அபாகு (அம்ருதா, பார்த்தசாரதி குறுக்கெழுத்து) - 17

ஆகஸ்ட் 2010Use mouse to select letter with appropriate glyph sign (kombu, pulli, kaal etc.), then cut and paste it in the box of crossword grid

1 2 3 4 5
6
7
8 9
10 11
12 13
14
15
16

குறுக்காக
3. முடிவில்லா சோகம் பல் சேர்ந்து விலைவாசி உயரக் காரணம் (5)
6. ஆனந்த் விளையாட்டு தங்கம் பாதி இழந்தாலும் 64 கொண்டது (4)
7. மதயானை தனை இழந்து ஸ்வரமிழந்த எடை சேர்த்து நாம் கடைசியாக செல்லுமிடம் (4)
8. சந்தனுவை மணந்தவள் கால் முனை வடு சேர தண்டனை (6)
13. 12 அங்குலத்திற்கு மாடு முட்டியதில் உயர்ந்த குடியிருப்பு (6)
14. சாணி முதலில் நீக்கிய வாசனைப் பொருள் பொன் ஆனதே (4)
15. கணவன் தக்காளி பாதிப்பாதி கலந்து வாட்ட (4)
16. மகனா சீர் பாதி பெற்றவரிடம் பெருங்கனி பெற்றவர் (5)

நெடுக்காக

1. கலாசங்கம் முடியாததால் நிலைகெடுதலா? (5)
2. சொற்பொழிவாளன் ரங்கன் பாதி பிசகி கிடைத்தான் (5)
4. மலர்ந்ததும் மல்லிகையிலிருந்து ஒற்றையாக வந்தால் அபசகுனம் (4)
5. கடல் முதல் காடு சேர வேண்டும் கருத்து (4)
9. ஆறு மாதம் படுத்து எண் இன்றி தடவு (3)
10. துர்வாசரை கவனியாதவள் காளிதாசனால் எழதப்பட்டாள் (5)
11. திரும்பத் திரும்ப கீழ்ப்பல்லால் தாக்கு (5)
12. வார விடுமுறைக்குப் பின் வரும் மாதம் (4)

13. அந்த பூனைக்குரல் முடியாமல் சத்திரத்தில் பெண் மிதிப்பதா? (4)


Created at 09.30 hrs IST on 21-08-2010

CLICK HERE FOR HINTS TO SOLVE THIS CROSSWORDCLICK HERE FOR SOLUTION TO THIS CROSSWORD

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              

குறுக்காக
3. முடிவில்லா சோகம் பல் சேர்ந்து விலைவாசி உயரக் காரணம் (5)

Synonym of சோகம் is துக்கம். முடிவில்லா துக்கம் which is துக்க is combined with பல் (துக்க+பல்). Meaning of solution is விலைவாசி உயரக் காரணம்

6. ஆனந்த் விளையாட்டு தங்கம் பாதி இழந்தாலும் 64 கொண்டது (4)

ஆனந்த் விளையாட்டு is சதுரங்கம் from which 2 letters of தங்கம்  (தங்கம் பாதி) is removed. Meaning of solution is ஆனந்த் விளையாட்டில் இருக்கும் 64

7. மதயானை தனை இழந்து ஸ்வரமிழந்த எடை சேர்த்து நாம் கடைசியாக செல்லுமிடம் (4)

மதயானை without தனை to which a synonym of எடை (கனம்) from which a ஸ்வரம் is removed. Meaning of solution is நாம் கடைசியாக செல்லுமிடம்

8. சந்தனுவை மணந்தவள் கால் முனை வடு சேர தண்டனை (6)

சந்தனுவை மணந்தவள் கங்கா. கால் முனை is ல். இவற்றுடன் வடு சேர, solution is found. So the solution is found from கங்கா+ல்+வடு. Meaning of solution is தண்டனை

13. 12 அங்குலத்திற்கு மாடு முட்டியதில் உயர்ந்த குடியிருப்பு (6)

12 அங்குலத்திற்கு=அடிக்கு to which மாடு is added to get the solution. Meaning of solution is உயர்ந்த குடியிருப்பு.

