அபாகு (அம்ருதா, பார்த்தசாரதி குறுக்கெழுத்து) Amritha Parthasarathy Tamil Cryptic Crssword - 139
Fillable using the English keyboard

ஜூன் 2017 (11-06-2017)

This unique web based solver for Tamil crosswords has been developed by Mr. Hari Balakrishnan and lets you directly type Tamil characters using an English keyboard. For example, for "புதிர்", type "puthir". The transliteration scheme,viz., which English character to type for getting the Tamil character, is at the bottom. You click on a cell to highlight the word. If a cell is part of both across and down clues, when you click again, it toggles the highlighting. Play with it and send your feedback to puthir.mayam@gmail.com.

Please do not post your answers at Kurukkum Nedukkum. Send them to spchennai@gmail.com

ஏற்கெனவே அறிவித்தபடி அபாகு புதிர் ஒவ்வொரு மாதமும் முதல் ஞாயிறில் மட்டுமே வெளிவரும். Partha EC-தவி குறுக்கெழுத்து (English Clues - தமிழ் விடைகள்) ஒவ்வொரு மாதமும் மூன்றாம் ஞாயிறு வெளியிடப்படும் . மே- 21 ல் வந்த Partha EC-தவி-08 குறுக்கெழுத்து க்கு விடைகளை ஜூன் 18 வரை அனுப்பலாம் . அம்ருதா & பார்த்தசாரதி -ஜூன் 11, 2017

அம்ருதா, பார்த்தசாரதி குறுக்கெழுத்து 138 - மே 07 , 2017


குறுக்காக:
3. என்றுமிருக்கும் பிசாசு தலை வெட்டிக் கொலை (5)
6. மரத்தின் பின் பிரமன் பாதி நியாயத்தை மதிப்பவன் (4)
7. எரியும் உணர்வு கருப்பழகுடன் சேர்ந்தால் ருசி (4)
8. நான்காம் ஸ்வரம் ரசிப்பவன் ஒரு மெய்யிழந்து கலந்த பித்தன் (6)
13. அந்த மனிதன் உள்ளே தலை எடுத்த வேறொருவன் (6)
14. அரை ரவிக்கை படி சாப்பாட்டில் இடைஞ்சல் (4)
15. குறள் பாட்டை குறைத்தவர் தூக்கத்தில் ஒலி (4)
16. மேளங்கொட்டு , ஆறாம் ஸ்வரம் அர்ஜுனன் ஆயுதத்துடன் படி (3,2)

நெடுக்காக:
1. வள்ளல் அடக்கிய சொல் பாணபட்டர் படைத்தது (5)
2. இந்தியாவைக் காக்கும் மண்மதிலை விட்டு விட்டு பாதி இயக்கு (5)
4. நிறைய காசுக்காக என் பாதி கப்பல் கருவி (4)
5. அடங்காதவன் சிறுதடி பாதியுடன் சிரம் (4)
9. தழும்புள் கடைக்கண் மாங்கனியில் சிறையானது (3)
10. பித்தம் பாதி ஆற்றல் குறைத்து பொருளில்லாப் பேச்சு தரும் (5)
11. தலை வார கணினிக் கோப்பு (folder) தலை சீவி சரிவு (5)
12. எப்போதும் பருந்தாக முடியாத பறவை குறைந்தாலும் பாராட்டு (4)
13. இனிப்புடன் ஏலம் நடுவில் சேர்ப்பது இல்லையா ? (4)
Transliteration scheme:
உயிர்a : அ|aa, A : ஆ|i : இ|ee,I : ஈ|u : உ|oo,U : ஊ|e : எ|ae, E : ஏ|ai : ஐ|o : ஒ|oa,O : ஓ|au : ஔ|
மெய்k,kh,g : க்|ng,nG : ங்|c,ch,s : ச்|nj,nY : ஞ்|d,t : ட்|N : ண்|dh,th : த்|n-,nt : ந்|b,bh,p : ப்|m : ம்|y : ய்|r : ர்|l : ல்|v,w : வ்|z,zh : ழ்|L : ள்|R : ற்|n : ன்|j : ஜ்|sh : ஷ்|S : ஸ்|h : ஹ்|
உயிர்மெய் (மாதிரி)ka : க|kaa,kA : கா|ki : கி|kee, kI : கீ|ku : கு|koo,kU : கூ|ke : கெ|kae,kE : கே|kai : கை|ko : கொ|koa,kO : கோ|kau : கௌ|k: க்|
ஆய்தம்H : ஃ
நகல் அனுப்புக

Posted at 6.00 A.M. IST on 11th June 2017 from BangalorePlease do not post your answers at Kurukkum Nedukkum. Send them to spchennai@gmail.com


Click here to solve the Bilingual crossword ParthaEC-தவி-06


BACK TO MAIN PAGEClick here to visit my Home Page