அபாகு (அம்ருதா, பார்த்தசாரதி குறுக்கெழுத்து) - 21
டிசம்பர் 2010


Please do not post your answers at Kurukkum Nedukkum. Send them to spchennai@gmail.comUse mouse to select letter with appropriate glyph sign (kombu, pulli, kaal etc.), then cut and paste it in the box of crossword grid

1 2 3 4 5
6
7
8 9
10 11
12 13
14
15
16

குறுக்காக 

3.
இனிப்புப் பண்டம் குலுங்க இடையில்லாத நூறு (5)


6. நோயில்லா இன்பம் முட்டை முதலில் சேர்த்தால் இணக்கம் (4)


7. வரும்படி உன்னை அழைக்கிறேன் (4)


8. தீர்மானித்தவாறு நிந்திக்க மெய் சேர்த்து வாசி (6)


13.
அவமானத்தால் வளைந்து கைகேயியின் செவிலித்தாய்க்கு அரைக் கிறுக்கு (6)


14. ராவணன் மாமா மான் இன்றி படிப்பவரா? (4)


15. பறவை மூக்கு நுனி இழந்து விண் தொட்டதும் கிடைத்த பல்லாங்குழிக் காய்கள் (4)


16. பூமி பாதி பார். பூமி தெரியும் (5) 

 

நெடுக்காக

1. நேபாளத்தில் சிவனா? ஆவின் கணவனா? (5)


2.
குழப்பத்தில் பானையுடன் மிருகம் சரணடையுமிடம் (5)


4.
வள்ளி தலை உள்ளே போனதும் கள்ளி போற்றும் பாதம் (4)


5. உண்மை அதுவாக பாதி இருந்தால் சாய்வுடன் (4)


9. முடியாத கனி பாதி கனி சேர்த்து கனி கிடைக்காதவன் வீடு (3)


10. காராமணி பாதி ஜாதி சேர்த்து கலந்தால் கெட்ட நேரம் (2,3)

11. ஒழிந்த அன்று உயிரில்லாமல் தை பிறப்புக்கு முன் தினத்தில் (5)

 

12. சாப்பாடு கொஞ்சம் சேர். கிடைக்கும் அறிவு (4)

 

13. சாணை பிடிக்க ககரங்களுள் ராமன் தலை (4)

 


Crossword Created at 08.30 hrs IST on 21-12-2010. Hints and Solutions added on 21-01-2011CLICK HERE FOR HINTS TO SOLVE THIS CROSSWORDCLICK HERE FOR SOLUTION TO THIS CROSSWORD

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              

குறுக்காக 

3. இனிப்புப் பண்டம் குலுங்க இடையில்லாத நூறு (5)

குறிப்பு: விடை (ஒரு) இனிப்புப் பண்டத்தின் பெயர்.

குலுங்க=அதிர . நூறு =சதம். இடையில்லாத

என்று இருப்பதை கவனிக்க வேண்டும்.

 

6. நோயில்லா இன்பம் முட்டை முதலில் சேர்த்தால் இணக்கம் (4)

விடை. இணக்கம் என்பதன் வேறு சொல்.

நோயில்லா இன்பம்=சுகம். முட்டை முதலில்= மு


7. வரும்படி உன்னை அழைக்கிறேன் (4)

விடை இருபொருள் (வரும்படி அல்லது உன்னை அழைக்கிறேன்) கொண்ட ஒரே சொல்/சிலேடை

 

8. தீர்மானித்தவாறு நிந்திக்க மெய் சேர்த்து வாசி (6)

விடை தீர்மானித்தவாறு என்பதன் வேறு சொல்.

நிந்திக்க= திட்ட, மெய்= ஒரு மெய்யெழுத்து, வாசி= படி

 

13. அவமானத்தால் வளைந்து கைகேயியின் செவிலித்தாய்க்கு அரைக் கிறுக்கு (6)

விடை அவமானத்தால் வளைந்து என்பதன் வேறு சொல்.

கைகேயியின் செவிலித்தாய்க்கு= கூனிக்கு, அரைக் கிறுக்கு என்பது 4 எழுத்து க்கள் கொண்ட கிறுக்கு என்ற வார்த்தையிலிருந்து 2 எழுத்து க்கள் மட்டும் எடுத்துக் கொள்ள வேண்டும்.

14. ராவணன் மாமா மான் இன்றி படிப்பவரா? (4)

விடை படிப்பவரா என்பதன் வேறு சொல்.

ராவணன் மாமா - இந்த சொற்களிலிருந்து மான் என்ற சொல்லை நீக்கவும்.