14. சாணி முதலில் நீக்கிய வாசனைப் பொருள் பொன் ஆனதே (4)

Synonym of வாசனைப் பொருள் is தசாங்கம் from which சா (சாணி முதலில்) is removed. Meaning of solution is பொன்.

15. கணவன் தக்காளி பாதிப்பாதி கலந்து வாட்ட (4)

Solution is found by joining 2 letters from கணவன் and 2 letters from தக்காளி (கணவன் தக்காளி பாதிப்பாதி). Meaning of solution is வாட்ட

16. மகனா சீர் பாதி பெற்றவரிடம் பெருங்கனி பெற்றவர் (5)
Synonym of மகனா is பிள்ளையா and சீர் பாதி is ர். Meaning of solution is பெற்றவரிடம் பெருங்கனி (மாங்கனி) பெற்றவர்

நெடுக்காக

1. கலாசங்கம் முடியாததால் நிலைகெடுதலா? (5)

Solution is found by rearranging the letters of கலாசங்க (கலாசங்கம் முடியாததால்). Meaning of solution is நிலைகெடுதலா

2. சொற்பொழிவாளன் ரங்கன் பாதி பிசகி கிடைத்தான் (5)

Solution is found by combining 2 letters of ரங்கன் (ரங்கன் பாதி) with பிசகி. Meaning of solution is சொற்பொழிவாளன்

4. மலர்ந்ததும் மல்லிகையிலிருந்து ஒற்றையாக வந்தால் அபசகுனம் (4)

Solution is contained inside மலர்ந்ததும் மல்லிகையிலிருந்து and its meaning is ஒற்றையாக வந்தால் அபசகுனம்

5. கடல் முதல் காடு சேர வேண்டும் கருத்து (4)

Solution is found by combining க (கடல் முதல்) with a synonym for காடு (வனம்). Meaning of solution is கருத்து.

9. ஆறு மாதம் படுத்து எண் இன்றி தடவு (3)

12 மாதம்= வருடம். ஆறு மாதம் is half of வருடம், i.e., வரு. படுத்து எண் இன்றி=டு (படுத்து- பத்து). Meaning of solution is தடவு

10. துர்வாசரை கவனியாதவள் காளிதாசனால் எழதப்பட்டாள் (5)

Direct clue.

11. திரும்பத் திரும்ப கீழ்ப்பல்லால் தாக்கு (5)

Solution is found from a synonym of கீழ் (அடி) combined with பல்லால் தாக்கு (கடி). Meaning of solution is திரும்பத் திரும்ப

12. வார விடுமுறைக்குப் பின் வரும் மாதம் (4)

வார விடுமுறை is ஞாயிறு. The day after that is also a synonym for மாதம்.

13. அந்த பூனைக்குரல் முடியாமல் சத்திரத்தில் பெண் மிதிப்பதா? (4)

Synonym of அந்த பூனைக்குரல் is அம்மியாவ் which is without the last letter. Meaning of solution is சத்திரத்தில் (கல்யாண ப்)பெண் மிதிப்பதா?

CLICK HERE FOR SOLUTION TO THIS CROSSWORD

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              

அபாகு (அம்ருதா, பார்த்தசாரதி குறுக்கெழுத்து) 17 (August 2010)

விடைகள்

1

 

2 பி

 

3

4 து

க்

5

ல்

6

து

ம்

 

ம்

 

 

ங்

 

 

 

7

யா

ம்

8

டு

ங்

கா

9

ல்

 

ம்

 

லா

 

கி

 

ரு

 

10

 

11

 

12தி

 

13

டு

க்

கு

மா

டி

14

ங்

ம்

 

 

ந்

 

க்

 

 

மி

 

15

க்

16பி

ள்

ளை

யா

ர்

 

லை

 

டி

BACK TO MAIN PAGEClick here to visit my Home Page


.