அபாகு (அம்ருதா, பார்த்தசாரதி குறுக்கெழுத்து) - 26
மே 2011


Please do not post your answers at Kurukkum Nedukkum. Send them to spchennai@gmail.comUse mouse to select letter with appropriate glyph sign (kombu, pulli, kaal etc.), then cut and paste it in the box of crossword grid

_1 _2 _3 _4 __ _5 __
_6 __ __ __ __ __
__ __ _7 __ __ __
_8 __ __ __ _9 __ __
__ __ __ 10 11
12 13 __ __ __ __ __
14 __ __ __ __ __
__ __ 15 __ __ __
16 __ __ __ __ __ __

குறுக்காக
3. துறவி தலை போன வேலை சேர்த்த திறமை (5)


6. குல மாற்றம் செய்த பருத்தவன் மாநகரம் (4)


7. குளித்தலை கிராமத்துச் சுற்றம் சூழ நல்ல (கெட்ட) குறி (4)


8. மெய்களிழந்த காலத்தால் சமயம் உரிய நேரமில்லை (6)


13 மனிதர் உள்ளே ராசி. தூணுள்ளே இவர் (6)


14. பயந்து முட்டாள் ஒரு பாதியை சேர்த்துக் கொண்டான் (4)


15. பார்வதி மறந்த போக்காளி மலை சேர்ந்து துஷ்டன் ஆனான் (4)


16. முதல் வகுப்பு அல்லது கூடியது... நீங்கள் நினைப்பது கிடையாது (5)

நெடுக்காக

1.   வாராவதி வனம் எம்,ஜி.ஆரின் சொந்த மாவட்டம் (5)


2. கடன் தந்தான், தன் இழப்பில் தாண்டிச் சென்றான் (5)


4. படித்துச் சம்பாதித்தவனிடம் அற்பம் (4)


5. வயதினர் இடையிழந்து மாறிய கிரேக்கர் (4)


9. நிறைய விரதம் கலந்து நீங்க (3)


10. தட்டான்பூச்சி மெய், கரம் சேர்த்தால் யானையின் பலம் (5)


11 அழகு ஒழுங்கு பெண்ணைப் பெற்றவர் செய்வது (2,3)


12. மகாலட்சுமி பார்த்து உலகமின்றி மாற்றியமை (4)


13. இடையில் சரடு முடிந்து நவில் (4)


Crossword Created at 08.30 hrs IST on 21-05-2011. Hints and Solutions added on 21-06-2011

CLICK HERE FOR HINTS TO SOLVE AND SOLUTIONS TO THIS CROSSWORD

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              

BACK TO MAIN PAGEClick here to visit my Home Page


குறுக்காக
3. துறவி தலை போன வேலை சேர்த்த திறமை (5)

துறவி=சாது , வேலை=காரியம். தலை போன என்பதால் ரியம் சாது+ரியம் சேர்த்தால் கிடைக்கும் விடை சாதுரியம்


6. குல மாற்றம் செய்த பருத்தவன் மாநகரம் (4)

பருத்தவன்= குண்டன். குல மாற்றம் என்பதால் கிடைக்கும் விடை லண்டன்

 

7. குளித்தலை கிராமத்துச் சுற்றம் சூழ நல்ல (கெட்ட) குறி (4)

கிராமத்துச் சுற்றம்= சனம் , குளித்தலை= கு. சூழ என்பதால் சனம் உள்ளே கு சேர்த்து கிடைக்கும் விடை சகுனம்


8. முருகா, தலையிழந்த உன்னை எண்ணம் அடக்கும் தத்துவம் (6)

முருகா= கந்தா. தலையிழந்த என்பதால் ந்தா. எண்ணம்= சித்தம். அடக்கும் என்பதால் சித்தம் உள்ளே ந்தா சேர்த்து கிடைக்கும் விடை சித்தாந்தம்


13 மனிதர் உள்ளே ராசி. தூணுள்ளே இவர் (6)

மனிதர்= நரர் , ராசி= சிம்ம சேர்த்து கிடைக்கும் விடை நரசிம்மர்

 

14. பயந்து முட்டாள் ஒரு பாதியை சேர்த்துக் கொண்டான் (4)

முட்டாள்= மண்டு , ஒரு பாதி-ரு சேர்த்து கிடைக்கும் விடை மருண்டு


15. பார்வதி மறந்த போக்காளி மலை சேர்ந்து துஷ்டன் ஆனான் (4)

போக்காளி- காளி (பார்வதி)= போக். மலை= கிரி. சேர்த்து கிடைக்கும் விடை போக்கிரி


16.
முதல் வகுப்பு அல்லது கூடியது... நீங்கள் நினைப்பது கிடையாது (5)
முதல் வகுப்பு-வ , அல்லது சேர்த்து கலந்து கிடைக்கும் விடை அதுவல்ல

நெடுக்காக
1. கவனமில்லாத உயிர் இலக்கு மெய்யிழந்தது (5)

உயிர்= உயிரெழுத்து (இங்கு அ). இலக்கு= லட்சியம். மெய்யிழந்தது என்பதால் மெய்யெழுத்து நீக்கி லட்சிய. விடை- அ+லட்சிய= அலட்சிய


2. கடன் தந்தான், தன் இழப்பில் தாண்டிச் சென்றான் (5)

கடன் தந்தான்- தன். விடை- கடந்தான்


4.
படித்துச் சம்பாதித்தவனிடம் அற்பம் (4)

குறிப்பின் உள்ளேயே கிடைக்கும் விடை துச்சம்


5. வயதினர் இடையிழந்த கிரேக்கர் (4)

இடையிழந்த . வயதினர் என்பதால் நடு எழுத்து நீக்கி கிடைப்பது வயனர். கலந்து கிடைக்கும் விடை யவனர்


9. நிறைய விரதம் நீங்க (3)

நிறைய விரதம்= விரத. கலந்து கிடைக்கும் விடை தவிர

 

10. தட்டான்பூச்சி மெய், கை சேர்த்து தலையில் ஆசீர்வாதம் தரும் (5)

தட்டான்பூச்சி= தும்பி , மெய்= க் , கை சேர்த்து கிடைக்கும் விடை தும்பிக்கை

 

11 அழகு ஒழுங்கு பெண்ணைப் பெற்றவர் செய்வது (2,3)
அழகு=
சீர், ஒழுங்கு=வரிசை. விடை சீர் வரிசை

 

12. இடையில் சரடு முடிந்து நவில் (4)

சரடு முடிந்து= டு , நவில் சேர்த்து கிடைக்கும் விடை நடுவில்


13. மகாலட்சுமி பார்த்து உலகமின்றி மாற்றியமை (4)

மகாலட்சுமி= திரு , உலகம்=பார் . பார்த்து- பார்=த்து. விடை திருத்துBACK TO MAIN PAGE