அபாகு (அம்ருதா, பார்த்தசாரதி குறுக்கெழுத்து) - 50A (தமிழ்த் திரைப்பட ஸ்பெஷல்)

APAKU (அபாகு (அம்ருதா, பார்த்தசாரதி குறுக்கெழுத்து - Amritha Parthasarathy Tamil Cryptic Crssword) - 50A Fillable using the English keyboard

தமிழ்த் திரைப்பட ஸ்பெஷல்

மே 2013

Please do not post your answers at Kurukkum Nedukkum. Send them to spchennai@gmail.com

This unique web based solver for Tamil crosswords has been developed by Mr. Hari Balakrishnan and lets you directly type Tamil characters using an English keyboard. The transliteration scheme,viz., which English character to type for getting the Tamil character, is at the bottom. You click on a cell to highlight the word. If a cell is part of both across and down clues, when you click again, it toggles the highlighting. Play with it and send your feedback to puthirmayamgmailcom.


குறுக்காக:
1.புத்தரின் தாயார் வட இந்திய சந்தை சேர்த்து தந்தது 'கல்யாண சமையல் சாதம்' (5) (1935, 1957)
8.அடகு குறைத்து என்.எஸ்.கிருஷ்ணன் கொடுத்த காசு (3) (1952)
9.நாதஸ்வர ஓசையிலே கேட்டது தலையில் வைப்பதும், நெற்றியில் இடுவதும் (3,4) (1968)
10.ரஜினியும், அஜித்தும் கொடுத்த 'ரசீதா'? (3) (1980,2007)
11.தந்தையின் தாக்குதலால் மழலை மதன் தலை போய் அன்னையிழந்த சிசுவானது (9) (1976)
14.ரஜினிக்கு 75-வது படம் தந்த அரங்கனே (3) (1982)
15.தலையில்லா ஆமணக்கு பதன் செயது கலந்த கடவுளை வணங்கிய கொடை வள்ளல் (3,4) (1939)
16.பாதி ரிப்பன் இழந்து தன் பங்கை பெற்றாள் பின்பிறந்தவள் (3) (1967)
18.கர்ணன் சவாலை அரசர் பாதி ஏற்காததால் வந்த கிருஷ்ணன் (5) (1959)

நெடுக்காக:
1.பூத்தரும் மாமி 'தம்' இழந்து விழுந்தது தாய்மண் (5) (1939)
2.தனிராஜா தராவிட்டாலும் மகேந்திரன் தந்தார் (2) (1980)
3.ராஜம் பம்பாய் சென்றதில் தற்பெருமை (4) (1947)
4.வீக்கம் பாதி இலா படுக்கத் தேவையா? (4) (4,7-1973)
5.நாண் மறந்த அம்பி உயிரிழந்து கலந்தது நாமெல்லோரும் ஜனித்த பூமி (2,4,2) (1977)
6.தன் பையில் காரம் கலந்த தேவகன்னிகையின் அன்பு (5,3) (1939,1956)
7.தண்ணீர் சேமிக்க உதவுவது பாதி இலா குழந்தை படுக்கத் தேவையா? (4) (4,7-1973)
12.வாரந்தோறும் வரும் ஆம்பல் (4) (1961)
13.நான் பெற்ற செல்வம் ஹரீஷ் பாரத்தசாரதி (2,3) (1945,1974)
14.கைதட்டுபவன் இளவரசி கன்னியென்பான் (4) (1994)
15.வம்பன் குறைந்து உள்ளே கை விட்டால் நட்பில்லாதவன் (4) (1997)
17.முருகன் கையிலிருப்பதைப் பணி (2) (1998)
Transliteration scheme:
உயிர்a : அ|aa, A : ஆ|i : இ|ee,I : ஈ|u : உ|oo,U : ஊ|e : எ|ae, E : ஏ|ai : ஐ|o : ஒ|oa,O : ஓ|au : ஔ|
மெய்k,kh,g : க்|ng,nG : ங்|c,ch,s : ச்|nj,nY : ஞ்|d,t : ட்|N : ண்|dh,th : த்|n-,nt : ந்|b,bh,p : ப்|m : ம்|y : ய்|r : ர்|l : ல்|v,w : வ்|z,zh : ழ்|L : ள்|R : ற்|n : ன்|j : ஜ்|sh : ஷ்|S : ஸ்|h : ஹ்|
உயிர்மெய் (மாதிரி)ka : க|kaa,kA : கா|ki : கி|kee, kI : கீ|ku : கு|koo,kU : கூ|ke : கெ|kae,kE : கே|kai : கை|ko : கொ|koa,kO : கோ|kau : கௌ|k: க்|
ஆய்தம்H : ஃ
நகல் அனுப்புக

Please do not post your answers at Kurukkum Nedukkum. Send them to spchennai@gmail.comClick here to solve APAKU-50BBACK TO MAIN PAGEClick here to visit my Home Page