அபாகு (அம்ருதா, பார்த்தசாரதி குறுக்கெழுத்து) - Amritha Parthasarathy Tamil Cryptic Crssword - 134 ஆன்மீக ஸ்பெஷல்
Fillable using the English keyboard

ஜனவரி 2017 (15-01-2017) - விடைகள்

This unique web based solver for Tamil crosswords has been developed by Mr. Hari Balakrishnan and lets you directly type Tamil characters using an English keyboard. For example, for "புதிர்", type "puthir". The transliteration scheme,viz., which English character to type for getting the Tamil character, is at the bottom. You click on a cell to highlight the word. If a cell is part of both across and down clues, when you click again, it toggles the highlighting. Play with it and send your feedback to puthir.mayam@gmail.com.

Please do not post your answers at Kurukkum Nedukkum. Send them to spchennai@gmail.com

1 அம்ருதா, பார்த்தசாரதி குறுக்கெழுத்து 134 -ஜனவரி 2017 (15-01-2017) -ஆன்மீக ஸ்பெஷல் விடைகள்


குறுக்காக:
3. தாண்டவம் காணும் நாள் லட்சுமியா படுதா பிடித்தாள் ? (5)
6. அரை யாரிடம் அரை ? கலந்தது மாதாகோவில் பட்டரா ? (4)
7. ஸ்வரம் பின் கேசியைக் கொன்றவன் குறைந்து வந்த சிவன் (4)
8. தெய்வீக வில்லை ஏந்தியவன் குடந்தைக் கிடந்தான் (6)
13. ஒரு நதிமூலம் தலைவிரிகோலம் சேர்த்த அக்கா உயிரிழந்து கோலம் அழிந்தது (6)
14. கடைசித் திங்கள் பாகம் இனி பாதி (4)
15. வணக்கம் முடியாமல் இலக்கு அடைந்தன (4)
16. நாராயணன் என உள்ளம் புகுந்து குளிர்ந்த பேரரவம் (2,3)

நெடுக்காக:
1. கோவை திரும்பிய தலைவர் அரசன் இளங்கடவுள் (5)
2. விளக்கில் எரிவதுடன் சுட்டாலும் வெண்மை தரும் இரண்டும் கெட்டான் (5)
4. ஓரங்களை விட்டுப் பெருக்கி நேரம் சேர்த்த திருமதி கிருஷ்ணன் (4)
5. ரசமாற்றம் செய்து கலந்த நீர்மம் ஓர் சடங்கு (4)
9. சூடிக் கொடுத்தவளின் 143 கவிதை ஆரம் (3)
10. கர்நூல் மாவட்டத்தில் பெரிய சிவனைச் சுமக்கும் (5)
11. ஸ்வரபேதம் செய்த அக்கறைக் காட்சி (5)
12. செய்தித் திரி மாற்றிய பார்வதி (4)
13. யாரும் கூட இல்லாதவனின் ஒற்றைச் செய்யுள் (4)
Transliteration scheme:
உயிர்a : அ|aa, A : ஆ|i : இ|ee,I : ஈ|u : உ|oo,U : ஊ|e : எ|ae, E : ஏ|ai : ஐ|o : ஒ|oa,O : ஓ|au : ஔ|
மெய்k,kh,g : க்|ng,nG : ங்|c,ch,s : ச்|nj,nY : ஞ்|d,t : ட்|N : ண்|dh,th : த்|n-,nt : ந்|b,bh,p : ப்|m : ம்|y : ய்|r : ர்|l : ல்|v,w : வ்|z,zh : ழ்|L : ள்|R : ற்|n : ன்|j : ஜ்|sh : ஷ்|S : ஸ்|h : ஹ்|
உயிர்மெய் (மாதிரி)ka : க|kaa,kA : கா|ki : கி|kee, kI : கீ|ku : கு|koo,kU : கூ|ke : கெ|kae,kE : கே|kai : கை|ko : கொ|koa,kO : கோ|kau : கௌ|k: க்|
ஆய்தம்H : ஃ
நகல் அனுப்புக

Crossword posted on 15th January 2017. Solution posted on 5th February 2017BACK TO MAIN PAGEClick here to visit my Home Page