அபாகு (அம்ருதா, பார்த்தசாரதி குறுக்கெழுத்து) - Amritha Parthasarathy Tamil Cryptic Crssword - 135
Fillable using the English keyboard

பிப்ரவரி 2017 (05-02-2017) - விடைகள்

This unique web based solver for Tamil crosswords has been developed by Mr. Hari Balakrishnan and lets you directly type Tamil characters using an English keyboard. For example, for "புதிர்", type "puthir". The transliteration scheme,viz., which English character to type for getting the Tamil character, is at the bottom. You click on a cell to highlight the word. If a cell is part of both across and down clues, when you click again, it toggles the highlighting. Play with it and send your feedback to puthir.mayam@gmail.com.

Please do not post your answers at Kurukkum Nedukkum. Send them to spchennai@gmail.com

1 அம்ருதா, பார்த்தசாரதி குறுக்கெழுத்து 135 -பிப்ரவரி 2017 (05-02-2017) விடைகள்


குறுக்காக:
3. பெரும் பேராண்மை கொண்டவர் மதம் படைத்தவர் (5)
6. நகைச்சுவை நடிகருக்குப் பிடித்த இனிமை (4)
7. 'ரம்பம்' பின் கத்தி யுத்தத்திற்குத் தயார் (4)
8. உயர்நோக்கில் உறுதியுடையவன் திட்டிய சிவா பல படி விட்டான் (6)
13. பாதி ஜீரகம் சேர்த்து பரங்கி கூட்டு செய்வது எல்லோருக்கும் தெரியும் (6)
14. நடிகன் அம்மாவின் இல்லப்பெயர் யாரிடம் பாதி சேரும் ? (4)
15. மூன்றடி கேட்ட ஐந்தாம் பிறவி (4)
16. அதுபோல் தாயலை (5)

நெடுக்காக:
1. கனி பிடித்து குஸ்தி செய்பவன் நரசிம்மன் ? (5)
2. பிரபு காலில்லாது மச்சினனை நிறைய சேர்த்ததில் சிக்கல் (5)
4. கதருள் போகும் கரைகள் தரும் ராகம் (4)
5. முதலில் சந்தன வாசனையுடன் அழகி இரும்பைத் தங்கமாக்குவாள் (4)
9. தோழியை அழைத்துப் படிப்பவள் (3)
10. நான்காம் ஸ்வரம் சேர்த்த சபைக் கூடல் (5)
11. பேசாமல் நறுமணம் வீசும் விதம் (5)
12. வழியில் கடை அடைய துப்பு (4)
13. தியாகராஜன் தலை முன் விருதோ ? ஆராய்ந்து பார் (4)
Transliteration scheme:
உயிர்a : அ|aa, A : ஆ|i : இ|ee,I : ஈ|u : உ|oo,U : ஊ|e : எ|ae, E : ஏ|ai : ஐ|o : ஒ|oa,O : ஓ|au : ஔ|
மெய்k,kh,g : க்|ng,nG : ங்|c,ch,s : ச்|nj,nY : ஞ்|d,t : ட்|N : ண்|dh,th : த்|n-,nt : ந்|b,bh,p : ப்|m : ம்|y : ய்|r : ர்|l : ல்|v,w : வ்|z,zh : ழ்|L : ள்|R : ற்|n : ன்|j : ஜ்|sh : ஷ்|S : ஸ்|h : ஹ்|
உயிர்மெய் (மாதிரி)ka : க|kaa,kA : கா|ki : கி|kee, kI : கீ|ku : கு|koo,kU : கூ|ke : கெ|kae,kE : கே|kai : கை|ko : கொ|koa,kO : கோ|kau : கௌ|k: க்|
ஆய்தம்H : ஃ
நகல் அனுப்புக

Crossword posted on 5th Febrnuary 2017. Solution posted on 4th March 2017BACK TO MAIN PAGEClick here to visit my Home Page