அபாகு (அம்ருதா, பார்த்தசாரதி குறுக்கெழுத்து) - 42

செப்டம்பர் 2012

Please do not post your answers at Kurukkum Nedukkum. Send them to spchennai@gmail.com

Use mouse to select letter with appropriate glyph sign (kombu, pulli, kaal etc.), then cut and paste it in the box of crossword grid

_1 _2 __ __ _3 __ _4 __
_5 __ __ __ __ _6 __
__ _7 __ __ __ __ __
_8 __ __ __ __ _9 __ 10
__ 11 __ 12 13 __ __
__ 14 __ __ __
__ 15 __ 16 __ 17 __
18 19 __ 20 21 __ 22 __
__ 23 __ __ __ __ __
24 __ __ __ 25 __ __ __
26 __ 27 __ __ __ __ __

குறுக்காக

 

2) வலியொலி அறுவை துவக்கம் .(5)

4) அன்னை பெண்ணா? (2)

5) தாயை வரச்சொல்வது அந்தத் தூளா? (4)

6) சண்டைக் குவியல் (2)

7) ஈடுபாட்டுடன் சுவைத்தது மூன்று சித்தர்கள் ஓரங்களில்லா சதுரம் கலந்தது (5)

8) போர் வணிகம் முதல் வாடிக்கை இல்லாமலும் இறுமாப்பு (4)

9) தொலை கல்விக்கு முதலில் கண்டனகோஷம் (3)

11) தென்றல் குறைந்த நந்தவனம் (3)

13) குடிக்க முடியாமல் முகத்தழகைக் கெடுக்கும் (2)

15) பதி மாற்றிய திக்கு ஒட்டும் (2)

16) மாதர் பண்பு பதர் இல்லை, உயர்வு (3)

18) நாய் தனது வாலை ஆட்டியதில் கண்டதுண்டு (3)

21) பொன் இருக்க இடம் கடைசியில் (4)

23) வணங்கி உயிரற்ற உடல் அழைத்தல் (5)

24) மை பெற நசுக்கு (2)

25) முதலில் விரும்பி சாறு சேர்த்தால் வெறுப்பு (4)

26) வார்த்தை பேசு (2)

27) பார்த்திரா கண்டம் கறியா கம்பன் பாதி விட்டது? (5)

நெடுக்காக

1) இடையில்லா சாதம் உலகம் சாதத்துடன் சாப்பிடும் (4)

2) மலர்ப் பசுவா மகத்துக்கு அடுத்தது கலந்தது? (5)

3) ஒளி தரும் உறவு (4)

4) பொங்கல் கிடைக்கும் திங்கள் (4)

8) சந்துரு பாதி காக்க கலந்தது இனிமை குன்றாது (5)

9) ஓசை எழுப்பாததை பார்த்தால் வெல்ல முயலலாம் (2,1)

10) பார்த்த முதல் போன செல்வம் மறுப்பு (5)

12) உடலா? உடலில் புண்ணா? (3)

14) அஞ்சுகம் ஆதரவற்ற பெண்? (3)

17) மகளா புதுப்பதவியால் துப்ப மறந்து சொதப்பினாள்? (5)

19) உலராமல் மலர் முடியாது (4)

20) கண்ணாடி தேவையில்லாத காயம் (4)

22) இரு ஸ்வரங்கள் அடக்கிய கல் மண்ணானது (4)


Please do not post your answers at Kurukkum Nedukkum. Send them to spchennai@gmail.com

BACK TO MAIN PAGEClick here to visit my Home Page