அபாகு (அம்ருதா, பார்த்தசாரதி குறுக்கெழுத்து) - 27
ஜூன் 2011


Please do not post your answers at Kurukkum Nedukkum. Send them to spchennai@gmail.comUse mouse to select letter with appropriate glyph sign (kombu, pulli, kaal etc.), then cut and paste it in the box of crossword grid

_1 _2 _3 _4
_5 __ _6 __ __ __ __ __
__ __ __ __
_7 __ __ __ _8 __ __
_9 __ 10
11 12 __ 13 __ 14 __
__ 15 __ __
16 __ __ __ __ __ 17 __
__ __ __ __

குறுக்காக

5. அந்த வாய்ப்பு முதலில் கிடைக்க ஆசை (2)

6. பாதி வங்கம் பங்கோடு சேரக் கொடுஞ்சினம் (6)

7. விரல் நுனியில் புதிய தொடக்கம் கலந்தது உண்மையெனக் கொள்க (4)

 

8. பாசம் மாற்றிய கோதுமை (3)

9. பாகார்மொழி சீதையுன் மென்தோள்
   பழகிய ___ ! பதமலர் சார்பா! (பாரதியார்) (3)

11. லகரங்கள் இழந்த பலகையால் விரோதமா? (3)

13. பார், பழனி இல்லாது பழம் கனிய வை (4)

16. மாதவன் கல்லால் விஷ்ணு  போய் எழுத்தறியான் (6)

17. வஞ்சி லைலா பெற்ற சிற்பம் (2)

 

நெடுக்காக


1. உயிரிழந்தாலும் அதே ஏழு நாட்கள்
நாயன்மார் பாடினர்  (4)

2. நடையுடையில் நேர்த்தியா? கரி விழுங்கிய பாம்பா? (5)

3. மாலிடம் சக்கரத்துடன் இறுதியில் ஊதப்படுவது (3)

4. உயிர் நடுக்கம் நன்கொடை (4)

10. மங்கை பட்டினி மதி நிறைந்த நன்னாளில் ஆரம்பம் (2,3)

12. கெ, கே,  கொ, கோ...... கரம் கிடையாது (4)

14. நோயாளி குடிப்பதுடன் ராகி பாதி சேர்த்து தாளம் போடலாம் (4)

15. சிறிய கோள் தங்கத்திலும் அரியது (3)


Please do not post your answers at Kurukkum Nedukkum. Send them to spchennai@gmail.com

BACK TO MAIN PAGEClick here to visit my Home Page