அபாகு (அம்ருதா, பார்த்தசாரதி குறுக்கெழுத்து) Amritha Parthasarathy Tamil Cryptic Crssword - 138
Fillable using the English keyboard

மே 2017 (07-05-2017)

This unique web based solver for Tamil crosswords has been developed by Mr. Hari Balakrishnan and lets you directly type Tamil characters using an English keyboard. For example, for "புதிர்", type "puthir". The transliteration scheme,viz., which English character to type for getting the Tamil character, is at the bottom. You click on a cell to highlight the word. If a cell is part of both across and down clues, when you click again, it toggles the highlighting. Play with it and send your feedback to puthir.mayam@gmail.com.

Please do not post your answers at Kurukkum Nedukkum. Send them to spchennai@gmail.com

ஏற்கெனவே அறிவித்தபடி அபாகு புதிர் ஒவ்வொரு மாதமும் முதல் ஞாயிறில் மட்டுமே வெளிவரும். Partha EC-தவி குறுக்கெழுத்து (English Clues - தமிழ் விடைகள்) ஒவ்வொரு மாதமும் மூன்றாம் ஞாயிறு வெளியிடப்படும் . ஏப்ரல்- 16 ல் வந்த Partha EC-தவி-06 குறுக்கெழுத்து க்கு விடைகளை மே 22 வரை அனுப்பலாம் . அம்ருதா & பார்த்தசாரதி -மே 07, 2017

அம்ருதா, பார்த்தசாரதி குறுக்கெழுத்து 138 - மே 07 , 2017


குறுக்காக:
3. கோழை சேர்த்த குதிரையென்றால் ஏளனம் (5)
6. ததி மாற்றம் செய்த மாதம் உங்களுடையது (4)
7. முகத்தின் அழகைக் கெடுக்கும் கரம் வெந்த அரிசிமணி (4)
8. இந்த இடத்திலா உயிரின்றி ஓசை அடக்கி இணக்கம் தந்தது ? (6)
13. செம்பு நட்சத்திரம் பெண்ணை போன்றது (6)
14. காரண ஐந்தெழுத்து கிட்ட இருமுறை திரும்பி வாழ் (4)
15. எடை கூடி பாதிப்பாதி வாகனம் கவிழுமா? (4)
16. புதனைவிட எளிதாக அகப்படும் தாய் கவியரசர் கைபிடித்தவள் (5)

நெடுக்காக:
1. அன்புத்தேர் குலைத்த உலோகம் வழிந்தோடும் (5)
2. திமிர் பிடித்த மனைவி ? (5)
4. ராசியான ஸ்வரம் (4)
5. குழந்தை விளையாட மரம் இல்லாமல் பனித்தரையில் செல் (4)
9. பத்தாவது ஸ்வரங்களுடன் பாதி மாமி (3)
10. துணைக்கற்பு உவமையாகும் (5)
11. சென்னையில் நெல்சனுடன் சாலையில் கல் (5)
12. புலவன் ஆதியின்றி கவிதை சேர்த்தாலும் புலவன்தான் (4)
13. மனைவியுடன் முதலில் வரும் செடி (4)
Transliteration scheme:
உயிர்a : அ|aa, A : ஆ|i : இ|ee,I : ஈ|u : உ|oo,U : ஊ|e : எ|ae, E : ஏ|ai : ஐ|o : ஒ|oa,O : ஓ|au : ஔ|
மெய்k,kh,g : க்|ng,nG : ங்|c,ch,s : ச்|nj,nY : ஞ்|d,t : ட்|N : ண்|dh,th : த்|n-,nt : ந்|b,bh,p : ப்|m : ம்|y : ய்|r : ர்|l : ல்|v,w : வ்|z,zh : ழ்|L : ள்|R : ற்|n : ன்|j : ஜ்|sh : ஷ்|S : ஸ்|h : ஹ்|
உயிர்மெய் (மாதிரி)ka : க|kaa,kA : கா|ki : கி|kee, kI : கீ|ku : கு|koo,kU : கூ|ke : கெ|kae,kE : கே|kai : கை|ko : கொ|koa,kO : கோ|kau : கௌ|k: க்|
ஆய்தம்H : ஃ
நகல் அனுப்புக

Posted at 10.00 P.M. IST on 6th May 2017 (Due on First Sunday of the month) from BangalorePlease do not post your answers at Kurukkum Nedukkum. Send them to spchennai@gmail.com


Click here to solve the Bilingual crossword ParthaEC-தவி-06


BACK TO MAIN PAGEClick here to visit my Home Page