அபாகு (அம்ருதா, பார்த்தசாரதி குறுக்கெழுத்து) - 25
ஏப்ரல் 2011


Please do not post your answers at Kurukkum Nedukkum. Send them to spchennai@gmail.comUse mouse to select letter with appropriate glyph sign (kombu, pulli, kaal etc.), then cut and paste it in the box of crossword grid

_1 __ _2 __ _3 _4 __ _5
__ __ __ __ __
_6 __ __ _7 __ __ __ __
__ __ __
_8 __ __ __ _9 10 __ __
__ 11 __
12 __ 13 __ __ 14 __ 15
__ __ __ __ __
16 __ __ 17 __ __ __ __

குறுக்காக

1. மெய்யிழந்த பிரம்மாவாக பெருக்கா? (5)

4. வாழ விட வேண்டியது (3)

6. விரலால் வாத்தியம் வாசிப்பவர்களுக்க இல்லாததோ? (3)

7. கற்றுமா சீனத்தலைவர் ஸ்வரமிழந்தார்? நாம் வேறுபடுத்தலாமா? (5)

8. தலையிழந்த நடிகை பாதி அட்சதை கலந்ததில் கிடைத்த கழுத்தணி (4)

9. ஓங்கி உலகளக்க வந்த குள்ளன் (4)

12. காலுள்ளே அரசன் பாதி வர உலோகம் வழிந்தோடும் (5)

14. தறுதலை ராசு சேர்த்த நிறைகோல் (3)

16. யானை-1, குரங்கு-2, வாத்து-3, சேர்த்து எவரங்கே? (3)

17. தம் கபம் கலந்த கலவை (5)

 

நெடுக்காக

1. பிடுங்கலுடன் சேர்ந்த துறவி (3)

2. வாயில் பல் பொருத்தி வாடி முதல் சகோதரியே! (5)

3. மந்திர மாரீசன் இடைகளிழந்து அண்ணலை அலைக்கழித்த வேடம் (4)

4. கேரளத்தில் பேச்சு வழக்கில் 666 (3)

5. அழகன் சுந்தரன் முதல் மகன் (5)

8. சன்னதி தேவியையா சிகண்டிக்கு முற்பட்டவள் காளையால் காலறுத்தாள்? (5)

10. இரண்டு பக்கம் இடி வாங்கும் தவில்? (5)

11. பாபா கம்பர் பாதி மாறினார் நாகமாக (4)

13. நிறைய துரத்தி நீக்கம் (3)

15. ஏழில் ஒன்று வந்தால் உடல் சுடும் (3)

BACK TO MAIN PAGE


Click here to visit my Home Page


Crossword Created at 08.30 hrs IST on 21-04-2011. Hints and Solutions added on 21-05-2011

CLICK HERE FOR HINTS TO SOLVE AND SOLUTIONS TO THIS CROSSWORD

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              

குறுக்காக
1. மெய்யிழந்த பிரம்மாவாக பெருக்கா? (5)

பிரம்மாவாக என்ற சொல்லில் மெய்யெழுத்து நீக்கினால் வருவது பிரமாவாக. இதன் எழுத்துக்களை வேறு வரிசைப் படுத்தினால் கிடைக்கும் விடை - பிரவாகமா

 

4. வாழ விட வேண்டியது (3)

விடை - மூச்சு


6. விரலால் வாத்தியம் வாசிப்பவர்களுக்க இல்லாததோ? (3)

விடை - குரல் (குரலில்லாதவனுக்கு விரல்)


7. கற்றுமா சீனத்தலைவர் ஸ்வரமிழந்தார்? நாம் வேறுபடுத்தலாமா? (5)

ற்றுமா (ஸ்வரமிழந்த கற்றுமா)+ மாவோ (சீனத்தலைவர்). இதன் எழுத்துக்களை வேறு வரிசைப் படுத்தினால் கிடைக்கும் விடை -மாற்றுவோமா


8. தலையிழந்த நடிகை பாதி அட்சதை கலந்ததில் கிடைத்த கழுத்தணி (4)

டிகை (தலையிழந்த நடிகை)+அட் (பாதி அட்சதை). இதன் எழுத்துக்களை வேறு வரிசைப் படுத்தினால் கிடைக்கும் விடை - அட்டிகை


9. ஓங்கி உலகளக்க வந்த குள்ளன் (4)

விடை - வாமனன்


12. காலுள்ளே அரசன் பாதி வர உலோகம் வழிந்தோடும் (5)

பாதம் (கால்)+ ரச (அரசன் பாதி). விடை - பாத-ரச-ம்


14. தறுதலை ராசு சேர்த்த நிறைகோல் (3)

த (தறுதலை)+ ராசு. விடை - தராசு


16. யானை-1, குரங்கு-2, வாத்து-3 சேர்த்து எவரங்கே? (3)

விடை யா-ர-து


17. தம் கபம் கலந்த கலவை (5)

விடை கதம்பம்

 

நெடுக்காக
1. பிடுங்கலுடன் சேர்ந்த துறவி (3)

விடை பிக்கு (பிக்கு, பிடுங்கல்)

 

2. வாயில் பல் பொருத்தி வாடி முதல் சகோதரியே! (5)

பல்+ வாடி+ச (முதல் சகோதரியே). இதன் எழுத்துக்களை வேறு வரிசைப் படுத்தினால் கிடைக்கும் விடை - வாசல்படி

 

3. மந்திர மாரீசன் இடைகளிழந்து அண்ணலை அலைக்கழித்த வேடம் (4)

மாய (மந்திர)+ மான் (மாரீசன் இடைகளிழந்து). விடை மாயமான்


4. கேரளத்தில் பேச்சு வழக்கில் 666 (3)

விடை மூணாறு


5. அழகன் சுந்தரன் முதல் மகன் (5)

சு (சுந்தரன் முதல்)+ குமாரன் (மகன்). விடை சுகுமாரன்


8. சன்னதி தேவியையா சிகண்டிக்கு முற்பட்டவள் காளையால் காலறுத்தாள்? (5)

அம்பா (சிகண்டிக்கு முற்பட்டவள்)+ ளையா (காளையால்- கால்). விடை அம்பாளையா

 

10. இரண்டு பக்கம் இடி வாங்கும் தவில்? (5)

விடை மத்தளம் (மத்தளத்திற்கு இரண்டு பக்கமும் இடி)


11. பாபா கம்பர் பாதி மாறினார் நாகமாக (4)

பாபா+கம் (கம்பர் பாதி). இதன் எழுத்துக்களை வேறு வரிசைப் படுத்தினால் கிடைக்கும் விடை - பாம்பாக


13. நிறைய துரத்தி நீக்கம் (3)

துரத் (நிறைய துரத்தி). இதன் எழுத்துக்களை வேறு வரிசைப் படுத்தினால் கிடைக்கும் விடை - ரத்து


15. ஏழில் ஒன்று வந்தால் உடல் சுடும் (3)
விடை -
சுரம்BACK TO MAIN PAGE