முத்து அவர்கள் தற்காலிக ஓய்வு எடுத்துக் கொண்டதால் மாதம் மூன்று முறை (5, 15, 25 தேதிகளில்) அபாகு (அம்ருதா, பார்த்தசாரதி குறுக்கெழுத்து) புதிரை வெளியிட எண்ணியிருந்தேன. ஆனால் நாகராஜன் அவர்களளுக்கு வேலைப்பளு அதிகமாக இருப்பதால் அவரது குறுக்கெழுத்து 10-ந் தேதி வராது என mail அனுப்பினார். காத்திருக்கும் மக்கள் ஏமாற வேண்டாம் என்ற எண்ணத்துடன் 15-ந் தேதி வரவேண்டிய அபாகு (அம்ருதா, பார்த்தசாரதி குறுக்கெழுத்து) - 66 (ஆகஸ்ட் 2014-02) 10-ந் தேதியே வெளியாகி விட்டது.


APAKU (அபாகு (அம்ருதா, பார்த்தசாரதி குறுக்கெழுத்து - Amritha Parthasarathy Tamil Cryptic Crssword) - 66 ஆகஸ்ட் 2014 - 02 (10-08-2014) Fillable using the English keyboard

ஆகஸ்ட் 2014 - 02 (10-08-2014)

Please do not post your answers at Kurukkum Nedukkum. Send them to spchennai@gmail.com

This unique web based solver for Tamil crosswords has been developed by Mr. Hari Balakrishnan and lets you directly type Tamil characters using an English keyboard. For example, for "புதிர்", type "puthir". The transliteration scheme,viz., which English character to type for getting the Tamil character, is at the bottom. You click on a cell to highlight the word. If a cell is part of both across and down clues, when you click again, it toggles the highlighting. Play with it and send your feedback to puthir.mayam@gmail.com.


குறுக்காக:
3. வள்ளல் பதம் மாற்றிய காவியம் (5)
6. கண் பாதி சிமிட்டி குருவை வீழ்த்த பார்த்தனுக்கு உதவியவன் (4)
7. பளபளக்கும் தலை அழுக்கு பாதி அடக்கியவகை (4)
8. பஞ்சணை, பாறை சேர்ந்த ஊர் சாவி தருமா? (6)
13. தும்மிக் கொண்டிருக்கும் சிறுவன்? (6)
14. தங்கநாணயம் கொள் (4)
15. செல்வம், அறிவு சேர்ந்தவள் மனைவி (4)
16. பார்த்தசாரதி எண்ணிலா முருகன் சேர்த்துப் படைப்பவன் (5)

நெடுக்காக:
1. வினோத சூரியன் திரும்பிக் கொண்டது தாயின் தங்கை (5)
2. கஷ்டப்படும் எதுகை பாராட்டும் (5)
4. ஏற்றவாறு பாதி வல்லமை கொண்ட செய்தி (4)
5. முகத்தைக் கெடுக்கும் கைசோறு (4)
9. புளுகர் விடும் விலங்கு (3)
10. பளிச்சிடும் அரசியல் விமர்சகர் பின் அரைப்பைசா கொடுக்கும் (2,3)
11. எங்குமிருப்பவன் சிலையாக இருக்குமிடமா? (5)
12. ஒழிவற்ற மனிதன் மனிதவழி சென்றால் வேவு பார்ப்பான் (4)
13. கருகப் பண்டிகை முடியாமல் சுமதி தலை நுழைத்தாள் (4)
Transliteration scheme:
உயிர்a : அ|aa, A : ஆ|i : இ|ee,I : ஈ|u : உ|oo,U : ஊ|e : எ|ae, E : ஏ|ai : ஐ|o : ஒ|oa,O : ஓ|au : ஔ|
மெய்k,kh,g : க்|nG : ங்|c,ch,s : ச்|nY : ஞ்|d,t : ட்|N : ண்|dh,th : த்|nt : ந்|b,bh,p : ப்|m : ம்|y : ய்|r : ர்|l : ல்|v,w : வ்|z,zh : ழ்|L : ள்|R : ற்|n : ன்|j : ஜ்|sh : ஷ்|S : ஸ்|h : ஹ்|
உயிர்மெய் (மாதிரி)ka : க|kaa,kA : கா|ki : கி|kee, kI : கீ|ku : கு|koo,kU : கூ|ke : கெ|kae,kE : கே|kai : கை|ko : கொ|koa,kO : கோ|kau : கௌ|k: க்|
ஆய்தம்H : ஃ
Transliteration scheme:
உயிர்a : அ|aa, A : ஆ|i : இ|ee,I : ஈ|u : உ|oo,U : ஊ|e : எ|ae, E : ஏ|ai : ஐ|o : ஒ|oa,O : ஓ|au : ஔ|
மெய்k,kh,g : க்|nG : ங்|c,ch,s : ச்|nY : ஞ்|d,t : ட்|N : ண்|dh,th : த்|nt : ந்|b,bh,p : ப்|m : ம்|y : ய்|r : ர்|l : ல்|v,w : வ்|z,zh : ழ்|L : ள்|R : ற்|n : ன்|j : ஜ்|sh : ஷ்|S : ஸ்|h : ஹ்|
உயிர்மெய் (மாதிரி)ka : க|kaa,kA : கா|ki : கி|kee, kI : கீ|ku : கு|koo,kU : கூ|ke : கெ|kae,kE : கே|kai : கை|ko : கொ|koa,kO : கோ|kau : கௌ|k: க்|
ஆய்தம்H : ஃ
நகல் அனுப்புக

Posted on 10th August 2014 from Bangalore
Please do not post your answers at Kurukkum Nedukkum. Send them to spchennai@gmail.comBACK TO MAIN PAGEClick here to solve APAKU-66 (July2014_01 published on 05-08-2014), if you have not tried already
Click here to visit my Home Page