அபாகு (அம்ருதா, பார்த்தசாரதி குறுக்கெழுத்து) - 24
மார்ச் 2011


Please do not post your answers at Kurukkum Nedukkum. Send them to spchennai@gmail.comUse mouse to select letter with appropriate glyph sign (kombu, pulli, kaal etc.), then cut and paste it in the box of crossword grid

_1 _2 _3 _4 __ _5 __
_6 __ __ __ __ __
__ __ _7 __ __ __
_8 __ __ __ _9 __ __
__ __ __ 10 11
12 13 __ __ __ __ __
14 __ __ __ __ __
__ __ 15 __ __ __
18 __ __ __ __ __ __

குறுக்காக


3. இனிய பருவம் முதல் வயது ஓசை நயம் (5)


6. தலை போன பயம் மறுதலை வைத்த மீன் (4)


7. கூறு உள்ளே ஸ்வரம் சேர்த்தல் கெடுதல் (4)


8. மாயக்காரன் குரங்கு வாரத்தில் மெய்களிழந்து கலந்தது (6)


13. பெரிய கவிதை, தேர் சேர்த்த கண்ணன் கதை (6)


14. சிவனுக்கு நீலம், ஒட்டகச்சிவிங்கிக்கு நீளம் (4)


15. கோதுமை ரகம் மூன்று திப்பிலி ஒன்று வரும்படி சேர் (4)


16. வானுலக அழகி பாதி புவனம் நிறைய சேர்த்து கலந்தது சிண்டு முடிவோர்க்கு சுவாரசியமாகும் (5)

 

நெடுக்காக


1. உயர்ந்து நிற்கும் இந்திய எல்லைகளுள் முதல் மகன் பார்த்து ஆச்சரியப்படு (3,2)


2. சந்தியா பாதிப்பாதி சேர்த்தது இனிப்பா? (5)


4. 15-ல் மெய் எடுத்து ஸ்வரம் சேர்த்து பிசகின்றி அரை (4)


5. கொடுக்க கர்ணன் பாதி எடுத்த இடைத்தொழிலர் (4)


9. படிப்பவனே, வந்துவிடு தோழா (3)


10. மன்னன் பாதி நட்சத்திரம் கலந்த போதிமலர் (4,1)


11. அதுபோல் தாய் மூன்று (5)


12. அரிசியை துய்மையாக்கிய தண்ணீர் 'நட்ட செந்நெல்லின் நாறு வளர்க்குமே' (4)


13. காய்த்து முடிய விருட்சம் சூழ இனிமை (4)Please do not post your answers at Kurukkum Nedukkum. Send them to spchennai@gmail.com

BACK TO MAIN PAGEClick here to visit my Home Page