அபாகு (அம்ருதா, பார்த்தசாரதி குறுக்கெழுத்து) - 20
நவம்பர் 2010


Please do not post your answers at Kurukkum Nedukkum. Send them to spchennai@gmail.comUse mouse to select letter with appropriate glyph sign (kombu, pulli, kaal etc.), then cut and paste it in the box of crossword grid

_1 _2 _3 __ _4
_5 __ __ __ __ _6 __
__ __ __
_7 __ __ _8 __ __ _9 __
__ 10 __ __
11 __ __ __ __ 12 __ __
__ 13 __
14 15 16 __ __ __ __
17 __ __ __ __

குறுக்காக

3. முண்டாசுக் கவியின் ஜாதிப் பறவைகளில் முதலாவது (3)

5. பெருங்காயமானது காரணமான துரை காரை எடுத்தான் (5)

6. வட ஆப்பிரிக்க நாடு கடைசியாக இழந்த வட மொழி எழுத்து (2)

7. வாழ்த்தா கண்டம்? (3)

8. பச்சை அற்பம் காளையும் தின்னும் (5)

11. கெஞ்சும் தலைகளில்லாமல் புறா சுடும் ராமன் (5)

12. ஒரு ஸ்வரத்தின் பின்னால் ஒரு ஆங்கிலேயர் செல்லும் நகரம் (3)

14  காசைக் கரியாக்குபவன் முடியாத வண்ணம் (2)

16. தவக்களை பெற்ற அவர் அவளை இழந்தாலும் தகுதியுடையவர் (5)

17. ராகத்தில் பாதி பாகிஸ்தானில் ஓடும் (3)

 

நெடுக்காக

1. தலையிழந்த மாமன் பசி வர முதல்வனுக்கு கனி கொடுத்தவன் (6)

2. வடநாட்டு தின்பண்டத்தில் பெரும் கண்ணிமைக்காதோர் பொழிவது (3)

3. ஆபாசப் பேச்சின் விளைவு அங்கம் வெட்கப்படும் (2,3)

4. அந்தாதி லஞ்சம் ஆடையானது (2)

9. எலும்பு முறிநதால் செல்லுமிடம் தூது மாற்றி உயிரில்லா உணவு கலந்த புதிய வேகம் (6)

10. அது உள்ளே தலையின்றிக் கொடுத்த பக்கத்திலிருப்பது (5)

13. பச்சைக்கல் தர மறுத்தால் கிடைக்கும் பத்தாவது தாரகை (3)

15. சதா சிக்கலுள் அடிமை (2)


Crosswod Created at 08.30 hrs IST on 21-11-2010. Hints and Solutions added on 21-12-2010

CLICK HERE FOR HINTS TO SOLVE THIS CROSSWORDCLICK HERE FOR SOLUTION TO THIS CROSSWORD

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              

குறுக்காக

3. முண்டாசுக் கவியின் ஜாதிப் பறவைகளில் முதலாவது (3)

முண்டாசுக் கவி என்பது பாரதியாரைக் குறிக்கும். அவர் பாடல் ஒன்றில் 'எங்கள் ஜாதி' என இரு பறவைகள் குறிப்பிடப் பட்டுள்ளன. அவற்றுள் முதலாவது.

 

5. பெருங்காயமானது காரணமான துரை காரை எடுத்தான் (5)

காரணமான துரை - இதன் எழுத்துக்களிலிருந்து காரை எடுத்து விட்டு வேறு வரிசை செய்தால் விடை கிடைக்கும்

 

6. வட ஆப்பிரிக்க நாடு கடைசியாக இழந்த வட மொழி எழுத்து (2)

வட ஆப்பிரிக்க ஒரு நாட்டின் 3 எழுத்துப் பெயரிலிருந்து கடைசி எழுத்தை நீக்கினால் விடை கிடைக்கும்.

 

7. வாழ்த்தா கண்டம்? (3)

ஒரு கண்டத்தின் பெயர். வாழ்த்தா? என்பதற்கு 3 எழுத்துச் சொல்

 

8. பச்சை அற்பம் காளையும் தின்னும் (5)

பச்சை என்பதற்கு 3 எழுத்துச் சொல்லும் அற்பம் என்பதற்கு 2 எழுத்துச் சொல்லும் சேர்த்தால் விடை கிடைக்கும். காளையும் தின்னும் என்ற குறிப்பு விடை சம்பந்தமான மற்றொரு வகை மாட்டை நினைவுக்கு கொண்டு வரும்.

 

11. கெஞ்சும் தலைகளில்லாமல் புறா சுடும் ராமன் (5)

புறா சுடும் ராமன் - இந்த 3 வார்த்தைகளின் முதலெழுத்துக்களை நீக்கி வேறு வரிசை செய்தால் விடை கிடைக்கும்.

