அபாகு (அம்ருதா, பார்த்தசாரதி குறுக்கெழுத்து) - Amritha Parthasarathy Tamil Cryptic Crssword - 136
Fillable using the English keyboard

மார்ச் 2017 (05-03-2017) - விடைகள்

This unique web based solver for Tamil crosswords has been developed by Mr. Hari Balakrishnan and lets you directly type Tamil characters using an English keyboard. For example, for "புதிர்", type "puthir". The transliteration scheme,viz., which English character to type for getting the Tamil character, is at the bottom. You click on a cell to highlight the word. If a cell is part of both across and down clues, when you click again, it toggles the highlighting. Play with it and send your feedback to puthir.mayam@gmail.com.

Please do not post your answers at Kurukkum Nedukkum. Send them to spchennai@gmail.com

1 அம்ருதா, பார்த்தசாரதி குறுக்கெழுத்து 134 -ஜனவரி 2017 (15-01-2017) -ஆன்மீக ஸ்பெஷல் விடைகள்


குறுக்காக:
3. வெண்முடியுடன் சொற்குழறிப் பேச ஆற்றோரம் கிடைத்தது (5)
6. எரிபொருள் பாதி சேர முதலில் லாபம் சேர் (4)
7. 'முனிவர் இருப்பிடத்தில் தலைமை குருவிற்கு மணிமுடி (4)
8. கலை தப்பி வேறிடம் சேர்ந்தால் தடம் எடுத்து சமையலுக்கு உபயோகிக்கவும் (6)
13. வேடிக்கையாக கடலை , துவரை முதலில் அறுத்தாலும் கட்டாக விளையாது (6)
14. குளிர்ப்புயல் குறைந்தபின் நீராடல் (4)
15. அஞ்சிய உறவு குறைந்தபின் யமன் தலை நுழைத்தான் (4)
16. முண்டாசுக்காரரின காதலி என விழித்தாய் (5)

நெடுக்காக:
1. முனிவரின் முகத்தில் மண்டூகம், எல்லையற்ற மக்கள் சேர்ந்தனர் (5)
2. துணி தைப்பவர் செய்யும் தேவையற்ற பணி? (3,2)
4. பாலாஜியிடம் மதுரை மன்னர் ? (4)
5. அமெரிக்கா உயிருக்கு ஆபத்து (4)
9. குழந்தையாக உருவகித்துப் பாடப்படும் தமிழ் மகன் (3)
10. வீக்கத்துடன் பாதி சமயம் வருபவரை அறிவிக்கும் (5)
11. மாட்டின் கழுத்தில் நுழைதலைக் கடித்த மயக்கம் (5)
12. சக்கரத்தில் மாட்டி சுடப்படும் பயனுள்ள பொருள் மண்டைக்குள் வேண்டாம் (4)
13. சிவ விருட்சம் தெருவில் வம்பாகலாமா ? (4)
Transliteration scheme:
உயிர்a : அ|aa, A : ஆ|i : இ|ee,I : ஈ|u : உ|oo,U : ஊ|e : எ|ae, E : ஏ|ai : ஐ|o : ஒ|oa,O : ஓ|au : ஔ|
மெய்k,kh,g : க்|ng,nG : ங்|c,ch,s : ச்|nj,nY : ஞ்|d,t : ட்|N : ண்|dh,th : த்|n-,nt : ந்|b,bh,p : ப்|m : ம்|y : ய்|r : ர்|l : ல்|v,w : வ்|z,zh : ழ்|L : ள்|R : ற்|n : ன்|j : ஜ்|sh : ஷ்|S : ஸ்|h : ஹ்|
உயிர்மெய் (மாதிரி)ka : க|kaa,kA : கா|ki : கி|kee, kI : கீ|ku : கு|koo,kU : கூ|ke : கெ|kae,kE : கே|kai : கை|ko : கொ|koa,kO : கோ|kau : கௌ|k: க்|
ஆய்தம்H : ஃ
நகல் அனுப்புக

Crossword posted on 5th March 2017. Solution posted on 1st April 2017BACK TO MAIN PAGEClick here to visit my Home Page