அபாகு (அம்ருதா, பார்த்தசாரதி குறுக்கெழுத்து) - 13 (APRIL 2010)PLEASE DO NOT POST YOUR ANSWERS AT KURUKKUM NEDUKKUM. MAIL THEM TO amrithaparthasarathy@gmail.com

Use mouse to select letter with appropriate glyph sign (kombu, pulli, kaal etc.), then cut and paste it in the box of crossword grid

_1 _2 _3 __ _4
_5 __ __ __ __ _6 __
__ __ __
_7 __ __ _8 __ __ _9 __
__ 10 __ __
11 __ __ __ __ 12 __ __
__ 13 __
14 15 16 __ __ __ __
17 __ __ __ __

குறுக்காக

3 இந்த விநாயகர் அம்மாவின் சகோதரியோ? (3)

5 யானையின் முடிவில்லாத கொம்பு உயிரிழந்த அவன் கொடுத்தவன் (5)

6 முறுக்கிய நூல் மூன்று (2)

7 கம்பனுடன் பாதி கலந்த மார்ச்சளி (3)

8 அகன்ற வாயுள்ளபாத்திரம் திணி. கிடைக்கும் தின்பண்டம் (5)

11 விஷ்ணுவை பார்க்கும் அங்கம் இரவில் தெரியாது (5)

12 கமகமவென இருப்பிடம் (3)

14 நாவறியும் ஆறில் ஒன்று (2)

16 உண்டியல் பட்டு உண்டு இல்லை என மாறிய வரிசை (5)

17 உயிரில்லா அம்மா கை கலந்த யானை (3)

நெடுக்காக

1 கலைமாமணி பரதம் ஆட, ரமணி ஓட, பலரகப் பூக்களால் செய்த ஆரம் கிடைத்தது (4,2)

2 முதல் பத விளக்கத்தில் சசி தரூர் விட்டது (3)

3 மன்னன் பாதி சிவன் சேர்ந்தால் விநாயகனுக்கு முருகன் (5)

4 தகரங்களால் செய்யபபடும் சிரார்த்தம் (2)

9 மிச்ச அலை மேல் மாதமில்லாமல் கலந்தால் பயம் கிடையாது (6)

10 பெரும்புலவன் பல் உள்ளே பொருத்துவது மனக்கோணலா? (5)

13 முகம் முதலில் வாடி கலைந்தால் இறுதியா? (3)

15 சித்தரையில் களளழகர் இறங்கும் கருதமாலா (2)PLEASE DO NOT POST YOUR ANSWERS AT KURUKKUM NEDUKKUM. MAIL THEM TO amrithaparthasarathy@gmail.com

Main Page


Click here to visit my Home Page