அபாகு (அம்ருதா, பார்த்தசாரதி குறுக்கெழுத்து) - 38
மே 2012

Please do not post your answers at Kurukkum Nedukkum. Send them to spchennai@gmail.com

Use mouse to select letter with appropriate glyph sign (kombu, pulli, kaal etc.), then cut and paste it in the box of crossword grid

1 2 3 4
5 6
7 8 9
10 11 12
13 14 15

குறுக்காக


5. கை காட்ட கலந்த
நாட்டுப்புறக் கலை (6)


6. சுறுசுறுப்புக் கிளவி பாதி இரும்புக் கறை (2)


7. குறிஞ்சிப் பாட்டில் குடசம் தரும் மலர் வர முதல் சுகம் (4)


9. எல்லோரும் சூரியா வரும்போது காண்பர் (4)


10. ஊர்க்குருவி வெட்டி உற்சாகப்படுத்து (4)


12. திரும்பிய பூமிக்குள் விட்டுவிட்டு மிருகம் கட்ட ஆசைப்படு (4)


13 வழக்குத்தொடுப்போன் நாவா திட்டியது? (2)


14. தாகம் பாதி பரவியதால் காதல் வேதனை (6)

நெடுக்காக


1. தகுதி குறைந்து கொடுக்க (2)


2. கங்கையில் குளிக்கும் நாளன்று ஒலியும், ஒளியும் காட்டுவது (4)


3. மாமியார் நடுவில் வேகம் குறைந்து கலந்தது வடக்கிலிருந்து வந்த குறைவா? (4)


4. தும்பு வருட கருணாநிதிக்கு ஜனவரியில் இரண்டு நாள் ஆரம்பம் (6)


8. நிதி அமைச்சர் விரும்பும் பரி? (6)


11. சீக்கிரம் வில் வித்தகரை கத்த விடு (4)


12. திறவுகோல் திரும்பி மூன்றாம் தமிழ் நாட வேண்டாமென்ற நட்சத்திரம் (4)


15. குதிரை விருது குறைந்தது (2)


Please do not post your answers at Kurukkum Nedukkum. Send them to spchennai@gmail.com

BACK TO MAIN PAGEClick here to visit my Home Page