 

12. ஒரு ஸ்வரத்தின் பின்னால் ஒரு ஆங்கிலேயர் செல்லும் நகரம் (3) 

ஏழு ஸ்வரங்களில் ஒன்றுடன் ஆங்கிலேயர் என்பதற்கு 2 எழுத்துச் சொல் சேர்த்தால் விடை கிடைக்கும்.

 

14  காசைக் கரியாக்குபவன் முடியாத வண்ணம் (2)

காசைக் கரியாக்குபவன் என்பதற்கு 3 எழுத்துச் சொல்லின் கடைசி எழுத்தை நீக்கினால் விடை கிடைக்கும்.

 

16. தவக்களை பெற்ற அவர் அவளை இழந்தாலும் தகுதியுடையவர் (5)

தவக்களை அவர் - இந்த 2 வார்த்தைகளில் அவளை நீக்கினால் விடை கிடைக்கும்.

 

17. ராகத்தில் பாதி பாகிஸ்தானில் ஓடும் (3)

6 எழுத்து கொண்ட ஒரு ராகத்தின் பெயரில் பாதி. அதே பெயருடன் ஓர் நதி பாகிஸ்தானில் உள்ளது.

 

நெடுக்காக

1.     தலையிழந்த மாமன் பசி வர முதல்வனுக்கு கனி கொடுத்தவன் (6)

மன் பசி வர இந்த 3 வார்த்தைகளை வேறு வரிசை செய்தால் விடை கிடைக்கும்.

 

2.     வடநாட்டு தின்பண்டத்தில் பெரும் கண்ணிமைக்காதோர் பொழிவது (3)

2 எழுத்து கொண்ட தின்பண்டத்தின் பெயருள் பெரும் என்பதற்கு 1 எழுத்துச் சொல் சேர்த்தால் விடை கிடைக்கும்.

 

3.  ஆபாசப் பேச்சின் விளைவு அங்கம் வெட்கப்படும் (2,3)

2 எழுத்து பெயர்ப் பெயர் கொண்ட ஒரு அங்கம்+ வெட்கப்படும் என்பதற்கு 3 எழுத்துச் சொல் சேர்த்தால் விடை கிடைக்கும்.

 

4.  அந்தாதி லஞ்சம் ஆடையானது (2)

அந்தாதி என்றால் கடைசியும் முதலும். லஞ்சம் என்பதற்கு 4 எழுத்துச் சொல்லில் முதலெழுத்தூம் கடைசி எழுத்தும் கொண்டதுதான் விடை

 

9. எலும்பு முறிநதால் செல்லுமிடம் தூது மாற்றி உயிரில்லா உணவு கலந்த புதிய வேகம் (6)

எலும்பு முறிவை சரியாக்குவதற்கு புகழ் பெற்ற ஊரின் பெயரில் 'து' என்பதை 'தூ' என மாற்றி 'ணவு' சேர்த்து வேறு வரிசை செய்தால் விடை கிடைக்கும்.

 

10. அது உள்ளே தலையின்றிக் கொடுத்த பக்கத்திலிருப்பது (5)

அது+டுத்த சேர்த்து வேறு வரிசை செய்தால் விடை கிடைக்கும்.

 

13. பச்சைக்கல் தர மறுத்தால் கிடைக்கும் பத்தாவது தாரகை (3)

5 எழுத்து கொண்ட பச்சைக்கல்லின் பெயரிலிருந்து தர நீக்கி விட்டால் விடை கிடைக்கும்.

 

15. சதா சிக்கலுள் அடிமை (2)

சதா சிக்கலுள் உள்ளேயே விடை உள்ளது.

 

 

CLICK HERE FOR SOLUTION TO THIS CROSSWORD

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              

குறுக்காக

3. முண்டாசுக் கவியின் ஜாதிப் பறவைகளில் முதலாவது (3)

முண்டாசுக் கவி என்பது பாரதியாரைக் குறிக்கும். அவர் பாடல் ஒன்றில் 'எங்கள் ஜாதி' என இரு பறவைகள் குறிப்பிடப் பட்டுள்ளன. அவற்றுள் முதலாவது.

விடை: காக்கை

 

5. பெருங்காயமானது காரணமான துரை காரை எடுத்தான் (5)

காரணமான துரை - இதன் எழுத்துக்களிலிருந்து காரை எடுத்து விட்டு வேறு வரிசை செய்தால் விடை கிடைக்கும்

விடை: ரணமானது

 

6. வட ஆப்பிரிக்க நாடு கடைசியாக இழந்த வட மொழி எழுத்து (2)

வட ஆப்பிரிக்க ஒரு நாட்டின் 3 எழுத்துப் பெயரிலிருந்து கடைசி எழுத்தை நீக்கினால் விடை கிடைக்கும்.

