அபாகு (அம்ருதா, பார்த்தசாரதி குறுக்கெழுத்து) Amritha Parthasarathy Tamil Cryptic Crssword - 135
Fillable using the English keyboard

ஜனவரி 2017 (15-01-2017)

This unique web based solver for Tamil crosswords has been developed by Mr. Hari Balakrishnan and lets you directly type Tamil characters using an English keyboard. For example, for "புதிர்", type "puthir". The transliteration scheme,viz., which English character to type for getting the Tamil character, is at the bottom. You click on a cell to highlight the word. If a cell is part of both across and down clues, when you click again, it toggles the highlighting. Play with it and send your feedback to puthir.mayam@gmail.com.

Please do not post your answers at Kurukkum Nedukkum. Send them to spchennai@gmail.com

ஏற்கெனவே அறிவித்தபடி அபாகு புதிர் ஒவ்வொரு மாதமும் முதல் ஞாயிறில் மட்டுமே வெளிவரும். Partha EC-தவி குறுக்கெழுத்து (English Clues - தமிழ் விடைகள்) ஒவ்வொரு மாதமும் மூன்றாம் சனிக்கிழமை வெளியிடப்படும் . ஜனவரி- 29 ல் வந்த Partha EC-தவி-04 குறுக்கெழுத்து க்கு விடைகளை பிப்ரவரி 19 வரைஅனுப்பலாம் . பழைய புதிர்களை மறுபடி வெளியிடலாம் எனத் தோன்றியதால் அபாகு-01 125-வது புதிருடன் இணைப்பாக வந்தது. இம்முறை அபாகு-08 இணைப்பாக விடைகளுடன் வருகிறது . - அம்ருதா & பார்த்தசாரதி -பிப்ரவரி 05, 2017

அம்ருதா & பார்த்தசாரதி -ஜனவரி 15, 2017 அம்ருதா, பார்த்தசாரதி குறுக்கெழுத்து 134 - ஜனவரி 15 , 2017


குறுக்காக:
3. பெரும் பேராண்மை கொண்டவர் மதம் படைத்தவர் (5)
6. நகைச்சுவை நடிகருக்குப் பிடித்த இனிமை (4)
7. 'ரம்பம்' பின் கத்தி யுத்தத்திற்குத் தயார் (4)
8. உயர்நோக்கில் உறுதியுடையவன் திட்டிய சிவா பல படி விட்டான் (6)
13. பாதி ஜீரகம் சேர்த்து பரங்கி கூட்டு செய்வது எல்லோருக்கும் தெரியும் (6)
14. நடிகன் அம்மாவின் இல்லப்பெயர் யாரிடம் பாதி சேரும் ? (4)
15. மூன்றடி கேட்ட ஐந்தாம் பிறவி (4)
16. அதுபோல் தாயலை (5)

நெடுக்காக:
1. கனி பிடித்து குஸ்தி செய்பவன் நரசிம்மன் ? (5)
2. பிரபு காலில்லாது மச்சினனை நிறைய சேர்த்ததில் சிக்கல் (5)
4. கதருள் போகும் கரைகள் தரும் ராகம் (4)
5. முதலில் சந்தன வாசனையுடன் அழகி இரும்பைத் தங்கமாக்குவாள் (4)
9. தோழியை அழைத்துப் படிப்பவள் (3)
10. நான்காம் ஸ்வரம் சேர்த்த சபைக் கூடல் (5)
11. பேசாமல் நறுமணம் வீசும் விதம் (5)
12. வழியில் கடை அடைய துப்பு (4)
13. தியாகராஜன் தலை முன் விருதோ ? ஆராய்ந்து பார் (4)
Transliteration scheme:
உயிர்a : அ|aa, A : ஆ|i : இ|ee,I : ஈ|u : உ|oo,U : ஊ|e : எ|ae, E : ஏ|ai : ஐ|o : ஒ|oa,O : ஓ|au : ஔ|
மெய்k,kh,g : க்|ng,nG : ங்|c,ch,s : ச்|nj,nY : ஞ்|d,t : ட்|N : ண்|dh,th : த்|n-,nt : ந்|b,bh,p : ப்|m : ம்|y : ய்|r : ர்|l : ல்|v,w : வ்|z,zh : ழ்|L : ள்|R : ற்|n : ன்|j : ஜ்|sh : ஷ்|S : ஸ்|h : ஹ்|
உயிர்மெய் (மாதிரி)ka : க|kaa,kA : கா|ki : கி|kee, kI : கீ|ku : கு|koo,kU : கூ|ke : கெ|kae,kE : கே|kai : கை|ko : கொ|koa,kO : கோ|kau : கௌ|k: க்|
ஆய்தம்H : ஃ
நகல் அனுப்புக

Posted at 10.00 P.M. IST on 4th February 2017 (First Saturday) from BangalorePlease do not post your answers at Kurukkum Nedukkum. Send them to spchennai@gmail.com


Click here to solve Apaku-07 first published in November 2009


Click here to solve the Bilingual crossword ParthaEC-தவி-04


BACK TO MAIN PAGEClick here to visit my Home Page