதி (4)
13. யாரும் கூட இல்லாதவனின் ஒற்றைச் செய்யுள் (4)
Transliteration scheme:
உயிர்a : அ|aa, A : ஆ|i : இ|ee,I : ஈ|u : உ|oo,U : ஊ|e : எ|ae, E : ஏ|ai : ஐ|o : ஒ|oa,O : ஓ|au : ஔ|
மெய்k,kh,g : க்|ng,nG : ங்|c,ch,s : ச்|nj,nY : ஞ்|d,t : ட்|N : ண்|dh,th : த்|n-,nt : ந்|b,bh,p : ப்|m : ம்|y : ய்|r : ர்|l : ல்|v,w : வ்|z,zh : ழ்|L : ள்|R : ற்|n : ன்|j : ஜ்|sh : ஷ்|S : ஸ்|h : ஹ்|
உயிர்மெய் (மாதிரி)ka : க|kaa,kA : கா|ki : கி|kee, kI : கீ|ku : கு|koo,kU : கூ|ke : கெ|kae,kE : கே|kai : கை|ko : கொ|koa,kO : கோ|kau : கௌ|k: க்|
ஆய்தம்H : ஃ
நகல் அனுப்புக

Posted at 10.00 P.M. IST on 14th January 2017 (Third Saturday) from BangalorePlease do not post your answers at Kurukkum Nedukkum. Send them to spchennai@gmail.com


Click here to solve Apaku-07 first published in October 2009


Click here to solve the Bilingual crossword ParthaEC-தவி-03


BACK TO MAIN PAGEClick here to visit my Home Page