அபாகு (அம்ருதா, பார்த்தசாரதி குறுக்கெழுத்து) - 40
ஜுலை 2012

Please do not post your answers at Kurukkum Nedukkum. Send them to spchennai@gmail.com

Use mouse to select letter with appropriate glyph sign (kombu, pulli, kaal etc.), then cut and paste it in the box of crossword grid

_1 _2 _3 _4 __ _5 __
_6 __ __ __ __ __
__ __ _7 __ __ __
_8 __ __ __ _9 __ __
__ __ __ 10 11
12 13 __ __ __ __ __
14 __ __ __ __ __
__ __ 15 __ __ __
16 __ __ __ __ __ __

குறுக்காக


3. நறுமணம் தந்த சுகம் தளர்தலை நீக்கி கலக்கும் (5)


6. விட்டு விட்டு சித்தி கலகம் செய்ததால் பாழ்நிலை (4)


7. மகாபலி, வாமனன் இருவரையும் பாதி வெட்டி ஒட்டிய யுவன் (4)


8.
பொருத்தமாகக் காஞ்சி லகரங்களின்றி தலாய் லாமா சேர்த்து (6)


13.
உறுதியாகக் கோலூன்றிய, நிழலை நாடிய கிட்டு கிழடு இழந்தான் (6)


14. ராதா நகம் மெய் வெட்டினால் அசையாதா? (4)


15. உயிரிழந்த தேவதை வரித்தலை வைத்துக் கும்பிடு (4)


16. வாயில் இருப்பது மாதிரி சேர்த்து கலந்த சூரியநாராயணன் (5)

 

நெடுக்காக


1. தாட்சாயிணி பிறந்த தினம் குமபகோணத்தில் ஒவ்வொரு வருடமும் நீராடுவர் (2.3)


2. முத்திரை மலரில்லா பூச்சி இலக்குவனை பாதி கண்டது (5)


4. மலைவழிப் பதியே, கவிதை இல்லாமல் பாய் (4)

 

5. கணவன்-மனைவி உள்ளே பாதம் பதித்தனர் (4)


9. பெரும் கிரயம் தோரணம் கட்ட உதவும் (3)


10. நூறாயிரம் பணம் நடுவில் சேர்ப்பது அழகு (5)


11. வேலை செய்யும் இந்த இடத்திலும் யமன் தலை நுழைப்பான் (5)


12. கரித்துண்டு இரண்டு எடுத்து எழுதியவர் சேர்த்து கலந்த விலாசம் (4)


13. முதல் நிமிடமே கொடையா? அமைதியா? (4)

 

 


Please do not post your answers at Kurukkum Nedukkum. Send them to spchennai@gmail.com

BACK TO MAIN PAGEClick here to visit my Home Page