15. பறவை மூக்கு நுனி இழந்து விண் தொட்டதும் கிடைத்த பல்லாங்குழிக் காய்கள் (4)

விடை பல்லாங்குழிக் காய்கள் என்பதன் வேறு சொல்.

பறவை மூக்கு= அலகு (நுனி இழந்து என்று இருப்பதை கவனிக்க வேண்டும்.). விண்= வான்

 

16. பூமி பாதி பார். பூமி தெரியும் (5) 

விடை பூமி என்பதன் வேறு சொல்.

பூமி பாதி= பூ, பார்= உலகம்

 

 

நெடுக்காக

1.
நேபாளத்தில் சிவனா? திருமணமான காளையா? (5)

விடை இருபொருள் கொண்ட ஒரே சொல்/சிலேடை


2.
குழப்பத்தில் பானையுடன் மிருகம் சரணடையுமிடம் (5)

விடை சரணடையுமிடம் என்பதன் வேறு சொல்.

பானை=கடம். மிருகம்=ஒரு மிருகத்தின் பெயர்


4.
வள்ளி தலை உள்ளே போனதும் கள்ளி போற்றும் பாதம் (4)

விடை போற்றும் பாதம் என்பதன் வேறு சொல்.

வள்ளி தலை= வ, கள்ளி= திருடி

 

5. உண்மை அதுவாக பாதி இருந்தால் சாய்வுடன் (4)

விடை சாய்வுடன் என்பதன் வேறு சொல்.

உண்மை= சரி, 4 எழுத்து க்கள் கொண்ட அதுவாக என்ற வார்த்தையிலிருந்து 2 எழுத்து க்கள் மட்டும் எடுத்துக் கொள்ள வேண்டும்.


9. முடியாத கனி பாதி கனி சேர்த்து கனி கிடைக்காத ஆண்டியின் வீடு (3)

விடை ஆண்டியின் வீடு (ஒரு ஊரின் பெயர்)

கனி= பழம் (முடியாத கனி என் பதை கவனிக்கவும்). பாதி கனி என்பது க அல்லது னி.

 

10. காராமணி பாதி ஜாதி சேர்த்து கலந்தால் கெட்ட நேரம் (2,3)

விடை கெட்ட நேரம்

4 எழுத்து க்கள் கொண்ட காராமணி என்ற வார்த்தையிலிருந்து 2 எழுத்து க்கள் மட்டும் எடுத்துக் கொள்ள வேண்டும். ஜாதி= குலம்.

 

11. ஒழிந்த அன்று உயிரில்லாமல் தை பிறப்புக்கு முன் தினத்தில் (5)

விடை தை பிறப்புக்கு முன் தினத்தில்

ஒழிந்த= போகிய, அன்று உயிரில்லாமல்=ன்று

 

12. சாப்பாடு கொஞ்சம் சேர். கிடைக்கும் அறிவு (4)

விடை அறிவு என்பதன் வேறு சொல்.

சாப்பாடு= உணவு, கொஞ்சம் சேர்.=ர்.

 

13. சாணை பிடிக்க ககரங்களுள் ராமன் தலை (4)

விடை சாணை பிடிக்க என்பதன் வேறு சொல்.

ககரங்கள்= க், க, கா, கி..... , ராமன் தலை= ரா

 

CLICK HERE FOR SOLUTION TO THIS CROSSWORD

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              

குறுக்காக 

3. இனிப்புப் பண்டம் குலுங்க இடையில்லாத நூறு (5)

குறிப்பு: விடை (ஒரு) இனிப்புப் பண்டத்தின் பெயர்.

குலுங்க=அதிர . நூறு =சதம். இடையில்லாத

என்று இருப்பதை கவனிக்க வேண்டும்.

விடை: அதிரசம்

 

6. நோயில்லா இன்பம் முட்டை முதலில் சேர்த்தால் இணக்கம் (4)

விடை. இணக்கம் என்பதன் வேறு சொல்.

நோயில்லா இன்பம்=சுகம். முட்டை முதலில்= மு

விடை: சுமுகம்


7. வரும்படி உன்னை அழைக்கிறேன் (4)

விடை இருபொருள் (வரும்படி அல்லது உன்னை அழைக்கிறேன்) கொண்ட ஒரே சொல்/சிலேடை

விடை: வருவாய்

 

8. தீர்மானித்தவாறு நிந்திக்க மெய் சேர்த்து வாசி (6)

விடை தீர்மானித்தவாறு என்பதன் வேறு சொல்.

