அபாகு (அம்ருதா, பார்த்தசாரதி குறுக்கெழுத்து) - 18
செப்டம்பர் 2010Use mouse to select letter with appropriate glyph sign (kombu, pulli, kaal etc.), then cut and paste it in the box of crossword grid

1 2 3 4 5
6 7
8 9 10
11
12 13 14 15
15
16 17

குறுக்காக
1. கரிசல் பச்சிலை கல்லை எடுத்து கலந்தால் வெண்சோறு தரும் (5)
4. குழந்தைப் பேச்சில் அடித்து வெல்லம் (3)
6. அப்பாதுரை பாதி இழந்தபின் கிடைத்தது தடயமா? (3)
7. முடிவில்லா காற்று பிழையுள் கராத்தே கற்கக் காரணம் (5)
8. அறிவா? பாதி மாற கலந்த நினைவின்மையா? (4)
9. புதன் வாலெடுத்து வால் திருப்பி சேர் மகனே! (4)
12. அங்கு விபீஷணன் மகள் பலகாரம் இழந்ததால் அரிச்சந்திரன் தந்தை (5)
14. சனியில் தொடங்கி வியாழன் திரும்பி கிடைத்த வெற்றிலை (3)
16. அன்னை அடக்கிய புறா பாதி வேறுபடாதா? (3)
17. கொடுக்க மங்கை வனம் நடுவில் கலந்து உயர்ந்தது (5)

நெடுக்காக
1. அய்யர் வீட்டில் அலம்பும் பாத்திரத்தின் எண் (3)
2. கள்ளி சாப்பிடும் தின்பண்டம்? (5)
3. சித்தாந்தம் நடுவில் வேண்டாம் எண்ணம் (4)
4. முடியாத அந்த வனம் சகோதரி (3)
5. வாசு உடுப்பு உயிரில்லாமல் கலைத்தது இசை விமரிசகரா? (5)
8. குரங்கு பின் கொஞ்சம் வெட்டிய கையா? மாயமா? (5)
10. செல்வமா? சரி சேர்த்து கலந்த காட்சியா? (5)
11. உரிய பல்லவ புத்திரி பாதி தகரங்களுக்குள் (4)
13. உறுப்பினர் கட்டணத்திற்குக் சிறிய தெருவா? (3)
15. ஐவரின் தாய் துதி மாற்றி சென்னையில் உட்கார் (3)


Created at 09.30 hrs IST on 21-09-2010

CLICK HERE FOR HINTS TO SOLVE THIS CROSSWORDCLICK HERE FOR SOLUTION TO THIS CROSSWORD

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               குறுக்காக

குறுக்காக
1. கரிசல் பச்சிலை கல்லை எடுத்து கலந்தால் வெண்சோறு தரும் (5)

Anagram of ரிசபச்சி (கரிசல் பச்சிலை  without கல்லை). Meaning of solution is வெண்சோறு தரும்.


4. குழந்தைப் பேச்சில் அடித்து வெல்லம் (3)

அடித்து என்பதை சிறு குழந்தை சொல்லும் விதம். Meaning of solution is a type of வெல்லம்


6. அப்பாதுரை பாதி இழந்தபின் கிடைத்தது தடயமா? (3)

Anagram of ப்பாது (அப்பாதுரை without அரை (synonym of பாதி)). Meaning of solution is தடயமா.


7. முடிவில்லா காற்று பிழையுள் கராத்தே கற்கக் காரணம் (5)

முடிவில்லா காற்று is காற் and synonym of பிழை is தப்பு. Meaning of solution is கராத்தே கற்கக் காரணம்.


8. அறிவா? பாதி மாற கலந்த நினைவின்மையா? (4)

அறிவா is synonym of மதியா. பாதி மாற is ற.  Meaning of solution is நினைவின்மையா


9. புதன் வாலெடுத்து வால் திருப்பி சேர் மகனே! (4)

புத (புதன் வாலெடுத்து) combined with வால். Meaning of solution is மகனே.


