அபாகு (அம்ருதா, பார்த்தசாரதி குறுக்கெழுத்து) - 19
அக்டோபர் 2010Use mouse to select letter with appropriate glyph sign (kombu, pulli, kaal etc.), then cut and paste it in the box of crossword grid

1 2 3 4 5
6
7
8 9
10 11
12 13 9
14
15
16 17

குறுக்காக

3. வலியொலித் தொல்லை மனித வாழ்க்கையில் ஒரு நிலை (5)

6. மறு திருமணம் கலந்து முடிவில்லா மருமம் நீக்கினால் மூச்சுத் தடுமாறும் (4)

7. கப்பலுள்ளே கப்பல் தலைவன் செய்த ரகளை (4)

8. உயிர் ஸ்வரம் இழந்து கலந்த சொதப்பல் அத்தை வாயில் பிரச்சினை (6)

13. சென்ற வழியின் அடையாளம் தெரிய வள்ளலின்றி அரிச்சுவடி பாடு (6)

14. பின்பிறந்தோன் கடைக்குட்டி மதிப்பு இவ்வளவுதானா? (4)

15. வாரணாவதத்தில் மாளிகை கட்ட உதவிய செம்மெழுகு (4)

16.
அரசை காக மாற்றம் செய்தால் சில ஊரில் இலுப்பைப்பூ? (5)நெடுக்காக

1. வார்த்தைக்கு வார்த்தை விடை கூறு (3,2)


2. எழுத்தாளரின் தொடராத படைப்பா? முதல் கத்தி எடுத்து இரண்டாவதை வைத்த புலிவகை விலங்கா? (5)

4. மீனாட்சிக் கல்யாணத்தில் பிரச்னை (4)


5. கடையிழந்த அறிவீனன் மது சேர்த்ததால் கிடைத்த பிள்ளைகள் (4)

9. முடிவில்லா உணவின்மை சிற்றூர் (3)


10. ஆணியடித்தால் நிற்கும் மேலே சென்ற மஙகள விருட்சம் (5)

11. உயர்ந்த குடியிருப்பு முடியாதது நியாயமா? (5)

12. கட்டுத்தறி கவி பாடும் வீட்டில் வசித்தவர் (4)

13. கட்டிடம் தொடங்க நடப்படுவது முடிவின்றி தாக்க (4)

Crosswod Created at 09.30 hrs IST on 21-10-2010. Hints and Solutions added on 21-11-2010

CLICK HERE FOR HINTS TO SOLVE THIS CROSSWORDCLICK HERE FOR SOLUTION TO THIS CROSSWORD

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              

குறுக்காக
3. வலியொலித் தொல்லை மனித வாழ்க்கையில் ஒரு நிலை (5)

வலியொலி is ஆ+4-letter synonym for தொல்லை


6. மறு திருமணம் கலந்து முடிவில்லா மருமம் நீக்கினால் மூச்சுத் தடுமாறும் (4)

Anagram of றுதிணம் (மறு திருமணம் without மருமம்)


7. கப்பலுள்ளே கப்பல் தலைவன் செய்த ரகளை (4)

கப்பல் தலைவன் is க+3-letter synonym for கப்பல்


8. உயிர் ஸ்வரம் இழந்து கலந்த சொதப்பல் அத்தை வாயில் பிரச்சினை (6)

Anagram of சொப்பல்த்தை (சொதப்பல் அத்தை without அ (உயிர்) and த (ஸ்வரம்)


13. சென்ற வழியின் அடையாளம் தெரிய வள்ளலின்றி அரிச்சுவடி பாடு (6)

Anagram of அச்சுவடிடு (அரிச்சுவடி பாடு withot பாரி (வள்ளல்)


14. பின்பிறந்தோன் கடைக்குட்டி மதிப்பு இவ்வளவுதானா? (4)

3-letter synonym for பின்பிறந்தோன்+டி (கடைக்குட்டி)


15. வாரணாவதத்தில் மாளிகை கட்ட உதவிய செம்மெழுகு (4)

மகாபாரததில் பாண்டவர்களை கொல்லும் முயற்சியாக வாரணாவதம் என்ற ஊரி ல் மாளிகை கட்ட உபயோகப்படுத்திய பொருள்


16. அரசை காக மாற்றம் செய்தால் சில ஊரில் இலுப்பைப்பூ?  (5)

5-letter synonym forஅரசை in which கா is replaced by க


நெடுக்காக
1. வார்த்தைக்கு வார்த்தை விடை கூறு (3,2)

Double meaning (வார்த்தைக்கு வார்த்தை as well as விடை கூறு)


2. எழுத்தாளரின் தொடராத படைப்பா? முதல் கத்தி எடுத்து இரண்டாவதை வைத்த புலிவகை விலங்கா? (5)

5-letter synonym for எழுத்தாளரின் தொடராத படைப்பா in which க is replaced by த்


4. மீனாட்சிக் கல்யாணத்தில் பிரச்னை (4)

விடை வாக்கியத்தின் உள்ளேயே இருக்கிறது


5. கடையிழந்த அறிவீனன் மது சேர்த்ததால் கிடைத்த பிள்ளைகள் (4)

