அபாகு (அம்ருதா, பார்த்தசாரதி குறுக்கெழுத்து) - Amritha Parthasarathy Tamil Cryptic Crssword - 137
Fillable using the English keyboard

ஏப்ரல் 2017 (02-04-2017) - விடைகள்

This unique web based solver for Tamil crosswords has been developed by Mr. Hari Balakrishnan and lets you directly type Tamil characters using an English keyboard. For example, for "புதிர்", type "puthir". The transliteration scheme,viz., which English character to type for getting the Tamil character, is at the bottom. You click on a cell to highlight the word. If a cell is part of both across and down clues, when you click again, it toggles the highlighting. Play with it and send your feedback to puthir.mayam@gmail.com.

Please do not post your answers at Kurukkum Nedukkum. Send them to spchennai@gmail.com

1 அம்ருதா, பார்த்தசாரதி குறுக்கெழுத்து 137 -ஏப்ரல் 2017 (02-04-2017) - விடைகள்


குறுக்காக:
3. பெரிதடக்கி ய தென்னை தரும் முந்நேர் (5)
6. ஆரம்பத்தில் சுத்தமாகக் கடைவதை ஏற்று (4)
7. லட்சுமி சந்திரன் மனைவி (4)
8. வை.கோவின் வழக்கமான பயணம் யாரை முடிவில்லாமல் பாதித்தது ? (6)
13. ஆள்பவர் குழு சதி நீக்கிய சச்சரவை அமைதி உருவாக்கும் (6)
14. தை மாதம் பதிவுத் திருமணம் செய்த ஜோடி (4)
15. கண் மூடிய காட்சியில் பாரமான ஆயுதம் (4)
16. 16. ஜனவரி முதல் டிசம்பர் வரை கிருஷ்ணர் பாட்டு (5)

நெடுக்காக:
1. சுபம் மாற்றி ஆண்பெண் பிரிவு ஆ தரும் (5)
2. வகுப்பெடுக்கும் எம் ஜி ஆர் ? (5)
4. மருந்துப் பெட்டியில் கண்ணிமைக்கும் நேரம் (4)
5. உறைக்கா நேரம் நோன்புப் பண்டம் செய்ய வேண்டும் (4)
9. ஆற்றல் கொண்ட மைதிலி பறப்பது பலிப்பதில்லை (3)
10. மாது கலந்தது கிராம மக்களோ? தரமற்றது (5)
11. வைகலில் தேயிலை சேர்க்க காலம் வேண்டாம் , வேண்டாம் (5)
12. ஏற்றுக் கொள்ளாத உன் மற்றும் என் அடி முடியாது (4)
13. மேலாளர் விஷ்ணு உயிரில்லாமல் தெலுங்குப் புத்தாண்டு கொண்டாடினார் (4)
Transliteration scheme:
உயிர்a : அ|aa, A : ஆ|i : இ|ee,I : ஈ|u : உ|oo,U : ஊ|e : எ|ae, E : ஏ|ai : ஐ|o : ஒ|oa,O : ஓ|au : ஔ|
மெய்k,kh,g : க்|ng,nG : ங்|c,ch,s : ச்|nj,nY : ஞ்|d,t : ட்|N : ண்|dh,th : த்|n-,nt : ந்|b,bh,p : ப்|m : ம்|y : ய்|r : ர்|l : ல்|v,w : வ்|z,zh : ழ்|L : ள்|R : ற்|n : ன்|j : ஜ்|sh : ஷ்|S : ஸ்|h : ஹ்|
உயிர்மெய் (மாதிரி)ka : க|kaa,kA : கா|ki : கி|kee, kI : கீ|ku : கு|koo,kU : கூ|ke : கெ|kae,kE : கே|kai : கை|ko : கொ|koa,kO : கோ|kau : கௌ|k: க்|
ஆய்தம்H : ஃ
நகல் அனுப்புக

Crossword posted on 2nd April 2017. Solution posted on 6th May 2017BACK TO MAIN PAGEClick here to visit my Home Page