அபாகு (அம்ருதா, பார்த்தசாரதி குறுக்கெழுத்து) - 50B

APAKU (அபாகு (அம்ருதா, பார்த்தசாரதி குறுக்கெழுத்து - Amritha Parthasarathy Tamil Cryptic Crssword) - 50B Fillable using the English keyboard

மே 2013

Please do not post your answers at Kurukkum Nedukkum. Send them to spchennai@gmail.com

This unique web based solver for Tamil crosswords has been developed by Mr. Hari Balakrishnan and lets you directly type Tamil characters using an English keyboard.The transliteration scheme,viz., which English character to type for getting the Tamil character, is at the bottom. You click on a cell to highlight the word. If a cell is part of both across and down clues, when you click again, it toggles the highlighting. Play with it and send your feedback to puthirmayamgmailcom.


குறுக்காக:
1.தூசாக அது மாற்றி மொட்டாக (5)
8.ஆறாம் ஸ்வரம் பின் காமனின் கரும்பு மேளம் (3)
9.மகாலட்சுமி ஒளி குறைய தலையிழந்த தலம் 'ஃபார்முலா' நகரம்? (7)
10.இசையில் ஸ்ருதியின் கணவன்? (3)
11.கிருஷ்ணமுர்த்தி ஈன்ற காவிரியின் புதல்வன் (5,4)
14,14 (நெ) நண்பகல் நல்லன் கல் எறிந்து கிடைத்த இனிய தோழன் (3,4)
15.புரவி மருண்டு உதைக்க உருண்டு சென்று கலந்தாலும் இலக்கணம் மீறாதப்பா! (7)
16.சுக்ராசாரியரின் மாப்பிள்ளை மகனை முதியவனாக்கியவன் (3)
18.ஆ, ஓரங்களில்லா சொம்பு பால் காளையும் சாப்பிடும் (5)

நெடுக்காக:
1.வீட்டிற்கு சமம் உள்ளத்து உணர்வுகள் குறித்த இலக்கியம் (5)
2.சென்னையில் இசைத்து (2)
3.தனக்குரிய உறவு. (4)
4.படித்துச் சம்பாதித்தவனிடம் முக்கியமற்ற ஒன்று (4)
5.அன்னிய முதலீடு தேவையா என்ற கேள்வி எழும் பைசாக்கள் வாங்கி விற்றல்? (4,4)
6.இளைஞன் வழிபடுமிடம் முருகன் கோயில் (4,4)
7.லகரங்களில்லா கயிலை மாமலை தரும் அம்மன் (4)
12.பாத்திரத்தில் கருடன்? (4)
13.பல் உள்ளே ஊசிநூலால் சேர்த்த துன்பப்படல் (5)
14.14(கு) பார்க்கவும்
15.உச்சிவேளை சந்திரன் பாதி உதயம் (4)
17.சிவதனுசு அந்தாதி தந்ந குழந்தை (2)
Transliteration scheme:
உயிர்a : அ|aa, A : ஆ|i : இ|ee,I : ஈ|u : உ|oo,U : ஊ|e : எ|ae, E : ஏ|ai : ஐ|o : ஒ|oa,O : ஓ|au : ஔ|
மெய்k,kh,g : க்|ng,nG : ங்|c,ch,s : ச்|nj,nY : ஞ்|d,t : ட்|N : ண்|dh,th : த்|n-,nt : ந்|b,bh,p : ப்|m : ம்|y : ய்|r : ர்|l : ல்|v,w : வ்|z,zh : ழ்|L : ள்|R : ற்|n : ன்|j : ஜ்|sh : ஷ்|S : ஸ்|h : ஹ்|
உயிர்மெய் (மாதிரி)ka : க|kaa,kA : கா|ki : கி|kee, kI : கீ|ku : கு|koo,kU : கூ|ke : கெ|kae,kE : கே|kai : கை|ko : கொ|koa,kO : கோ|kau : கௌ|k: க்|
ஆய்தம்H : ஃ
நகல் அனுப்புக

Please do not post your answers at Kurukkum Nedukkum. Send them to spchennai@gmail.comClick here to solve APAKU-50A (தமிழ்த் திரைப்பட ஸ்பெஷல்)BACK TO MAIN PAGEClick here to visit my Home Page