விடை: லிபி

 

7. வாழ்த்தா கண்டம்? (3)

விடை: ஒரு கண்டத்தின் பெயர். வாழ்த்தா? என்பதற்கு 3 எழுத்துச் சொல்

விடை: ஆசியா

 

8. பச்சை அற்பம் காளையும் தின்னும் (5)

பச்சை என்பதற்கு 3 எழுத்துச் சொல்லும் அற்பம் என்பதற்கு 2 எழுத்துச் சொல்லும் சேர்த்தால் விடை கிடைக்கும். காளையும் தின்னும் என்ற குறிப்பு விடை சம்பந்தமான மற்றொரு வகை மாட்டை நினைவுக்கு கொண்டு வரும்.

விடை: பசும்-புல்

 

11. கெஞ்சும் தலைகளில்லாமல் புறா சுடும் ராமன் (5)

புறா சுடும் ராமன் - இந்த 3 வார்த்தைகளின் முதலெழுத்துக்களை நீக்கி வேறு வரிசை செய்தால் விடை கிடைக்கும்.

விடை: மன்றாடும்

 

12. ஒரு ஸ்வரத்தின் பின்னால் ஒரு ஆங்கிலேயர் செல்லும் நகரம் (3) 

ஏழு ஸ்வரங்களில் ஒன்றுடன் ஆங்கிலேயர் என்பதற்கு 2 எழுத்துச் சொல் சேர்த்தால் விடை கிடைக்கும்.

விடை: ம-துரை

 

14  காசைக் கரியாக்குபவன் முடியாத வண்ணம் (2)

காசைக் கரியாக்குபவன் என்பதற்கு 3 எழுத்துச் சொல்லின் கடைசி எழுத்தை நீக்கினால் விடை கிடைக்கும்.

விடை: ஊதா

 

16. தவக்களை பெற்ற அவர் அவளை இழந்தாலும் தகுதியுடையவர் (5)

தவக்களை அவர் - இந்த 2 வார்த்தைகளில் அவளை நீக்கினால் விடை கிடைக்கும்.

விடை: தக்கவர்

 

17. ராகத்தில் பாதி பாகிஸ்தானில் ஓடும் (3)

6 எழுத்து கொண்ட ஒரு ராகத்தின் பெயரில் பாதி. அதே பெயருடன் ஓர் நதி பாகிஸ்தானில் உள்ளது.

விடை: சிந்து

 

நெடுக்காக

1.     தலையிழந்த மாமன் பசி வர முதல்வனுக்கு கனி கொடுத்தவன் (6)

மன் பசி வர இந்த 3 வார்த்தைகளை வேறு வரிசை செய்தால் விடை கிடைக்கும்.

விடை: பரமசிவன்

 

2.     வடநாட்டு தின்பண்டத்தில் பெரும் கண்ணிமைக்காதோர் பொழிவது (3)

2 எழுத்து கொண்ட தின்பண்டத்தின் பெயருள் பெரும் என்பதற்கு 1 எழுத்துச் சொல் சேர்த்தால் விடை கிடைக்கும்.

விடை: பூ-மா-ரி

 

3.  ஆபாசப் பேச்சின் விளைவு அங்கம் வெட்கப்படும் (2,3)

2 எழுத்து பெயர்ப் பெயர் கொண்ட ஒரு அங்கம்+ வெட்கப்படும் என்பதற்கு 3 எழுத்துச் சொல் சேர்த்தால் விடை கிடைக்கும்.

விடை: காது கூசும்

 

4.  அந்தாதி லஞ்சம் ஆடையானது (2)

அந்தாதி என்றால் கடைசியும் முதலும். லஞ்சம் என்பதற்கு 4 எழுத்துச் சொல்லில் முதலெழுத்தூம் கடைசி எழுத்தும் கொண்டதுதான் விடை

விடை: கைலி (கைக்கூலி என்றால் லஞ்சம்)

 

9. எலும்பு முறிநதால் செல்லுமிடம் தூது மாற்றி உயிரில்லா உணவு கலந்த புதிய வேகம் (6)

எலும்பு முறிவை சரியாக்குவதற்கு புகழ் பெற்ற ஊரின் பெயரில் 'து' என்பதை 'தூ' என மாற்றி 'ணவு' சேர்த்து வேறு வரிசை செய்தால் விடை கிடைக்கும்.

விடை: புத்துணர்வு

 

10. அது உள்ளே தலையின்றிக் கொடுத்த பக்கத்திலிருப்பது (5)

அது+டுத்த சேர்த்து வேறு வரிசை செய்தால் விடை கிடைக்கும்.

விடை: அடுத்தது

 

13. பச்சைக்கல் தர மறுத்தால் கிடைக்கும் பத்தாவது தாரகை (3)

5 எழுத்து கொண்ட பச்சைக்கல்லின் பெயரிலிருந்து தர நீக்கி விட்டால் விடை கிடைக்கும்.

விடை: மகம் (மரகதம் என்பது பச்சைக்கல்லின் பெயர்

 

15. சதா சிக்கலுள் அடிமை (2)

சதா சிக்கலுள் உள்ளேயே விடை உள்ளது.

விடை: தாசி

 

BACK TO MAIN PAGEClick here to visit my Home Page