அபாகு (அம்ருதா, பார்த்தசாரதி குறுக்கெழுத்து) - 31
அக்டோபர் 2011


Please do not post your answers at Kurukkum Nedukkum. Send them to spchennai@gmail.comUse mouse to select letter with appropriate glyph sign (kombu, pulli, kaal etc.), then cut and paste it in the box of crossword grid

_1 _2 _3 _4 __ _5 __
_6 __ __ __ __ __
__ __ _7 __ __ __
_8 __ __ __ _9 __ __
__ __ __ 10 11
12 13 __ __ __ __ __
14 __ __ __ __ __
__ __ 15 __ __ __
16 __ __ __ __ __ __

குறுக்காக

3. முதல் சாவுக்கு உதவித்தொகை எளியது (5)

6 மகுடம் சூடியவள் இடையை கரியாக மாற்ற முனிவர் (4)

7. செல்வத்தின் பின் உச்சி பிள்ளையார் சுழி இல்லாத ஊர் (4)

8. நிதி மந்திரிக்குப் பிடித்த மிருகம்? (6)

13. முடிவில்லாமல் பருகி செல்வம் சேர்த்த இல்வாழ்க்கை (6)

14. வலியொலிப் புண் பட்டதும் விண் (4)

15. துணை வள்ளல் நன்மை செய்வான் (4)

16. பொய்யும் சேர்ந்து வஞ்சகமும் திருப்பும் (5)

நெடுக்காக

1. கொள்ளையன் வால்மீகி சொன்ன மந்திரம் துன்பத்துள் ஆழ்த்த குலோத்துங்கன் மகள் (5)

2. விறகெரி, பட்டாசு கொளுத்து, யானை செய் (5)

4. கண் இமைக்கும் நேரம் மருத்துவர் கொடுப்பது (4)

5. தேசிய இச்சை நிறையக் கலப்பது தற்செயல் (4)

9. நுழைவாயில் வசைபாடி (3)

10. கூப்பிடு தூரத்தை விட அதிகம் ஓடும் குதிரை பாணபட்டருடையது (5)

11. யானைச்சப்பரமா பார்வ(தி) சரியாக நடுவில் சேர்த்தது? (5)

12. சுத்தமான காசு திருமபியதில் மெய்யிழந்த மனைவி (4)

13. அம்பி சடுகுடு விளையாட்டில் அசடு இல்லை, வணங்கு (4)


Please do not post your answers at Kurukkum Nedukkum. Send them to spchennai@gmail.com

BACK TO MAIN PAGEClick here to visit my Home Page