APAKU (அபாகு (அம்ருதா, பார்த்தசாரதி குறுக்கெழுத்து - Amritha Parthasarathy Tamil Cryptic Crssword) - 37 (மெகா குறுக்கெழுத்து) Fillable using the English keyboard

ஏப்ரல் 2012

Please do not post your answers at Kurukkum Nedukkum. Send them to spchennai@gmail.com

This unique web based solver for Tamil crosswords has been developed by Mr. Hari Balakrishnan and lets you directly type Tamil characters using an English keyboard. For example, for "புதிர்", type "puthir". The transliteration scheme,viz., which English character to type for getting the Tamil character, is at the bottom. You click on a cell to highlight the word. If a cell is part of both across and down clues, when you click again, it toggles the highlighting. Play with it and send your feedback to puthirmayamgmailcom.


குறுக்காக:
1.யாருமில்லாத லகரங்கள் இழந்து கலந்தவன் சிவனிடம் பாடல் பெற்றவனா? (4)
3.வளத்துடன் பிட்சு சமாதானமாக கொடையா போனது? (6)
10.பிரகாசமடையச் செய்யும் அழகு தழுவும் (2,4)
11.கண்ணால் கண்டு விவரிப்பது கவாஸ்கர் செய்வார் (4,4)
13.அவரவர்களுடைய மத்து இடையிழந்து தந்த கலக்கல் (5)
14.அந்தணர் மூன்று வேளை செய்வர் மாலை வணக்கம் (9)
15.மோக முள் படைத்தவரின் தாய் வருகை தந்தாள் (3,4)
16.உடலிலிருந்து பிரிந்து செல்வதுடன் ஆடும் கவியோ பாதி பக்கம் இழந்தான் (4)
19.சங்கரர்க்கும் சண்முகற்கும் உண்டென காளமேகம் சொன்னது மன அமைதியை (4)
20.லஷ்மணன் பிழைக்க சரியான நேரத்தில் மருந்துமலை கொண்டு வந்த மாருதி (7)
24.திருப்பள்ளி எழுச்சி வராது எழுவது இல்லை உச்சிப்பிள்ளையார் நகரம் (9)
26.விட்டு விட்டு ஒரு மெய் சென்றால் துற (3,2)
27.வாழ்வில் படிப்புக்குப் பின் வேலை, இதை முடித்தபின் 29 (4,4)
29.குருடனின் அசட்டை கந்தனின் சொக்காய் இழக்க வைத்தது (6)
31.தலையுள்ளே சொல் மாற்றிய தில்லை (6)
32.அடுக்குமாடி மனை மாடிக்கு சென்றால் ரொட்டி கிடைக்கும் (4)

நெடுக்காக:
1.இருக்க தேர் கர்நாடக சுற்றுலா ரயில் (3,3)
2.கருமித்தனம் மாற்றிய வெறிச்செயல் (7)
4.இடையிழந்த பின் செருக்கு (2)
5.முதல், நான்காம், ஐந்தாம் ஸ்வரங்களுடன் திலகர் அந்தாதி கொடுத்த காந்திநகர் ஆறு (5)
6.கசடறப் படிக்க (3)
7.பெரிதான தேசம் அமெரிக்கா, சில ஆண்டுகளில் இந்தியா? (5,2)
8.சாதம் நனைகையில் மாற்றி சாதிப்பது நமது கரத்தில் (3,2,3)
9.தந்து செம்மையான கர்ணனின் கரம்? (4,4)
12.இளவேனில் காகிதம் பாதி வெட்டி முதல் தாமரை சேர்த்த ராகம் (4)
17.முனிவரில் சிறந்தவர் தந்த சிறப்பு சாப்பாடு படைத்தார் மூதறிஞர் (4,4)
18.முகத்தில் தெரியும் வீட்டின் பொலிவு (5,3)
19.பேய்ப்பெண் கேட்டிலா பேச்சரவம் செய்த கரிக்குருவி (7)
21.தளிர் மகள் இரண்டிரண்டு பெண்கள் (4)
22.ஐம்பத்திரண்டு அடக்கிய பெட்டி வேண்டுமெனில் பத்திரம் தழுவு (7)
23.ஆண் மியாவ் சிடுசிடு? (4,2)
25.பயம் விட்ட விடுதலை விட்ட சான்றிதழ் (5)
28.காஞ்சிபுரம் தரும் நோன்புணவு (3)
30.உள்ளே உத்தரவு கொடுக்க (2)
Transliteration scheme:
உயிர்a : அ|aa, A : ஆ|i : இ|ee,I : ஈ|u : உ|oo,U : ஊ|e : எ|ae, E : ஏ|ai : ஐ|o : ஒ|oa,O : ஓ|au : ஔ|
மெய்k,kh,g : க்|nG : ங்|c,ch,s : ச்|nY : ஞ்|d,t : ட்|N : ண்|dh,th : த்|nt : ந்|b,bh,p : ப்|m : ம்|y : ய்|r : ர்|l : ல்|v,w : வ்|z,zh : ழ்|L : ள்|R : ற்|n : ன்|j : ஜ்|sh : ஷ்|S : ஸ்|h : ஹ்|
உயிர்மெய் (மாதிரி)ka : க|kaa,kA : கா|ki : கி|kee, kI : கீ|ku : கு|koo,kU : கூ|ke : கெ|kae,kE : கே|kai : கை|ko : கொ|koa,kO : கோ|kau : கௌ|k: க்|
ஆய்தம்H : ஃ

Please do not post your answers at Kurukkum Nedukkum. Send them to spchennai@gmail.com

BACK TO MAIN PAGEClick here to visit my Home Page


நகல் அனுப்புக