நிந்திக்க= திட்ட, மெய்= ஒரு மெய்யெழுத்து, வாசி= படி

விடை: திட்டப்படி

 

13. அவமானத்தால் வளைந்து கைகேயியின் செவிலித்தாய்க்கு அரைக் கிறுக்கு (6)

விடை அவமானத்தால் வளைந்து என்பதன் வேறு சொல்.

கைகேயியின் செவிலித்தாய்க்கு= கூனிக்கு, அரைக் கிறுக்கு என்பது 4 எழுத்து க்கள் கொண்ட கிறுக்கு என்ற வார்த்தையிலிருந்து 2 எழுத்து க்கள் மட்டும் எடுத்துக் கொள்ள வேண்டும்.

விடை: கூனிக்குறுகி

 

14. ராவணன் மாமா மான் இன்றி படிப்பவரா? (4)

விடை படிப்பவரா என்பதன் வேறு சொல்.

ராவணன் மாமா - இந்த சொற்களிலிருந்து மான் என்ற சொல்லை நீக்கவும்.

விடை: மாணவரா

 

15. பறவை மூக்கு நுனி இழந்து விண் தொட்டதும் கிடைத்த பல்லாங்குழிக் காய்கள் (4)

விடை பல்லாங்குழிக் காய்கள் என்பதன் வேறு சொல்.

பறவை மூக்கு= அலகு (நுனி இழந்து என்று இருப்பதை கவனிக்க வேண்டும்.). விண்= வான்

விடை: அலவான்

 

16. பூமி பாதி பார். பூமி தெரியும் (5) 

விடை பூமி என்பதன் வேறு சொல்.

பூமி பாதி= பூ, பார்= உலகம்

விடை: பூவுலகம்

 

நெடுக்காக
1. நேபாளத்தில் சிவனா? திருமணமான காளையா? (5)

விடை இருபொருள் கொண்ட ஒரே சொல்/சிலேடை

விடை: பசுபதியா

 


2.
குழப்பத்தில் பானையுடன் மிருகம் சரணடையுமிடம் (5)

விடை சரணடையுமிடம் என்பதன் வேறு சொல்.

பானை=கடம். மிருகம்=ஒரு மிருகத்தின் பெயர்

விடை: புகலிடம்


4.
வள்ளி தலை உள்ளே போனதும் கள்ளி போற்றும் பாதம் (4)

விடை போற்றும் பாதம் என்பதன் வேறு சொல்.

வள்ளி தலை= வ, கள்ளி= திருடி

விடை: திருவடி

 

5. உண்மை அதுவாக பாதி இருந்தால் சாய்வுடன் (4)

விடை சாய்வுடன் என்பதன் வேறு சொல்.

உண்மை= சரி, 4 எழுத்து க்கள் கொண்ட அதுவாக என்ற வார்த்தையிலிருந்து 2 எழுத்து க்கள் மட்டும் எடுத்துக் கொள்ள வேண்டும்.

விடை: சரிவாக


9. முடியாத கனி பாதி கனி சேர்த்து கனி கிடைக்காத ஆண்டியின் வீடு (3)

விடை ஆண்டியின் வீடு (ஒரு ஊரின் பெயர்)

கனி= பழம் (முடியாத கனி என் பதை கவனிக்கவும்). பாதி கனி என்பது க அல்லது னி.

விடை: பழனி

 

10. காராமணி பாதி ஜாதி சேர்த்து கலந்தால் கெட்ட நேரம் (2,3)

விடை கெட்ட நேரம் என்பதன் வேறு சொல்.

4 எழுத்து க்கள் கொண்ட காராமணி என்ற வார்த்தையிலிருந்து 2 எழுத்து க்கள் மட்டும் எடுத்துக் கொள்ள வேண்டும். ஜாதி= குலம்.

விடை: ராகுகாலம்

 

11. ஒழிந்த அன்று உயிரில்லாமல் தை பிறப்புக்கு முன் தினத்தில் (5)

விடை தை பிறப்புக்கு முன் தினத்தில் என்பதன் வேறு சொல்.

ஒழிந்த= போகிய, அன்று உயிரில்லாமல்=ன்று

விடை: போகியன்று

 

12. சாப்பாடு கொஞ்சம் சேர். கிடைக்கும் அறிவு (4)

விடை அறிவு என்பதன் வேறு சொல்.

சாப்பாடு= உணவு, கொஞ்சம் சேர்.=ர்.

விடை: உணர்வு

 

13. சாணை பிடிக்க ககரங்களுள் ராமன் தலை (4)

விடை சாணை பிடிக்க என்பதன் வேறு சொல்.

ககரங்கள்= க், க, கா, கி..... , ராமன் தலை= ரா

விடை: கூராக்க

BACK TO MAIN PAGEClick here to visit my Home Page