12. அங்கு விபீஷணன் மகள் பலகாரம் இழந்ததால் அரிச்சந்திரன் தந்தை (5)

அங்கு is combined with திரிசடை (விபீஷணன் மகள்) from which அடை is removed (பலகாரம் இழந்ததால்). Meaning of solution is name of அரிச்சந்திரன் தந்தை.


14. சனியில் தொடங்கி வியாழன் திரும்பி கிடைத்த வெற்றிலை (3)

ச (சனியில் தொடங்கி) is combined with குரு (synonym of வியாழன்). Meaning of solution is வெற்றிலை.


16. அன்னை அடக்கிய புறா பாதி வேறுபடாதா? (3)

மாதா (synonym of  அன்னை) is combined with றா (புறா பாதி). Meaning of solution is வேறுபடாதா.


17. கொடுக்க மங்கை வனம் நடுவில் கலந்து உயர்ந்தது (5)

தர (synonym of கொடுக்க), மாது (synonym of மங்கை) and ன (வனம் நடுவில்) are combined. Meaning of solution is உயர்ந்தது.

 

நெடுக்காக
1. அய்யர் வீட்டில் அலம்பும் பாத்திரத்தின் எண் (3)

Solution is a number (எண்) as well as a word used ny Brahmins for அலம்ப வேண்டிய பாத்திரம்.


2. கள்ளி சாப்பிடும் தின்பண்டம்? (5)

கள்ளி is associated with a plant which is also the name of a தின்பண்டம்.


3. சித்தாந்தம் நடுவில் வேண்டாம் எண்ணம் (4)

சித்தாந்தம் without its middle letters. Meaning of solution is எண்ணம்.

4. முடியாத அந்த வனம் சகோதரி (3)
4-letter synonym for அந்த வனம் from which laqst letter is removed (முடியாத அந்த வனம்). Meaning of solution is சகோதரி.

 

5. வாசு உடுப்பு உயிரில்லாமல் கலைத்தது இசை விமரிசகரா? (5)

Anagram of வாசு டுப்பு (உயிரெழுத்து இல்லாத உடுப்பு). Meaning of solution is (name of a) இசை விமரிசகரா


8. குரங்கு பின் கொஞ்சம் வெட்டிய கையா? மாயமா? (5)

3-letter synonym for குரங்கு which is combined with a synonym of கையா from which first letter is removed. Meaning of solution is மாயமா


10. செல்வமா? சரி சேர்த்து கலந்த காட்சியா? (5)

3-letter synonym for செல்வமா which is comnined with சரி. Meaning of solution is காட்சியா


11. உரிய பல்லவ புத்திரி பாதி தகரங்களுக்குள் (4)

குந் (பல்லவ புத்திரி ,viz., குந்தவி பாதி) is within த த. Meaning of solution is உரிய.


13. உறுப்பினர் கட்டணத்திற்குக் சிறிய தெருவா? (3)

Solution is a word which means உறுப்பினர் கட்டணம் as well as சிறிய தெருவா


15. ஐவரின் தாய் துதி மாற்றி சென்னையில் உட்கார் (3)

ஐவரின் தாய் is குந்தி from which தி is changed to து (துதி மாற்றி). Meaning of solution is a Chennai slang for உட்கார்.

CLICK HERE FOR SOLUTION TO THIS CROSSWORD

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               1 ப

 

1

ச்

2

ரி

3சி

 

4

ச்

5சு

த்

 

ப்

 

த்

 

க்

 

ப்

6து

ப்

பா

 

7

ற்

கா

ப்

பு

 

 

த்

 

ம்

 

 

 

டு

8

தி

யா

 

9பு

10

ல்

வா

ந்

 

 

 

11

 

ரி

 

 

12தி

ரி

13

ங்

கு

 

14

ரு

15கு

 

ந்

 

ந்

 

 

ந்

16மா

றா

தா

 

17

மா

து

BACK TO MAIN PAGE


Click here to visit my Home Page