3-letter synonym for அறிவீனன் from which last letter is removed+2-letter synonym for மது


9. முடிவில்லா உணவின்மை சிற்றூர் (3)

4-letter synonym for உணவின்மை from which last letter is deleted


10. ஆணியடித்தால் நிற்கும் மேலே சென்ற மஙகள விருட்சம் (5)

2-letter synonym for மஙகள which is reversed+3-letter synonym for விருட்சம்


11. உயர்ந்த குடியிருப்பு முடியாதது நியாயமா? (5)

6-letter synonym for உயர்ந்த குடியிருப்பு from which last letter is deleted


12. கட்டுத்தறி கவி பாடும் வீட்டில் வசித்தவர் (4)

Straight clue based on a popular quotation


13. கட்டிடம் தொடங்க நடப்படுவது முடிவின்றி தாக்க (4)

5-letter sybobym fo கட்டிடம் தொடங்க நடப்படுவது from which last letter is deleted

CLICK HERE FOR SOLUTION TO THIS CROSSWORD

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              

குறுக்காக
3. வலியொலித் தொல்லை மனித வாழ்க்கையில் ஒரு நிலை (5)

வலியொலி is ஆ+4-letter synonym for தொல்லை

விடை ஆ-சிரமம்


6. மறு திருமணம் கலந்து முடிவில்லா மருமம் நீக்கினால் மூச்சுத் தடுமாறும் (4)

Anagram of றுதிணம் (மறு திருமணம் without மருமம்)

விடை திணறும்


7. கப்பலுள்ளே கப்பல் தலைவன் செய்த ரகளை (4)

கப்பல் தலைவன் is க+3-letter synonym for கப்பல்

விடை கல-க-ம்


8. உயிர் ஸ்வரம் இழந்து கலந்த சொதப்பல் அத்தை வாயில் பிரச்சினை (6)

Anagram of சொப்பல்த்தை (சொதப்பல் அத்தை without அ (உயிர்) and த (ஸ்வரம்)

விடை சொத்தைப்பல்


13. சென்ற வழியின் அடையாளம் தெரிய வள்ளலின்றி அரிச்சுவடி பாடு (6)

Anagram of அச்சுவடிடு (அரிச்சுவடி பாடு withot பாரி (வள்ளல்)

விடை அடிச்சுவடு


14. பின்பிறந்தோன் கடைக்குட்டி மதிப்பு இவ்வளவுதானா? (4)

3-letter synonym for பின்பிறந்தோன்+டி (கடைக்குட்டி)

விடை தம்பி-டி


15. வாரணாவதத்தில் மாளிகை கட்ட உதவிய செம்மெழுகு (4)

மகாபாரததில் பாண்டவர்களை கொல்லும் முயற்சியாக வாரணாவதம் என்ற ஊரி ல் மாளிகை கட்ட உபயோகப்படுத்திய பொருள்

விடை அரக்கு


16. அரசை காக மாற்றம் செய்தால் சில ஊரில் இலுப்பைப்பூ?  (5)

5-letter synonym for  அரசை in which கா is replaced by க

விடை சர்க்-க-ரை

 


நெடுக்காக
1. வார்த்தைக்கு வார்த்தை விடை கூறு (3,2)

Double meaning (வார்த்தைக்கு வார்த்தை as well as விடை கூறு)

விடை பதில் சொல்


2. எழுத்தாளரின் தொடராத படைப்பா? முதல் கத்தி எடுத்து இரண்டாவதை வைத்த புலிவகை விலங்கா? (5)

5-letter synonym for எழுத்தாளரின் தொடராத படைப்பா in which க is replaced by த்

விடை சிறுத்தையா


4. மீனாட்சிக் கல்யாணத்தில் பிரச்னை (4)

விடை வாக்கியத்தின் உள்ளேயே இருக்கிறது

விடை சிக்கல்


5. கடையிழந்த அறிவீனன் மது சேர்த்ததால் கிடைத்த பிள்ளைகள் (4)

3-letter synonym for அறிவீனன் from which last letter is removed+2-letter synonym for மது

விடை மக்-கள்


9. முடிவில்லா உணவின்மை சிற்றூர் (3)

4-letter synonym for உணவின்மை from which last letter is deleted

விடை பட்டி


10. ஆணியடித்தால் நிற்கும் மேலே சென்ற மஙகள விருட்சம் (5)

2-letter synonym for மஙகள which is reversed+3-letter synonym for விருட்சம்

விடை சு மரம்


11. உயர்ந்த குடியிருப்பு முடியாதது நியாயமா? (5)

6-letter synonym for உயர்ந்த குடியிருப்பு from which last letter is deleted

விடை அடுக்குமா


12. கட்டுத்தறி கவி பாடும் வீட்டில் வசித்தவர் (4)

Straight clue based on a popular quotation

விடை கம்பர்


13. கட்டிடம் தொடங்க நடப்படுவது முடிவின்றி தாக்க (4)

5-letter sybobym fo கட்டிடம் தொடங்க நடப்படுவது from which last letter is deleted

விடை அடிக்க

BACK TO MAIN PAGEClick here to visit my Home Page