அபாகு (அம்ருதா, பார்த்தசாரதி குறுக்கெழுத்து) - 43

அக்டோபர் 2012

காந்தி ஜயந்தி ஸ்பெஷலாக ஐந்து குறிப்புகள்

Please do not post your answers at Kurukkum Nedukkum. Send them to spchennai@gmail.com

Use mouse to select letter with appropriate glyph sign (kombu, pulli, kaal etc.), then cut and paste it in the box of crossword grid

_1 __ __ _2 _3 _4
__ _5 __ __ __ _6 __ __
_7 __ __ __ __ __
__ _8 __ __ __ __
_9 __ __ __ __ __
__ 10 11 __ __ __
12 __ 13 __ __ __
__ __ 14 __ __ 15
16 __ __ 17 __ __ __ __
__ __ 18 __ __ __

குறுக்காக:


1.
காஞ்சி இளவரசி பாடுவது? (4)

 

5. நல்வேல் காக்கும் தாமரை போன்ற தொப்புள் (7)


7. கிறுக்கு குயவன் தலைகள் கலந்து சுருங்கி (4)


8. பிற்காலத்து விளைவுகளை யோசிக்கும் கூர்மையான பெண்ணறிவு? (2,3)


9. ஆள்பவன் அரங்கன் வசம் வங்கம் இல்லை (4)


11. சேனைக்கு பிந்தியவன் முந்துமிடமா? (4)


12. ஒளி மயம் தலை போனாலும் பாரதத்தந்தை வழி (5)


14. திருப்பரங்குன்றத்து முருகன் சிரித்தால் எதிரொலிக்கும் தலம் முடியாமல் சரி செய்ய (4)


16. மணமாகாதவளா மங்கை எனக் கேட்கும் ஊர் (7)

 

18. நகைத்த டில்லிவாசி அண்ணலிடம் கண்டது (4)

நெடுக்காக:


1. கடையிழந்த சினிமா குளித்தலை நீரில் ஒடும் (3)


2. முதலில் வில்லன், பின் ஹீரோ, மொத்தத்தில் முதல்வன் (5)


3. மொத்தமாய் வரும் துணையுருபு (2)


4. நமது மலர் விளக்கேற்ற உதவுவதா? தமிழறியா அந்தணரா? (6)


6. முதல் மகன் ரகளை புரிவது வழக்கம் (3)


8. பெளத்தத் துறவி குறைத்த செருக்கு (2)


9. அந்த இடத்திலா தலையிழந்த தரகன் கிரகம்? (6)


10. அண்ணலின் இறுதிச் சொல் கடைசியாகக் கேட்டாராம் (2)


11. மகாத்மாவின் ஹரிஜன் ஏடு (5)


13. கமல் விழுந்தாலும் மதியால் கனி எடுத்தான் புலனடக்கியவன் (3)


15. கோல் பாதி எடுத்து கோல் பாதி வைத்து அண்ணல் காய்ச்சிய இடம் (3)


17. இலங்கையில் மழலைச் சொல் கேளாதவர்க்கு இரண்டாம் இனியது (2)


Please do not post your answers at Kurukkum Nedukkum. Send them to spchennai@gmail.com

BACK TO MAIN PAGEClick here to visit my Home Page